Delårsrapport april – juni 2019

Report this content

Andra kvartalet 2019

-      Intäkterna för andra kvartalet uppgick till 0 (0) TSEK.

-      Resultatet efter finansiella poster var -3 790 (-2 681) TSEK.

Perioden januari – juni 2019

-      Intäkterna för perioden uppgick till 0 (1) TSEK.

-      Resultatet efter finansiella poster var -7 814 (-5 317) TSEK.

Väsentliga händelser under andra kvartalet

-      Spiffbets Take5 går live med ytterligare en operatör i Spanien, spelsajten Goldenpark.es. 

-      Spiffbets Take5 lanseras och går live på Betshop.com. Detta är första integrationen via 1X2 Networks spelplattform 3PI.

-      Spiffbet har tecknat ett tilläggsavtal med distributionsplattformen Intelligent Gaming (Pty) Ltd (”IG”), som är en del av en av Afrikas största spelaktörer, Supabets.

-      Take5 lanseras och går live med Betsson i Spanien.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

-      Spelet Arena Live lanseras med Supabets och Powerbets i samband med Africa Cup of Nations inom ramen för det tidigare ingångna avtalet med Supabets. Lansering sker i Ghana, Kenya, Tanzania, Zambia, Uganda och Nigeria.

-      Spiffbet förvärvar per den 30 juli speltillverkaren STHLMGAMING som hittills lanserat sex slotspel, vilka sålts både direkt till en europeisk operatör och indirekt via ett nätverk främst till bolag verksamma på europamarknaden. Verksamheten i STHLMGAMING förväntas generera mellan 2 till 3 miljoner kronor i löpande intäkter under helåret 2019 och kommer att konsolideras från förvärvstidpunkten.

VD-kommentar

”Andra kvartalet har kännetecknats av fortsatt intensivt arbete med att bygga upp spelkatalogen och parallellt bearbeta operatörer direkt och även etablera säljsamarbeten med speldistributörer”, kommenterar VD Henrik Svensson.

”Det mest spännande under perioden var försäljningsgenombrottet med Supabets där vi nu har ett avtal som omfattar samtliga våra produkter och täcker alla de marknader som Supabets är verksamt på direkt eller indirekt genom partners. Detta avtal har potential att utveckla vår affär och ger oss ett bra fotfäste i ett flertal länder i södra Afrika.”

”Vi har följt upp ingångna avtal med Betsson, 1x2 Network och Goldenpark.es och genomfört lanseringen av spelet Take5. Förutom att vår integration med dessa aktörer ger möjlighet till lansering av nya spel får vi värdefull information kring användandet av Take5 som vi använder för att utveckla fler produkter inom segmentet sportspel.”

”Under kvartalet etablerade vi fullt ut vår egen kasinospelutveckling i Johannesburg, vilket gett oss resurser att arbeta både med kasinospel och förbättring av vår plattform.”

VD om andra kvartalet

Andra kvartalet har kännetecknats av fortsatt intensivt arbete med att bygga upp spelkatalogen och parallellt bearbeta operatörer direkt och även etablera säljsamarbeten med speldistributörer.

Det mest spännande under perioden var försäljningsgenombrottet med Supabets där vi nu har ett avtal som omfattar samtliga våra produkter och täcker alla de marknader som Supabets är verksamt på direkt eller indirekt genom partners. Detta avtal har potential att utveckla vår affär och ger oss ett bra fotfäste i ett flertal länder i södra Afrika. 

Vi har följt upp ingångna avtal med Betsson, 1x2 Network och Goldenpark.es med lanseringen av spelet Take5 hos dessa aktörer. Erfarenheten från detta är att vi behöver utveckla spelet och komplettera erbjudandet inom sportspel. Spelet har inte genererat de volymer vi önskat, vilket kan ha flera orsaker. Det har lanserats i slutet av fotbollssäsongen. Vi tar till oss utfallet och arbetar med att bredda erbjudandet både med produkterna Timebet och ArenaLive som baseras på Take5 samt nya produkter som Basket Bingo.

Vi har under kvartalet kommit långt med sportspelen där vi nu har skapat en kategori av sportspel som gör dem lättare att marknadsföra och skapar en bredare intäktsgenereringsförmåga. I linje med detta tog vi fram ArenaLive under andra kvartalet. 

Tempo i utvecklingsprocessen – fem spel klara under perioden

I början av perioden bedömde jag som VD att vi skulle ta fram fem nya spel under andra kvartalet. Vid ingången av kvartal tre kan jag konstatera att vi faktiskt har fem nya spel som vi kan erbjuda våra kunder. ArenaLive, Timebet, Supaball Golden Ticket och Basket Bingo har lagts in under vårt sporterbjudande och är klara för integration. Den renodlade kasinoslotten Supaball har som första kasinospel lagts in i vårt kasinoerbjudande.

Förutom att bredda vårt erbjudande inom innovativa sportspel är vår ambition att etablera ett brett erbjudande inom kasinospel, vilka har fördelen att inte vara begränsade till sportevent och ofta har en bredare publik.

Etablering i Johannesburg, Sydafrika

Under kvartalet etablerade vi fullt ut vår egen kasinospelutveckling i Johannesburg och utvecklade spelen Supaball och Supaball Golden Ticket.

Fortsatt samarbete med externa studios

Vi har också fortsatt att i samarbete med externa studios konvertera kasinospelen. Vi har varit måna om att vara kostnadseffektiva och även här bygga modulärt inom varje delkategori för att senare kunna återanvända mycket från de första spelen till andra spel. 

Efter andra kvartalets utgång

Under juli testades ArenaLive tillsammans med Supabets i samband med de afrikanska mästerskapen, som i förhållande till de större turneringarna och ligorna har betydligt lägre attraktivitet för spelare. Lanseringen gjordes på Supabets 50/50-ägda online plattform Powerbets i sex länder, Ghana, Kenya, Tanzania, Zambia, Uganda och Nigeria. Testet har gett en del erfarenheter men inget större avtryck avseende antal genomförda spel och omsättning.

ArenaLive är innovativ och spelsättet är obekant för spelare i södra Afrika och kräver att spelaren lär sig konceptet. Vi hoppas därför att vi när de större ligorna startar i höst har hunnit göra nödvändiga justeringar för ett bra mottagande. Vi tittar även på en lansering i Sydafrika som är en mer mogen marknad men kräver en certifiering av spelet. Vi siktar på att följa upp denna lansering med produkten Timebet som fungerar något annorlunda och kan utgöra ett intressant komplement och breddning av kategorin. 

Vid lansering av spelprodukter är bredd ett viktigt inslag i kunderbjudandet. För innovativa produkter är ett brett erbjudande ännu viktigare eftersom det är svårt att på förhand veta vad spelarna uppskattar. Vi fortsätter därför att stärka vårt sporterbjudande med fler produkter som befinner sig i samma gränsland som Take5, ArenaLive och Timebet.

Förvärv av STLHMGAMING

Efter andra kvartalets utgång genomförde vi förvärvet av STHLMGAMING. Genom förvärvet har vi fått en beprövad portfölj med sex kasinoslottar som genererar löpande intäkter. Verksamheten som förvärvades bedöms ge 2 till 3 miljoner kronor på helårsbasis under helåret 2019 med en ökande trend i takt med nya spellanseringar. 

STHLMGAMING tillför oss en attraktiv portfölj med spel. Spelen används för närvarande av befintliga kunder på exklusiv basis. Vi undersöker möjligheten att bredda distributionen av dessa befintliga spel inom ramen för våra befintliga kundavtal och därmed dra nytta av Spiffbets många kundrelationer. 

Vi har också med STHLMGAMING fått in en beprövad produktutvecklingsmetodik och plan för löpande produktion av slottspel som kommer kunna erbjudas till samtliga våra kunder. Efter förvärvet har vi fokus på att realisera synergieffekter, såväl på intäktssidan som kostnadssidan.

Grundarna i STHLMGAMING blir medarbetare i Spiffbet och stärker oss väsentligt med sin kompetens inom flera områden.

Första steget mot att agera plattform för andra spelleverantörer

Vi har efter utgången av kvartalet kompletterat vårt erbjudande till den afrikanska marknaden med produkter från en extern leverantör, MrSlotty, där vi delar på intäkterna med avtalade procentsatser. Detta bedömer vi kunna förbättra vår intäktsgenereringsförmåga då vi kan erbjuda spel som vi i nuläget själva saknar. Det här är ett intressant steg där vi för första gången själva utgör den plattform som aggregerar flera spelleverantörers erbjudande.

Stor potential med snabbt växande spelportfölj 

Spiffbet har en mängd avtal med olika nätverk och operatörer. Det betyder att det finns stor potential när vår spelportfölj växer och vi även kan erbjuda ett flertal kasinospel. Vi har under perioden fortsatt att bearbeta kunder och vi har besökt spelmässor, där vi har upparbetat nya intressanta kontakter med större aktörer samt underhållit våra befintliga relationer. Utfallet av mässorna har varit positivt med flera konkreta försäljningsdiskussioner. Vår kombination av att kunna erbjuda sporthybridspel och framöver även en portfölj av kasinospel skapar intresse. Att bygga kasinoportföljen tillräckligt stor är vårt mål för resterande del av året. Det är då vi får full utväxling på vår försäljningskapacitet och det intensiva arbete vi tidigare har lagt på försäljning.

Förvärvsagenda – kritisk massa

I spelbranschen finns en mängd små aktörer som arbetar hårt med att komma upp i en kritisk massa avseende spelkatalog, plattform och annan infrastruktur. Bland dessa finns intressanta förvärvsobjekt, bolag som vi löpande möter i olika sammanhang. Vår ambition är att utnyttja våra fördelar som noterat bolag med bra förvärvskompetens och snabbt ta tillvara eventuella förvärvsmöjligheter i den mån vi kan hitta bra kandidater.

Avslutningsvis kan jag konstatera att kvartal två för min del har varit inledningen på att skapa ett bolag med ett mer attraktivt spelerbjudande och en tydligare position i marknaden. Jag bedömer att vi under andra halvåret kommer börja redovisa egna intäkter och därmed får avkastning på de betydande ökade satsningar inom produktutveckling som gjorts under årets två första kvartal.

Stockholm den 13 augusti 2019Henrik Svensson, VD

Övrigt

Årsstämma kommer att hållas i Stockholm den 22 maj 2020.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Kvartalsrapporten för andra kvartalet 2019 finns på Spiffbets webbplats, www.spiffbet.se

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm den 13 augusti 2019

Karl Trollborg, Styrelsens ordförande                           Jacob Dalborg, Styrelseledamot

Per Ganstrand, Styrelseledamot, tillförordnad CFO     Henrik Svensson, Styrelseledamot, VD

Frågor kan riktas till

Henrik Svensson, VD

Telefon: +46 70 650 02 15

henrik.svensson@spiffbet.com

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Spiffbet är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 aug 08:45 CET

Om Spiffbet

Spiffbet utvecklar onlinespel för casino och betting som marknadsförs under varumärkena Spiffbet Casino och Spiffbet Games. Casinospelen erbjuder rättvisa odds i kombination med unik funktionalitet. Casinoplattformen erbjuder alla populära bordsspel inklusive videoslottar som kan skräddarsys för kundernas specifika behov. Med Take5-seriens innovativa mobilbaserade hybridspel – Spiffbet Games - har Spiffbet hittat en egen nisch som ligger mellan traditionella sportspel och casinospel. Den operativa verksamheten bedrivs i dotterbolagen Spiffbet Malta Ltd. och SpiffX Curacao N.V. med licens nr N.V.#365/JAZ Sub-License GLH-OCCHKTW0701042018 utfärdad av Curacaos regering. Spiffbet har även licens i Storbritannien. 

Spiffbet AB är marknadsnoterat på Nasdaq First North med tickern SPIFF och G&W Fondkommission som certified advisor, e-post: ca@gwkapital.se, telefon 08-503 000 50.


Prenumerera

Dokument & länkar