Aktieägarna Spiffbet AB, 556856-0246, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 21 maj 2019 kl. 10:00 i bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdag den 15 maj 2019, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 15 maj 2019, per post till adress Spiffbet AB, Karlavägen 60, 114 49 Stockholm eller per e-post info@spiffbet.se. Vid anmälan anges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt namn på eventuella biträden. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på bolagets hemsida www.spiffbet.se. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmakten får inte vara äldre än fem år. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd i god tid före 15 maj 2019. 

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller tv
å̊ protokolljusterare
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordningen
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut: a. Om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt av koncernresultat- och koncernbalansräkning. b. Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. c. Om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter

10. Val av styrelse och revisor och eventuella styrelse- och revisorssuppleanter

11. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
12. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler

13. Smärre justeringar
14. Avslutande av stämman

Förslag till beslut

Resultatdisposition, punkt 7 b

Styrelsen föreslår stämman att besluta om att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Förslaget innebär att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.

Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Styrelsen föreslår stämman att inget styrelsearvode utgår. Arvode till revisor utgår enligt löpande räkning.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, punkt 9

Aktieägare representerande ca 33 % av aktierna och rösterna i bolaget har föreslagit att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter.

Val av styrelse och revisor och eventuella styrelse- och revisorssuppleanter, punkt 10

Aktieägare representerande ca 33 % av aktierna och rösterna i bolaget har meddelat att de till ordinarie ledamöter föreslår att omvälja Jacob Dalborg och Karl Trollborg samt genom nyval välja Per Ganstrand och bolagets VD Henrik Svensson till nya ledamöter. Tobias Fagerlund och Lennart Gillberg har avböjt omval. Per Ganstrand presenteras kort nedan.

Som revisor föreslås omval av BDO Mälardalen AB. BDO Mälardalen AB har anmält avsikten att den auktoriserade revisorn Carl-Johan Kjellman ska utses till huvudansvarig revisor.

Per Ganstrand (född 1959)

Per arbetar sedan 2018 genom sitt bolag Speaking Partner Per AB gentemot små och medelstora företag som rådgivare inom redovisning, legal struktur, avtal samt strategi. Fram till 2018 har Per arbetat som auktoriserad revisor, merparten av tiden som VD eller andra företagsledande roller (delägare, styrelseledamot och styrelseordförande) i Baker Tilly-organisationen såväl i Sverige som Internationellt. Under åren som revisor har Per tagit del av många företagares beslut och underlag för dessa.

Han har diskuterat med styrelser, VD och ägare till såväl ägarledda bolag som organisationer där beslutsfattarna tvingats redovisa och försvara sina beslut inför ägarna på stämmor, vilket givit gedigen erfarenhet av företagsledning och styrelsearbete. Bland de företag Per varit auktoriserad revisor för finns Mr Green & Co AB, Taxi Stockholm 15 00 00 AB och SBC Bostadsrätts Centrum AB.

Aktie- och optionsinnehav i bolaget: inget

Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, punkt 11

För att möjliggöra beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler föreslår styrelsen att stämman beslutar om följande ändring av bolagsordningen.

Nuvarande lydelse:

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 800 000 kronor och högst 7 200 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 14 400 000 aktier och högst 57 600 000 aktier.

Föreslagen ny lydelse:

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 3 600 000 kronor och högst 14 400 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 28 800 000 aktier och högst 115 200 000 aktier.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, samt emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner, punkt 12  

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler inom ramen för bolagsordningens gränser. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, tillskjutande av apportegendom eller i annat fall med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Det totala antalet nyemitterade aktier och det antal aktier som kan komma att tillkomma genom utbyte av konvertibler eller nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner ska sammanlagt kunna uppgå̊ till högst 46 032 814 aktier. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarna företrädesrätt är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme i arbetet med att finansiera, och möjliggöra fortsatt expansion exempelvis genom förvärv. Vid emissioner utan företräde för aktieägarna ska teckningskursen fastställas till marknadsmässiga villkor.  

Smärre justeringar, punkt 13

Stämman föreslås bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser att företa smärre justeringar av besluten fattade vid stämman för det fall att behov skulle uppstå vid registreringen hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Övrig information
För giltigt beslut enligt punkterna 11 och 12 erfordras att beslutet biträds av aktieägare som företräder minst tv
å̊ tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bolagets ekonomiska situation, dels på bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan och yttranden enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast tre veckor före stämman på bolagets webbplats www.spiffbet.se. Dessa handlingar kommer även att skickas till aktieägare som så begär och lämnar sin postadress. 

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse är det totala antalet aktier och röster i bolaget 46 032 814.

____________

Stockholm i april 2019

Spiffbet AB

Styrelsen

För ytterligare information:

Henrik Svensson, VD. Mobil: 070-650 02 15, henrik.svensson@spiffbet.com

Om Spiffbet

Spiffbet utvecklar onlinespel för casino och betting som marknadsförs under varumärkena Spiffbet Casino och Spiffbet Games. Casinospelen erbjuder rättvisa odds i kombination med unik funktionalitet. Casinoplattformen erbjuder alla populära bordsspel inklusive videoslottar som kan skräddarsys för kundernas specifika behov. Med Take5-seriens innovativa mobilbaserade hybridspel – Spiffbet Games - har Spiffbet hittat en egen nisch som ligger mellan traditionella sportspel och casinospel. Den operativa verksamheten bedrivs i dotterbolagen Spiffbet Malta Ltd. och SpiffX Curacao N.V. med licens nr N.V.#365/JAZ Sub-License GLH-OCCHKTW0701042018 utfärdad av Curacaos regering. Spiffbet har även licens i Storbritannien. 

Spiffbet AB är marknadsnoterat på Nasdaq First North med tickern SPIFF och G&W Fondkommission som certified advisor, e-post: ca@gwkapital.se, telefon 08-503 000 50.

Prenumerera

Dokument & länkar