Spermosens AB offentliggör memorandum i samband med notering på Spotlight

Report this content

Styrelsen i Spermosens AB ("Bolaget") har, med anledning av Bolagets förestående nyemission av units om ca 24 MSEK och planerad notering på Spotlight Stock Market (”Erbjudandet”), upprättat ett noteringsmemorandum (”Memorandum”).

Offentliggörande av Memorandum
För fullständig information om Erbjudandet hänvisas till det Memorandum som upprättats av Bolaget. Memorandumet och anmälningssedlar kommer finnas tillgängliga på Bolagets hemsida (www.spermosens.com), Eminova Fondkommission AB:s hemsida (www.eminova.se) och Spotlight Stock Markets hemsida
(www.spotlightstockmarket.com).

Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 25 mars–12 april 2021.
Teckningskurs: 5,63 SEK per unit, motsvarande 5,63 SEK per aktie.
Teckningspost: Minsta teckningspost är 711 units, motsvarande ca 4 000 SEK. Varje unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption serie TO 1.
Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 4 262 877 units, motsvarande ca 24 MSEK.
Antal aktier före Erbjudandet: 5 238 000 stycken.
Värdering (pre-money): Ca 29,5 MSEK.
Teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt ca 14,0 MSEK, motsvarande ca 58,3 % av Erbjudandet.
Notering på Spotlight: Aktien och teckningsoptioner av serie TO 1 är planerade att noteras på Spotlight. Första dag för handel är beräknad att infalla den 5 maj 2021.
Kortnamn (aktien) SPERM
Kortnamn (teckningsoption) SPERM TO 1
ISIN-kod: ISIN-kod för bolagets aktie är SE0015346424. ISIN-kod för teckningsoptioner av serie TO 1 är SE0015810411.
Utspädning Vid fullteckning av Erbjudandet kommer antalet aktier att öka från 5 238 000 aktier till 9 500 877 aktier och aktiekapitalet öka med 426 287,70 SEK, från 523 800 SEK till 950 087,70 SEK, vilket motsvarar en initial utspädning om cirka 45 %.
 

Notering på Spotlight Stock Market

Spermosens AB har godkänts för notering på Spotlight Stock Market. Som förutsättning för notering och bindande villkor för emissionens genomförande ska minst cirka 92 procent av emissionen (motsvarande cirka 22 MSEK) tecknas och Spotlights spridningskrav om 300 aktieägare uppfyllas.

Rådgivare
Gemstone Capital A/S är Bolagets finansiella rådgivare och Eminova Fondkommission AB är Bolagets emissionsinstitut i Erbjudandet samt rådgivare i samband med noteringsprocessen på Spotlight Stock Market. Nordnet Bank AB agerar Placing Agent i samband med Erbjudandet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
John Lempert, VD
E-post: jsl@spermosens.com
Telefon: +46 (0)76 311 40 91

Viktig information
Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, varken direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Nya Zeeland eller i någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution av detta pressmeddelande skulle vara olaglig eller kräva registrering eller annan åtgärd. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i Spermosens AB i någon jurisdiktion.

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige och Danmark. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Bolaget kommer endast att ske genom det Memorandum som offentliggörs genom detta pressmeddelande.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Pressmeddelandet kan innehålla framåtriktade uttalanden som reflekterar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Uttryck som exempelvis ”avser”, ”siktar på”, ”förväntar”, ”förutser”, ”kan”, ”uppskattar”, ”planerar”, ”beräknar” och andra uttryck som indikerar eller förutser framtida utveckling eller trender och som inte är baserade på historiska fakta. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och Bolaget lämnar inga garantier för att sådana uttalanden kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Bolaget ansvarar inte heller för den framtida riktigheten i informationen. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i värdepapper i Bolaget och pressmeddelandet utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Spermosens grundades 2018 och utvecklar en teknologi för manlig fertilitetsdiagnostik och fertilitetsbehandling. Teknologin grundar sig på två oberoende forskargruppers upptäckt av det så kallade JUNO-proteinet i äggceller; på möss 2014 och i mänskliga äggceller 2018. Spermosens produkt består huvudsakligen av två komponenter; ett mätinstrument med tillhörande programvara, samt engångschip. Mätinstrumentet analyserar spermierna som applicerats på chipen och utläser om de kan binda till äggcellen via JUNO-proteinet.

Taggar: