Delårsrapport juli – september 2019

Report this content

Tredje kvartalet 2019

  • Intäkterna för tredje kvartalet uppgick till 536 (0) TSEK.
  • Resultatet efter finansiella poster var -5 164 (-3 519) TSEK.

Perioden januari – september 2019

  • Intäkterna för perioden uppgick till 536 (1) TSEK.
  • Resultatet efter finansiella poster var -12 978 (-8 836) TSEK.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

  • Spelet Arena Live lanserades med Supabets och Powerbets i samband med Africa Cup of Nations inom ramen för det tidigare ingångna avtalet med Supabets. Lansering skedde i Ghana, Kenya, Tanzania, Zambia, Uganda och Nigeria.
  • Spiffbet förvärvade per den 30 juli speltillverkaren STHLMGAMING som fram till dess lanserat sju slotspel, vilka sålts både direkt till en europeisk operatör och indirekt via ett nätverk främst till bolag verksamma på europamarknaden. Verksamheten i STHLMGAMING förväntas generera mellan 2 till 3 miljoner kronor i löpande intäkter under helåret 2019 och konsolideras från förvärvstidpunkten.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Spiffbets produkt Timebet gick live med Powerbets och Supabets. Timebet som är en vidareutveckling av Take5live erbjuder ett flertal olika tidsbaserade spel på olika utfall i matchen som mål, hörna, frispark, kort och straff. Timebet lanserades i Tanzania, Ghana, Zambia, Uganda och Nigeria.
  • Spiffbet tecknade ett avtal med Betconstruct avseende integration av sportspel och casinospel på Betconstructs spelplattform. Avtalet innebär att Spiffbets spel blir tillgängliga för speloperatörer över hela världen via Betconstructs plattform.
  • Spiffbet skrev ett intentionsavtal avseende en investering i en spelstudio fokuserad på marknaden i Latinamerika. Avtalet innebär att bilda ett samägt bolag med NGT Interactive LLC, verksamt under namnet New Games Technology. Samarbetsbolaget kommer att verka under namnet Copacabana Gaming. Avsikten är att utse Staffan Cnattingius till VD i Copacabana Gaming samtidigt som han tar rollen som försäljningschef i Spiffbet-koncernen.
  • Spiffbet genomförde en riktad kvittningsemission om 1 971 325 aktier till Recall Capital Nordic AB, vilken inbringade cirka 1,7 miljoner kronor.

VD om tredje kvartalet

Under det tredje kvartalet börjar vi se resultatet vårt arbete att ställa om Spiffbets verksamhet från handelsplats till spelleverantör. Vår spelkatalog innehåller fler spel och består numera även av kasinospel. Spiffbet har stärkt upp organisationen inom produktutveckling och försäljning.

Under inledningen av kvartalet lanserades ArenaLive tillsammans med Supabets i samband med de afrikanska mästerskapen. Lanseringen gjordes på Supabets 50/50-ägda online-plattform Powerbets i fem länder, Ghana, Tanzania, Zambia, Uganda och Nigeria. Senare under kvartalet följde vi upp lanseringen av ArenaLive med att lansera Timebet tillsammans med Powerbets. Lanseringarna av dessa sportspel gav oss ny erfarenhet som vi kan använda för lansering hos europeiska eller latinamerikanska operatörer där mognaden för denna typ av spel är högre. Något som är mycket positivt är att spelens innovativa karaktär lockar operatörer som ger oss möjlighet att integrera oss mot dem. När vi väl har integrerat in en operatör kan vi erbjuda fler spel då detta inte medför nämnvärt merarbete, varken för operatören eller för Spiffbet.

Spiffbet genomförde förvärvet av STHLMGAMING under juli. Genom förvärvet har vi fått en beprövad portfölj med sju kasinoslottar som genererar löpande intäkter. Spelen används för närvarande av befintliga kunder på exklusiv basis. Avsikten är att lansera STHLMGAMINGs spel på nya marknader och därmed dra nytta av Spiffbets många kundrelationer. Detta kräver vissa tekniska anpassningar, vilket vi har påbörjat. Organisatoriskt har integrationen av STHLMGAMING varit snabb och vi kunde redan under tredje kvartalet dra väsentlig nytta av STHLMGAMINGS kompetens och kontakter.

Under september skrev vi avtal med Betconstruct som är en viktig speldistributör på de marknader Spiffbet agerar. Distributionsavtalet omfattar samtliga produkter och är en viktig byggsten i Spiffbets expansion. Målet är att lansera såväl sportspel som kasinospel på Betconstructs distributionsplattform. Återigen är det våra sportspel som gör att vi skiljer oss från konkurrenterna och som banar väg för den lönsammare spelkategorin kasinospel.

Genom avtalet med MrSlotty tar vi ett första steg mot att bli distributör. Avtalet ger oss rätt att distribuera MrSlottys katalog av spel utan geografiska inskränkningar. Detta är ett viktigt tillskott till vårt erbjudande inom kasinospel som vi kan erbjuda på tillväxtmarknader och det kompletterar vårt eget sortiment på ett utmärkt sätt.

Under kvartalet färdigställde vi Casino on the House som lanserades under varumärket STHLMGAMING på den europeiska marknaden tillsammans med Relax Gaming. Lanseringen gick mycket bra och spelet fick bra placering hos de speloperatörer som erbjöd spelet. Vid lanseringar på andra marknader av detta spel, eller varianter på det, förväntar vi oss liknande respons.

Efter tredje kvartalets utgång

Spiffbet har som ambition att etablera verksamhet på tillväxtmarknader. Flera sådana marknader finns i Latinamerika. Affären med Copacabana Gamings ägare är därför högintressant eftersom den ger Spiffbet tillgång till flera spännande spelmarknader. Vidare får Spiffbet tillgång till en lokal spelstudio med hög produktivitet och lokala partners. Affären ger oss också en väsentlig förstärkning inom försäljning och breddar vårt utbud till att innefatta bingospel. Även om inte affären är fullt genomförd har vi redan etablerat ett gott samarbete med Copacabana Gaming kring marknadsföring, försäljning och spelutveckling. Ambitionen är att slutföra affären under fjärde kvartalet

Spiffbet har påbörjat ett arbete med att uppgradera den egna kasinospelplattformen för att kunna ta in fler spel och erbjuda kampanjverktyg och andra kringfunktioner. Vi ser detta arbete som strategiskt viktigt då en plattform med hög kapacitet möjliggör en snabb expansion genom utveckling av egna spel och förvärv av mindre spelutvecklare samt gör oss till en mer intressant leverantör då vi kan erbjuda verktyg som förbättrar kundupplevelsen. Vårt mål är att arbetet med plattformen ska vara avslutat innan utgången av fjärde kvartalet.

Vi ser också över och följer upp den interna effektiviteten i syfte att använda våra resurser på bästa sätt och skapa en vassare organisation som klarar av att möta krav från kunder och skapa attraktiva produkter. Exempelvis har vi rekryterat två nya personer inom försäljning, båda med gedigen branscherfarenhet. Det kan även ske genom att vi fasar ut konsulter och fasar in egna anställda.

Spiffbet är idag en spelleverantör som kan erbjuda ett bredare sortiment och fler produkter än tidigare. Vi har visat att vi kan bygga effektivt genom förvärv. Vi har en tydlig agenda och ett effektivt i ledning och styrelse, vilket ger gör att vi snabbt kan utnyttja möjligheter som vi identifierar löpande. Både affären med STHLMGAMING och Copacabana Gaming är ett resultat av detta arbete. Vår ambition är att fortsätta att vara ett bolag som aktivt deltar i den pågående branschkonsolideringen.

Stora utmaningar men tillförsikt inför 2020

Under resten av året och under 2020 kommer vi fortsätta vårt strukturerade arbete med bygga upp vår produktportfölj, etablera nya kundrelationer och lansera fler spel hos nya och befintliga kunder. Vi har visserligen utmaningar framför oss under 2020 men också stora möjligheter att få effekt av det förändringsarbete som har bedrivits under flera år. Vi siktar på full utväxling på genomförda förvärv, vi ser framför oss nya förvärv, produktportföljen kommer vara så pass bred att vi blir intressanta även för de största kunderna, vår nya säljorganisation kommer att vara intrimmad och vår tekniska plattform kommer vara på plats. Jag fram emot 2020 med tillförsikt och är övertygad om att vi då kommer se kraften av förändringsarbetet som har bedrivits under framförallt det senaste året.

Stockholm den 12 november 2019 Henrik Svensson, VD  

Finansiell information

Bokslutskommuniké 2019 den 20 februari 2020

Delårsrapport Q1 2020 den 15 maj 2020

Övrigt

Årsstämma kommer att hållas i Stockholm den 22 maj 2020.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Kvartalsrapporten för tredje kvartalet 2019 finns på Spiffbets webbplats, www.spiffbet.se

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm den 12 november 2019

Karl Trollborg                                             Jacob Dalborg 

Styrelsens ordförande                                                    Styrelseledamot

Per Ganstrand                                            Henrik Svensson

Styrelseledamot, tillförordnad CFO                               Styrelseledamot, VD

 

För ytterligare information:

Henrik Svensson, VD. Mobil: 070-650 02 15, henrik.svensson@spiffbet.com

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Spiffbet är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 nov 08:40 CET

Om Spiffbet AB

Spiffbet utvecklar onlinespel för kasino och betting som marknadsförs under varumärkena Spiffbet Casino, STHLMGAMING och Spiffbet Sports. Kasinospelen ska vara underhållande och möta behovet på flera olika internationella marknader. För samma kunder har Spiffbet Sports etablerat en unik nisch som ligger mellan traditionell betting och kasinospel. Den operativa verksamheten bedrivs i dotterbolagen Spiffbet Malta Ltd. och SpiffX Curacao N.V. med licens nr N.V.#365/JAZ Sub-License GLH-OCCHKTW0701042018.

Spiffbet AB är marknadsnoterat på Nasdaq First North Growth Market med tickern SPIFF och G&W Fondkommission som certified advisor, e-post: ca@gwkapital.se, telefon 08-503 000 50.

Prenumerera

Dokument & länkar