Kallelse till extra bolagsstämma i Spiffbet AB

Report this content

Aktieägarna i Spiffbet AB, org. nr. 556856-0246 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 10 mars 2021, kl. 17:30 på Bolagets kontor, Karlavägen 60 i Stockholm.

Rätt att delta på stämman
Aktieägare som önskar delta vid stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per tisdagen den 2 mars 2021, och dels senast torsdagen den 4 mars 2021 anmäla sitt deltagande till Bolaget antingen under adress: Spiffbet AB, Karlavägen 60, 5tr, 114 49 Stockholm eller via e-post: info@spiffbet.com.

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida spiffbet.se. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakten får inte vara äldre än fem år.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per tisdagen den 2 mars 2021 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

Ärenden på stämman
Förslag till dagordning

1) Stämmans öppnande

2) Val av ordförande vid stämman

3) Upprättande och godkännande av röstlängd

4) Godkännande av dagordning

5) Val av en eller två justeringsmän

6) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

7) Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission

8) Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7 – Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission

Styrelsen beslutade den 15 februari 2021, under förutsättning av stämmans godkännande, om riktad nyemission enligt följande.

Styrelsen beslutar om riktad nyemission av högst 109 500 000 aktier innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 13 687 500 kronor.

Rätt att teckna aktier ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tillkomma ett antal externa investerare och ett mindre antal större befintliga aktieägare.

Varje aktie emitteras till en kurs om 0,375 kronor, varav 0,25 kronor per tecknad aktie ska föras till den fria överkursfonden. Teckningskursen har bestämts utifrån ett bedömt marknadsvärde med hänsyn till bolagets ekonomiska och verksamhetsmässiga ställning, kapitalmarknaden och övriga omvärldsfaktorer.

Teckning av aktier ska ske på separat teckningslista senast den 31 mars 2021 och betalning ska ske i pengar senast samma dag.

Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är bolagets behov av att snabbt säkra finansiering av det planerade förvärvet av den maltesiska speloperatören Manisol Gaming Ltd, vilket styrelsen anser vara till fördel för samtliga aktieägare i bolaget. Beslutet är villkorat av att förvärvet av Manisol Gaming Ltd genomförs senast under mars månad 2021, vilket i sin tur är villkorat av en tillfredsställande due diligence och ingåendet av ett slutgiltigt aktieöverlåtelseavtal.

Aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Den riktade nyemissionen medför en utspädningseffekt om ca 32,6 procent av antalet aktier och röster i bolaget vid full teckning.

Nyemissionen är till fullo säkerställd genom teckningsförbindelser.

Nyemissionen förutsätter bolagsstämmans godkännande enligt 16 kap 2 § aktiebolagslagen eftersom det bland de teckningsberättigade ingår personer som omfattas av nyssnämnda bestämmelse.

Upplysningar och tillhandahållande av handlingar

För giltigt beslut enligt punkten 7 fordras att beslutet biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Aktieägare erinras om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Fullständiga beslutsunderlag kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, Karlavägen 60 i Stockholm, samt på Bolagets webbplats, spiffbet.se, minst två veckor före stämman. Kopior skickas till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram på stämman.

____________________

Stockholm i februari 2021

Spiffbet AB

Styrelsen

För ytterligare information:Henrik Svensson, VD. Tel: 08-15 08 58, info@spiffbet.com

Om Spiffbet AB

Spiffbet driver onlinekasino under bland annat varumärkena Metal Casino, Cashmio, Supernopea, Buster Banks, Sir Jackpot, Live Lounge, Wishmaker, Goliath Casino och Bellis Casino samt spelproduktion under varumärkena Spiffbet Casino, STHLMGAMING och Spiffbet Sports. Spiffbets onlinekasino har som affärsidé att erbjuda underhållning och en förstklassig spelupplevelse i en ansvarsfull miljö. Spiffbets spelproduktion är fokuserad på att erbjuda ett brett sortiment av olika typer av spel som passar olika kunder och marknader globalt. Spiffbets ambition är att fortsätta förvärva nya verksamheter inom onlinespel. Den operativa verksamheten bedrivs i dotterbolagen Vrtcl Gaming Ltd, Goliath Ltd, Mozebra Ltd, Spiffbet Malta Ltd. och SpiffX Curacao N.V

Spiffbet AB är marknadsnoterat på Nasdaq First North Growth Market med tickern SPIFF och G&W Fondkommission som certified advisor, e-post: ca@gwkapital.se, telefon 08 503 000 50.