Kommuniké från årsstämma i Spiffbet AB den 21 maj 2021

Report this content

Årsstämma med aktieägarna i Spiffbet AB (”Spiffbet” eller ”Bolaget”) har hållits den 21 maj 2021. Samtliga beslut var enhälliga.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2020. Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle ske utan att resultatet ska balanseras i ny räkning. Det huvudsakliga innehållet i de fastställda räkenskaperna har tidigare presenterats i bokslutskommuniké och årsredovisning för år 2020.

Ansvarsfrihet
Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet.

Val av styrelse och revisor m.m.
Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Jacob Dalborg, Per Ganstrand, Henrik Svensson och Karl Trollborg. Till ordförande omvaldes Karl Trollborg och till revisor omvaldes BDO Mälardalen AB.

Det beslutades att arvode till styrelseordföranden ska utgå med 250 000 kronor och till övriga ledamöter som inte är anställda av Bolaget eller annat bolag i koncernen med 150 000 kronor per person, samt att ersättning till revisorn ska utgå enligt löpande räkning.

Bolagsordningsändring
Stämman beslutade att göra ändringar i Bolagets bolagsordning, varmed aktiekapitalgränserna och gränserna för antalet aktier ändrades.

Beslut om optionsprogram till ledande befattningshavare
Stämman beslutade ett optionsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner. Optionsprogrammet innefattar emission av teckningsoptioner och syftar till att bland annat skapa ett långsiktigt ägarengagemang i Bolaget hos de ledande befattningshavarna.

Bolaget ska emittera högst 11 000 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget. Teckning av aktier i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna kan ske under tiden från och med den 1 juni 2024 till och med den 31 augusti 2024. Teckningskursen ska uppgå till ett belopp motsvarande 200 procent av den för aktier i Bolaget på Nasdaq First North Growth Market noterade volymvägda genomsnittliga betalkursen under perioden från och med den 6 maj 2021 till och med den 20 maj 2021, vilken beräknats till 0,67 kronor. Ökningen av Bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till högst 1 375 000 kronor vilket motsvarar en utspädning om cirka 3,2 procent av det totala antalet aktier i Bolaget och cirka 3,2 procent av det totala röstetalet i Bolaget. Medräknat utestående optioner i tidigare optionsprogram är den maximala aggregerade utspädningen cirka 5,9 procent.

Rätt att förvärva teckningsoptioner ska i enlighet med anvisning från styrelsen i Bolaget tillkomma VD Henrik Svensson som ska ha rätt att förvärva högst 7 000 000 teckningsoptioner, CFO Jens Bruno som ska ha rätt att förvärva högst 3 000 000 teckningsoptioner och Adriaan Jacobus du Randt, ansvarig för Spiffbets spelutveckling i Sydafrika, som ska ha rätt att förvärva högst 1 000 000 teckningsoptioner. Rätt att förvärva teckningsoptionerna förutsätter att den förvärvsberättigade vid tidpunkten för förvärvet är anställd i Bolaget, eller har konsultuppdrag för Bolaget, och har ingått avtal innehållande bland annat förköpsbestämmelse.

Förslaget till emission av teckningsoptioner till ledande befattningshavare, samt övriga villkor för detsamma, har lagts fram av styrelsen i Bolaget. Då Henrik Svensson, som även är styrelseledamot i Bolaget, är förvärvsberättigad har han emellertid inte deltagit i beredningen av, eller beslut relaterade till, framläggandet av detta förslag och heller inte deltagit i stämmans beslut.

Beslut om bemyndigande till styrelsen
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner inom ramen för bolagsordningens vid var tid gällande gränser. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme i arbetet med att finansiera och möjliggöra fortsatt expansion exempelvis genom förvärv. Vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningskursen fastställas till marknadsmässiga villkor.

För mer detaljerad information avseende beslutens innehåll hänvisas till kallelsen för årsstämman vilken finns tillgänglig på Spiffbets webbplats, www.spiffbet.se.

För ytterligare information:

Henrik Svensson, VD. Tel: 08-15 08 58, info@spiffbet.com

Om Spiffbet AB

Spiffbet driver onlinekasino under bland annat varumärkena Metal Casino, Cashmio, Supernopea, Buster Banks, Sir Jackpot, Live Lounge, Wishmaker, Goliath Casino, Bellis Casino, Turbovegas och Scandibet samt spelproduktion under varumärkena Spiffbet Casino, STHLMGAMING och Spiffbet Sports. Spiffbets onlinekasino har som affärsidé att erbjuda underhållning och en förstklassig spelupplevelse i en ansvarsfull miljö. Spiffbets spelproduktion är fokuserad på att erbjuda ett brett sortiment av olika typer av spel som passar olika kunder och marknader globalt. Spiffbets ambition är att fortsätta förvärva nya verksamheter inom onlinespel. Den operativa verksamheten bedrivs i dotterbolagen Vrtcl Gaming Ltd, Goliath Ltd, Mozebra Ltd, Spiffbet Malta Ltd. och SpiffX Curacao N.V

Spiffbet AB är marknadsnoterat på Nasdaq First North Growth Market med tickern SPIFF och G&W Fondkommission som certified advisor, e-post: ca@gwkapital.se, telefon 08 503 000 50.