Spermosens utser valberedning inför årsstämma 2022

Report this content

Lund 29 oktober 2021

 

Enligt de principer för inrättande av valberedning som antogs på årsstämman 2021 ska utseende av valberedning ske senast sex månader före den ordinarie bolagsstämman. Styrelsens ordförande ska sammankalla en valberedning som ska bestå av representanter från bolagets tre största aktieägare per den 31 augusti. Om någon av dessa aktieägare skulle avstå från möjligheten att utse en representant, ska den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största innehavet tillfrågas. Skulle någon ägare blivit större än den minsta representanten intill en tidpunkt två månader före stämman kan denna påkalla att ta plats i valberedningen och den minsta utgå. Styrelsens ordförande kan adjungeras till valberedningen.

 

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman lägga fram förslag avseende val av ordförande vid årsstämman, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, i förekommande fall val av revisor, arvodesfrågor och därtill hörande frågor. Valberedningens förslag skall presenters i kallelsen till årsstämman.

 

Valberedningen kan belasta bolaget med nödvändiga kostnader och utlägg som krävs för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Arvode för arbete utgår inte till valberedningens ledamöter.

 

Valberedningen inför ordinarie årsstämma 2022

 

  • Ordförande: Kushagr Punyani, eget innehav 
  • Sudha Srivastava, representerar Capitral AB
  • Mohamad Takwa, representerar Emelie Takwa
  • Eva Nilsagård – adjungerad, ordförande Spermosens AB

 

Valberedningen kan kontaktas via: nomination@spermosens.com

 

 

För mer information vänligen kontakta:

John Lempert, VD

+46 (0)76-311 40 91

info@spermosens.com

Denna information är sådan som Spermosens är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-29 07:00 CET.

Spermosens AB (publ)

www.spermosens.com

Spermosens grundades 2018 och utvecklar medicintekniska produkter för manlig infertilitet för att individualisera och anpassa In Vitro Fertiliserings-behandlingar. Teknologin grundar sig på två oberoende forskargruppers upptäckt av det s k JUNO-proteinet, i mänskliga äggceller 2018. Spermosens första patentansökta produkt består huvudsakligen av två komponenter; ett mätinstrument med tillhörande programvara, samt engångschip. Mätinstrumentet analyserar spermierna som applicerats på chipen och utläser om de kan binda till äggcellen via JUNO-proteinet.

Taggar:

Prenumerera