Bokslutskommuniké 2019, Q4

Report this content

Spiffbet AB publicerar idag sin bokslutskommuniké för perioden 2019-01-01 – 2019-12-31.

Fjärde kvartalet

  • Intäkterna för fjärde kvartalet uppgick till 524 (0) TSEK.
  • Resultatet efter finansiella poster var -4 056 (-2 347) TSEK.

Helåret 2019

  • Intäkterna för perioden uppgick till 1 076 (0) TSEK.
  • Resultatet efter finansiella poster var -15 992 (-11 067) TSEK.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

  • Spiffbet skrev ett intentionsavtal avseende en investering i en spelstudio fokuserad på marknaden i Latinamerika. Avtalet innebär att bilda ett samägt bolag med NGT Interactive LLC, verksamt under namnet New Games Technology. Samarbetsbolaget kommer att verka under namnet Copacabana Gaming. Avsikten är att utse Staffan Cnattingius till VD i Copacabana Gaming samtidigt som han tar rollen som försäljningschef i Spiffbet-koncernen.
  • Spiffbet tecknade ett avtal med Betconstruct avseende integration av sportspel och casinospel på Betconstructs spelplattform. Avtalet innebär att Spiffbets spel blir tillgängliga för speloperatörer över hela världen via Betconstructs plattform.Väsentliga händelser efter periodens utgång
  • Spiffbets produkt Timebet gick live med Powerbets och Supabets. Timebet som är en vidareutveckling av Take5live erbjuder ett flertal olika tidsbaserade spel på olika utfall i matchen som mål, hörna, frispark, kort och straff. Timebet lanserades i Tanzania, Ghana, Zambia, Uganda och Nigeria.
  • Spiffbet genomförde en riktad kvittningsemission om 1 971 325 aktier till Recall Capital Nordic AB, vilken inbringade cirka 1,7 miljoner kronor.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Inga väsentliga händelser efter periodens utgång har rapporterats.

VD om tredje kvartalet

Sedan Henrik Svensson tillträdde som VD i februari 2019 har fokus varit att bredda och förbättra Spiffbets produktportfölj samt skapa en ny organisation och struktur som krävs för att realisera Spiffbets strategi som en bred spelleverantör på tillväxtmarknader.

Henrik, du tillträdde som VD för Spiffbet för knappt ett år sedan. Vad har varit ditt huvudsakliga fokus under ditt första år?

Jag skulle säga att det har handlat främst om att skapa en stabil bas som kommer göra det möjligt för bolaget att växa snabbt under de närmaste kommande åren. Organisationen behövde anpassas efter den nya verksamheten och kunderbjudandet behövde stärkas. Vår teknikplattform var vidare inte anpassad för vårt nya breda erbjudande utöver de tidigare sportspelen. För att komma dit har vi också tagit in ny kunskap och kompetens samt investerat i nya spel och i en teknikplattform genom rekryteringar, förvärv och nya samarbeten. Samtidigt har vi också dragit ner och avvecklat delar som inte stödjer vår nya strategi.

Om vi ser på framtiden och 2020 vad tror du att du och bolaget kommer att fokusera på då?

Först och främst är vårt fokus på försäljning. Vi har lyckats skapa en portfölj med intressanta produkter med bra lönsamhetspotential och nu vi vill se dessa produkter ta fart hos våra kunder. Vi har bra förutsättningar för att detta ska bli verklighet under 2020. Hand i hand med detta arbete vill vi fortsätta vår expansion i Latinamerika som ser lovande ut. Även Afrika har börjat ta fart om än från en mycket låg nivå. Vi har under fjärde kvartalet gått live i Ghana med produkter som är anpassade för den lokala marknaden. Självklart behöver vi tid för att trimma in erbjudandet och gå vidare i fler länder, vilket vi arbetar intensivt med.

Latinamerika är intressant. Kan du berätta lite mer om er satsning där?

Vi samarbetar med en mycket intressant studio (speltillverkare) som vi avser att investera i och som heter Copacabana Gaming. Vi har förstärkt deras team med en erfaren säljare, Staffan Cnattingius, som har stor erfarenhet från spelbranschen i Latinamerika. Vår partner i den här satsningen, NGT Interactive bedriver redan idag verksamhet i Mexico, Filipinerna, Dominikanska republiken, Peru, Costa Rica och Brasilien. NGTs verksamhet är i huvudsak riktad mot landbaserade kasinon eller spelshoppar, medan Copacabana Gaming blir vår gemensamma satsning på onlinemarknaden i regionen och en motor i Spiffbets försäljning.

Vad är Spiffbets strategi framöver?

Tidigare låg fokus på vad vi kallar hybridspel som är sportsbetting paketerat i en applikation. Detta är en innovativ produkt vars publik återfinns i mer mogna marknader och som vi bedömer behöver få tid för att hitta rätt form och etableras hos spelarna. Hybridspelen väcker intresse hos operatörer och banar vägen för nya avtal. Men det är ändå så att det är kasinospelen som skapar de stora intäkterna och därför har vi valt att investera i att bygga en portfölj med kasinospel. Detta segment är en konkurrensutsatt marknad men samtidigt ett beprövat koncept för att skapa spelintäkter. Spiffbets strategi är att erbjuda en innovativ produkt för framtiden i kombination med traditionella kasinospel i marknader som befinner sig i en tillväxtfas där vi kan dra nytta av att vi är snabbrörlig aktör.

Finansiell kalender

200326               Publicering av årsredovisning 2019

200515               Publicering av Q1 2020

200522               Årsstämma i Stockholm

200827               Publicering av Q2 2020

201119               Publicering av Q3 2020

210225               Publicering av Q4 2020

210325               Publicering av årsredovisning 2020

210514               Publicering av Q1 2021

210521               Årsstämma i Stockholm

Övrigt

Bokslutskommunikén för 2019 har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Bokslutskommunikén för fjärde kvartalet 2019 finns i sin helhet på Spiffbets webbplats, www.spiffbet.se

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm den 20 februari 2020

Karl Trollborg, Styrelsens ordförande

Jacob Dalborg, Styrelseledamot

Per Ganstrand, Styrelseledamot, tillförordnad CFO 

Henrik Svensson, Styrelseledamot, VD

För ytterligare information:

Henrik Svensson, VD, henrik.svensson@spiffbet.com

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Spiffbet är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 februari 08:46 CET

Om Spiffbet AB

Spiffbet utvecklar onlinespel för kasino och betting som marknadsförs under varumärkena Spiffbet Casino, STHLMGAMING och Spiffbet Sports. Kasinospelen ska vara underhållande och möta behovet på flera olika internationella marknader. För samma kunder har Spiffbet Sports etablerat en unik nisch som ligger mellan traditionell betting och kasinospel. Den operativa verksamheten bedrivs i dotterbolagen STHLM Gaming AB, Spiffbet Malta Ltd. och SpiffX Curacao N.V. Aktien i Spiffbet AB handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet SPIFF.

Prenumerera