Bokslutskommuniké 2020 - Förvärvsresan fortsätter

Report this content

Förvärvsresan har fortsatt under fjärde kvartalet 2020 då förvärven av Cashmio, Wishmaker och Zenspin slutfördes. Efter kvartalets utgång har vi tagit över Sir Jackpot och Live Lounge. Vi har även skrivit en avsiktsförklaring om förvärv av Manisol med varumärkena Scandibet och TurboVegas, vilket i ett slag ger oss en kritisk massa för ytterligare strukturella förändringar av den löpande kasinodriften. Förvärvet finansieras genom en riktad nyemission om 41 MSEK.

Kostnadsbesparingar från tidigare förvärv börjar slå igenom samtidigt som det tillkommer engångskostnader relaterade till nya förvärv. Dessutom påverkas resultatet av att vi har ökat marknadsföringen och haft en stor spelvinst i november. Underliggande verksamhet är stark och har uppvisat en bra tillväxt som är i linje med våra mål. Det finns dock en fördröjning i att skapa tillväxt i förvärvade mindre kasinon där kunderbjudandet ska vässas och systemstöd integreras. Marknadsföringssatsningarna ger ett ökande kundinflöde och därmed ökande intäkter under andra halvan av kvartalet. 2021 har startat bra och att vårt arbete fortsätter att bära frukt.

Det redovisade resultatet tyngs av stora bokföringsmässiga justeringar hänförliga till tidigare perioder samt förvärvsrelaterade avskrivningar av goodwill och immateriella tillgångar. Detta påverkar inte det genererade kassaflödet.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • Intäkterna ökade jämfört med samma period föregående år med 2 847 procent till 15 440 TSEK (524 TSEK), en konsekvens av den mängd förvärv som genomförts under perioden
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till
  -15 923 TSEK (-4 056 TSEK). En stor del av det negativa resultatet hänförs till händelser av engångskaraktär och bokföringsmässiga justeringar, valutakursdifferenser samt förvärvsrelaterade avskrivningar
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8 764 TSEK (-4 800 TSEK)
 • Eget kapital vid periodens slut uppgick till 31 379 TSEK (439 TSEK)
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 2 896 TSEK (1174 TSEK)
 • Spiffbet förvärvade onlinekasinot Cashmio för 30 MSEK varav 10 MSEK kontant
 • Metal Casino återöppnade i Sverige på ny plattform.
 • Spiffbet förvärvade onlinekasinot Bellis Casino för totalt 20 500 Euro
 • Spiffbet förvärvade onlinekasinot Wishmaker genom att ta över domän och övrig immaterialrätt
 • Spiffbet tog över onlinekasinot Zenspin gratis där domän och övrig immaterialrätt överläts
 • Spiffbet ökade ägandet i Metal Casino från 90,4 till 99,1 procent
 • Totalt under perioden emitterades 56 631 428 aktier till ägarna av Goliath, Cashmio och Metal Casino. Antalet aktier ökade från
  168 340 958 till 226 816 842
  Helåret 2020
 • Intäkterna uppgick till 19 427 TSEK (1 076 TSEK)

 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till
  -29 231 TSEK (-15 992 TSEK)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -22 807 TSEK (-15 724 TSEK)
 • Eget kapital vid periodens slut uppgick till 31 379 TSEK (439 TSEK)
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 2 896 TSEK (1 343 TSEK)

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Spiffbet förvärvade onlinekasinona Sir Jackpot och Live Lounge för en köpeskilling om maximalt 2,5 MSEK

 • Spiffbet och Pariplay, som är en ledande speldistributör med bred geografisk täckning, har ingått ett samarbetsavtal avseende distribution av Spiffbets spel genom Pariplays plattform
 • Spiffbet har undertecknat en avsiktsförklaring om förvärv av Manisol Gaming Ltd, med varumärkena Scandibet och TurboVegas
 • Förvärvet av Manisol finansieras genom en riktad nyemission om 41 MSEK före emissionskostnader

VD HENRIK SVENSSON KOMMENTERAR FJÄRDE KVARTALET

2020 innebar stora förändringar för Spiffbet. Vilken, i dina ögon, är den största händelsen och varför?

Helt klart är den största händelsen att vi förvärvade Metal Casino för det var starten i vår etablering inom kasino. Vi lärde oss mycket på det förvärvet då det var utmanande att förvärva ett bolag med 118 aktieägare som var i stort behov av en turn-around. Metal Casino var också det förvärvet som öppnade ögonen för de stora möjligheter det finns för ett börsnoterat bolag som är villigt att konsolidera små kasinoaktörer.

Under det fjärde kvartalet var det febril verksamhet och ni förvärvade hela 6 kasinon samt ökade ert ägande i Metal Casino till mer än 99 procent. Som utomstående kan det svårt att hänga med i alla svängar. Hur skulle du summera alla förvärv och hur spelar de in i bolagets framtida strategi?

Förvärven har alla målet att lyfta verksamheten genom att vi ökar omsättningen. Därmed kommer vi närmare en position där vi kan ta ett strukturgrepp på våra rörliga transaktionskostnader genom att ha egna licenser och själva ta ansvar för teknikplattformen. Detta hoppas vi blir en game changer. Vidare ger förvärven stordriftsfördelar genom att vi kan ta hem kostnadssynergier och fördela fasta kostnader på en större volym.

Kommer ni endast växa via förvärv eller kommer fokus efter hand att flyttas mot organisk tillväxt?Nej, viktigast är den organiska tillväxten. Här har vi efter förvärvet ökat marknadsinvesteringarna för att växa befintliga varumärken på de marknader där vi finns. Dessutom är planen att etablera våra kasinon på nya marknader och bredda produktutbudet genom att exempelvis addera sportsbetting.

Ni har ju pratat en hel del om tillväxtmarknader men än så länge verkar intäkterna från just den sortens marknader förhållandevis små. Kan du förklara?

Inom spelutvecklingen har vi fokus på tillväxtmarknader, både för STHLMGAMING och Spiffbet Casino. De kasinon vi har förvärvat har fokus på etablerade marknader men vi arbetar på att diversifiera till nya marknader.

Ni bedriver nu verksamhet på tre olika white label-plattformar. Är det bra?

I den fas vi befinner oss i nu är det helt klart gynnsamt att finnas på flera plattformar. Det innebär ett merarbete men bredden ger oss en större kontaktyta och tillgång till fler affärsmöjligheter. Alla plattformar har sina fördelar och det är viktigt för oss att kunna jämföra dem och hela tiden jobba med att förbättra förutsättningarna, både vad avser teknik, service och kostnader.

Under kvartal 4 ökade omsättningen drastiskt. Vad beror det på?

Vi har förvärvat åtta kasinon under 2020 men under kvartal 3 konsoliderades endast Metal Casino i bokföringen. Den höga tillväxten i fjärde kvartalet är hänförlig till att vi konsoliderade in Goliath, Bellis Casino, Cashmio Group och Wishmaker. Vi har också haft en bra underliggande tillväxt inom kasino som har bidragit till ökningen under kvartal 4.

Omsättningen går upp, men ni går fortfarande back. Varför, och när kan vi förvänta oss att ni når break-even?

När vi förvärvar så pass många verksamheter som vi har gjort uppstår det kostnader som är direkt hänförliga till transaktionen och övertagandet men också kostnader för synergihemtagningar och när förvärvade verksamheter ska integreras i vår befintliga verksamhet. Dessutom har vi investerat i tillväxt under kvartal 4 och vi har haft en månad då en spelare tog hem en storvinst. Vi har inte normaliserat vår kostnadsbas ännu. I takt med att vi växer kommer engångskostnader inte slå igenom lika mycket som under kvartal 4. Dessutom arbetar vi successivt med att trimma vår organisation med ständiga förbättringar. Vårt mål är att någon gång under 2021 ska Spiffbet nå break-even. Om detta innebär att vi går break-even på helåret är svårt att säga.

Ni har under kvartalet emitterat mer än 50 miljoner aktier. Hur förklarar du det för en minoritetsaktieägare?

Den absoluta merparten av dessa aktier har emitterats till de tidigare ägarna av Cashmio. Vi har kunnat förvärva ett bra bolag effektivt genom att betala med egna aktier. Förutom att det är det mest kostnadseffektiva för Spiffbets aktieägare är det också positivt att säljarna blir delägare i Spiffbet.

Ni har precis gått ut med att ni ska förvärva Manisol och samtidigt skall ni ta in finansiering om 41 miljoner. Kan du berätta mer om förvärvet och finansieringen?

Förvärvet av Manisol är ett stort steg mot målet att kunna ta ett nytt grepp på vår kostnadsstruktur och det ger oss två fina varumärken inom online gambling, TurboVegas och Scandibet. Mellan Spiffbet och Manisol finns det bra synergier och vi kompletterar varandra mycket väl. Som en del i att genomföra förvärvet genomför vi en riktad nyemission om 41 miljoner. Förutom finansiella investerare deltar också flera branschkunniga personer och större ägare i Spiffbet, vilket vi uppfattar som en positiv respons på vår strategi.

Vad händer inom spelproduktionen och det som man kan kalla gamla Spiffbet?

Här har vi under 2019 stöpt om verksamheten - ett arbete som har fortsatt under 2020. Kostnaderna har reducerats och vi har idag en mycket högre kvalitet. Vi arbetar med etablerad teknik och inom segment som är lönsamma med fokus på att få utväxling på det faktum att vi numera är en aktör att räkna med inom B2C. Vi arbetar på att sälja mot större speldistributörer och integrera de distributörer som vi har skrivit kontrakt med tidigare. Här är det viktigt att lyfta fram att vi inte vill ta stora risker utan arbeta med det som visat sig fungera.

Har ni ytterligare förvärv på gång?

Det gångna året har varit väldigt förvärvsintensivt. Det har varit mycket arbete att genomföra förvärven och inte minst integrera dem. Jag vågar nog påstå att vi har fått upp en bra rutin på att förvärva och integrera spelverksamheter. Detta är en kompetens som vi försöker ta tillvara i det marknadsläge vi har med en stark kapitalmarknad och fortsatt tufft för mindre spelbolag. Förutom att vi blir kontaktade arbetar vi också aktivt med att leta och utvärdera nya förvärvsmöjligheter, vilket innebär att vi löpande för dialog med ägare till flera bolag i branschen.

Om du tittar i kristallkulan – vad kan vi förvänta oss från Spiffbet 2021?

Målet under 2021 är att nå break-even någon gång under året. Det bedömer jag att vi klarar utan att göra någon form av strukturgrepp på vår kostnadsbas. Med det sagt finns det en möjlighet för Spiffbet att lyfta till en ny nivå som medför att vi förändrar hela vår modell för att driva kasinon. Förvärven vi har genomfört och genomför ger oss kritisk massa att på allvar skapa en lönsam och vinnande struktur för tillväxt framöver. Detta kommer vara vårt fokus under året.

För ytterligare information:

Henrik Svensson, VD. Tel: 08-15 08 58, info@spiffbet.com

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Spiffbet är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 08:48 CET

Om Spiffbet AB

Spiffbet driver onlinekasino under bland annat varumärkena Metal Casino, Cashmio, Supernopea, Buster Banks, Sir Jackpot, Live Lounge, Wishmaker, Goliath Casino och Bellis Casino samt spelproduktion under varumärkena Spiffbet Casino, STHLMGAMING och Spiffbet Sports. Spiffbets onlinekasino har som affärsidé att erbjuda underhållning och en förstklassig spelupplevelse i en ansvarsfull miljö. Spiffbets spelproduktion är fokuserad på att erbjuda ett brett sortiment av olika typer av spel som passar olika kunder och marknader globalt. Spiffbets ambition är att fortsätta förvärva nya verksamheter inom onlinespel. Den operativa verksamheten bedrivs i dotterbolagen Vrtcl Gaming Ltd, Goliath Ltd, Mozebra Ltd, Spiffbet Malta Ltd. och SpiffX Curacao N.V

Spiffbet AB är marknadsnoterat på Nasdaq First North Growth Market med tickern SPIFF och G&W Fondkommission som certified advisor, e-post: ca@gwkapital.se, telefon 08 503 000 50.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Förvärven har alla målet att lyfta verksamheten genom att vi ökar omsättningen. Därmed kommer vi närmare en position där vi kan ta ett strukturgrepp på våra rörliga transaktionskostnader genom att ha egna licenser och själva ta ansvar för teknikplattformen. Detta hoppas vi blir en game changer. Vidare ger förvärven stordriftsfördelar genom att vi kan ta hem kostnadssynergier och fördela fasta kostnader på en större volym.
Henrik Svensson, VD Spiffbet