Teckningskurs fastställd för TO 1, nyttjandeperiod inleds

Report this content

Nyttjandeperiod för TO 1 inleds

Spermosens AB (publ) (”Spermosens” eller ”Bolaget”) meddelar idag att nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 1 (”TO1”) inleds den 2 maj 2022. Nyttjandeperioden löper från och med den 2 maj till och med den 23 maj 2022. Innehavare av TO1 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Spermosens till en kurs om 12,29 SEK per aktie. Teckningskursen har beräknats med utgångspunkt i en rabatt om 30 procent mot 15 handelsdagars volymviktat snittpris perioden 6 april – 28 april 2022 och uppgår alltså till 12,29 SEK per aktie i enlighet med optionsvillkoren. Vid fullt nyttjande av samtliga TO1 tillförs Spermosens cirka 63,8 MSEK före emissionskostnader. Innehavare av TO 1 måste teckna nya aktier genom utnyttjande av TO 1 senast 23 maj 2022 alternativt sälja sina TO 1 senast den 19 maj 2022.

 

Informationsbroschyr samt fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie TO1 finns tillgängliga på Spermosens hemsida www.spermosens.com.

 

TO 1 i sammandrag:

 

Teckningskurs: Varje TO 1 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Spermosens till en kurs om 12,29 SEK.

 

Emissionsvolym: Det finns 5 194 714 utestående TO 1. Vid fullt nyttjande av samtliga TO1 tillförs Spermosens cirka 63,8 MSEK före emissionskostnader.

Antal nu utestående aktier i Spermosens: 10 510 964

Vid fullt nyttjande av TO1 kommer antalet aktier i Spermosens öka med 5 194 714 till 15 705 678 och aktiekapitalet öka med 519 741 SEK till 1 570 568 SEK. TO1 är upptagna till handel på Spotlight Stock Market under kortnamnet "SPERM TO1" och med ISIN SE0015810411.

 

Viktiga datum för TO1:

 

2 maj 2022 – Teckningsperioden inleds

19 maj 2022 – Sista dag för handel med teckningsoptioner

23 maj 2022 – Teckningsperioden slutar

25 maj 2022 – Planerat datum för offentliggörande av nyttjandegrad

Mitten av juni 2022 – Planerat datum för omväxling av interimsaktier till aktier

Du behöver ta ställning som optionsinnehavare – så här nyttjar du dina teckningsoptioner av serie TO1

 

För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla utan värde krävs att du tecknar nya aktier, genom nyttjande av teckningsoptioner, senast klockan 15:00 CEST den 23 maj 2022, alternativt säljer dina teckningsoptioner senast den 19 maj 2022.

 

Du kan ha dina teckningsoptioner registrerade på två sätt:

 

1. På en värdepappersdepå i en bank eller hos annan förvaltare (till exempel Avanza eller Nordnet), på ett investeringssparkonto (ISK) eller i en kapitalförsäkring (KF). Dina teckningsoptioner är då förvaltarregistrerade.

 

2. På ett VP-konto (ett VP-konto börjar med tre nollor). Dina teckningsoptioner är då direktregistrerade.

 

Om dina teckningsoptioner är förvaltarregistrerade

 

Teckning och betalning av nya aktier, genom utnyttjande av teckningsoptioner, ska ske till respektive bank eller annan förvaltare där teckningsoptionerna är registrerade. Teckning och betalning ska ske enligt de instruktioner som tillhandahålls av varje sådan bank eller förvaltare. Vanligtvis skickar banken/förvaltaren ut en digital notis till kontoinnehavaren, i annat fall är det vanligtvis tillräckligt att logga in på värdepappersdepån från och med den första dagen i nyttjandeperioden för att på så sätt få instruktioner om hur man skall nyttja teckningsoptioner för att teckna nya aktier. Vänligen kontakta din bank eller förvaltare om du inte finner dessa instruktioner. Notera att banker och andra förvaltare kan sätta olika tidsgränser för teckning, därför rekommenderas att man kontaktar sin bank/förvaltare tidigt under nyttjandeperioden för att erhålla information om teckning och betalning. Tecknade och betalda aktier kan komma att registreras på er värdepappersdepå så som ”interimsaktier” eller ”IA” fram till dess att registrering av emissionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie aktier i Spermosens.

 

Om dina teckningsoptioner är direktregistrerade

 

Ingen emissionsredovisning kommer att skickas ut. Teckning av nya aktier, genom utnyttjande av teckningsoptioner, ska ske genom att skicka in fullständigt ifylld anmälningssedel till Eminova Fondkommission, Biblioteksgatan 3, 111 46 Stockholm eller maila till info@eminova.se. I samband med att anmälningssedel skickas in till Eminova Fondkommission ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln. Ifylld anmälningssedel samt betalning måste vara Eminova Fondkommission tillhanda senast klockan 15:00 CEST den 23 maj 2022. Tecknade och betalda aktier kommer registreras på ert VP-konto så som ”interimsaktier” eller ”IA” fram till dess att registrering av emissionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie aktier i Spermosens.

 

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut

 

Eminova Fondkommission AB

www.eminova.se

info@eminova.se

 

 

För mer information vänligen kontakta:

John Lempert, VD

+46 (0)76-311 40 91

info@spermosens.com

 

Spermosens AB (publ)

www.spermosens.com

Spermosens grundades 2018 och utvecklar medicintekniska produkter för manlig infertilitet för att individualisera och anpassa In Vitro Fertiliserings-behandlingar. Teknologin grundar sig på två oberoende forskargruppers upptäckt av det s k JUNO-proteinet, i mänskliga äggceller 2018. Spermosens första patentansökta produkt består huvudsakligen av två komponenter; ett mätinstrument med tillhörande programvara, samt engångschip. Mätinstrumentet analyserar spermierna som applicerats på chipen och utläser om de kan binda till äggcellen via JUNO-proteinet.