Spermosens AB nyemission kraftigt övertecknad inför notering på Spotlight Stock Market

Report this content

Styrelsen i Spermosens AB ("Bolaget") offentliggör härmed att Bolagets nyemission av units om ca 24 MSEK inför planerad notering på Spotlight Stock Market för vilken teckningsperioden avslutades den 12 april 2021 (”Erbjudandet”), blev fulltecknad. Erbjudandet tecknades till ca 156,4 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om 652 %. Styrelsen har mot bakgrund av överteckningen beslutat att utnyttja möjligheten till den övertilldelningsemission som tidigare kommunicerats i noteringsmemorandumet, i vilken Bolaget emitterar ytterligare 932 503 units till samma kurs som i Erbjudandet. Bolaget tillförs genom Erbjudandet och övertilldelningsemissionen ca 29 MSEK (inklusive teckningsförbindelser och brygglån som kvittas i emissionen) före avdrag för emissionskostnader om ca 2,6 MSEK. Genom Erbjudandet och övertilldelningsemissionen tillförs Bolaget ca 3 000 nya aktieägare och första dag för handel på Spotlight Stock Market är beräknad till den 5 maj 2021.

Kommentar från John Lempert, VD
”Vi är mycket tacksamma för det stora intresset i nyemissionen. Jag vill tacka alla som har valt att investera i Spermosens. Vi är övertygade om att kapitaltillskottet kommer möjliggöra ett planenligt färdigställande av kliniska tester och produkter enligt plan, inlämnande av ansökan för CE-märkning och marknadsförberedelser. Noteringen innebär ett strategiskt viktigt steg i vår tillväxtresa och vi ser fram emot att, tillsammans med våra nya aktieägare, fortsätta utveckla bolaget”, säger John Lempert.

Utfallet i Erbjudandet
Erbjudandet omfattade högst 4 262 877 units i Bolaget och teckningsperioden löpte under perioden 25 mars–12 april 2021.Teckningskursen uppgick till 5,63 SEK per unit, motsvarande 5,63 SEK per aktie. Erbjudandet tecknades till ca 156,4 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om 652 %. Bolaget tillförs genom Erbjudandet ca 24 MSEK före avdrag för emissionskostnader om ca 2,6 MSEK. Styrelsen har mot bakgrund av överteckningen beslutat att utnyttja möjligheten till den övertilldelningsemission som tidigare kommunicerats i noteringsmemorandumet, i vilken Bolaget emitterar ytterligare 932 503 units till samma kurs som i Erbjudandet. Totalt kommer 5 195 380 nya aktier och 5 195 380 teckningsoptioner av serie TO 1 att emitteras. Tilldelning av aktier har beslutats av styrelsen i enlighet med de principer som angivits i noteringsmemorandumet. Besked om tilldelning sker genom avräkningsnota som sänds ut till respektive tecknare. Avräkningsnotan beräknas distribueras idag den 13 april 2021. Tilldelade aktier ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Aktier och aktiekapital
När Erbjudandet och övertilldelningsemissionen har registrerats på Bolagsverket kommer det totala antalet aktier att uppgå till 10 433 380 aktier och aktiekapitalet uppgå till 1 043 338,00 SEK.

Notering på Spotlight Stock Market
Första dag för handel i Bolagets aktier och teckningsoptioner på Spotlight Stock Market är beräknad till den 5 maj 2021. Aktien kommer att handlas under kortnamnet "SPERM" och aktiens ISIN-kod är SE0015346424. Teckningsoptionen kommer att handlas under kortnamnet "SPERM TO 1" med ISIN-kod SE0015810411.

Sammanfattande villkor för teckningsoptioner av serie TO 1
Teckningsoptionerna ger innehavare rätt att för en (1) teckningsoption teckna en (1) ny aktie under perioden från och med den 2 maj 2022 till och med den 23 maj 2022. Teckningskursen ska motsvara sjuttio (70 %) procent av det volymvägda genomsnittspriset i Bolagets aktie mätt under den period på femton (15) handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan teckningsperioden för teckningsoptionerna startar, dock lägst 0,10 kronor.

Rådgivare
Gemstone Capital A/S är Bolagets finansiella rådgivare och Eminova Fondkommission AB är Bolagets emissionsinstitut i Erbjudandet samt rådgivare i samband med noteringsprocessen på Spotlight Stock Market. Nordnet Bank AB agerar Placing Agent i samband med Erbjudandet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
John Lempert, VD
E-post: jsl@spermosens.com
Telefon: +46 (0)76 311 40 91

Denna information är sådan information som Spermosens AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 april 2021 kl 18:05.

Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, varken direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Nya Zeeland eller i någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution av detta pressmeddelande skulle vara olaglig eller kräva registrering eller annan åtgärd. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i Spermosens AB i någon jurisdiktion.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige och Danmark. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Bolaget har endast skett genom det noteringsmemorandum som offentliggjordes den 24 mars 2021.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Pressmeddelandet kan innehålla framåtriktade uttalanden som reflekterar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Uttryck som exempelvis ”avser”, ”siktar på”, ”förväntar”, ”förutser”, ”kan”, ”uppskattar”, ”planerar”, ”beräknar” och andra uttryck som indikerar eller förutser framtida utveckling eller trender och som inte är baserade på historiska fakta. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och Bolaget lämnar inga garantier för att sådana uttalanden kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Bolaget ansvarar inte heller för den framtida riktigheten i informationen. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i värdepapper i Bolaget och pressmeddelandet utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.