Kommuniké från extra bolagsstämma i Spiffbet AB den 10 mars 2021

Report this content

Vid extra bolagsstämma i Spiffbet AB den 10 mars 2021 fattades beslut om att godkänna styrelsens beslut av den 15 februari 2021 om riktad nyemission av högst 109 500 000 aktier.

Stämman beslutade enhälligt att godkänna styrelsens beslut om riktad nyemission av 109 500 000 aktier. Rätt att teckna de nyemitterade aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ett antal externa investerare och ett mindre antal större befintliga aktieägare, till en teckningskurs om 0,375 kronor per aktie. Nyemissionen, som förutsatte ett godkännande från bolagsstämman i enlighet med 16 kap 2 § aktiebolagslagen, innebär en ökning av aktiekapitalet med högst 13 687 500 kronor och tillför bolaget ca 41 miljoner kronor vid full teckning.

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är bolagets behov av att snabbt säkra finansiering av det planerade förvärvet av den maltesiska speloperatören Manisol Gaming Ltd, vilket styrelsen anser vara till fördel för samtliga aktieägare i bolaget. Beslutet är villkorat av att förvärvet av Manisol Gaming Ltd genomförs senast under mars månad 2021, vilket i sin tur är villkorat av en tillfredsställande due diligence och ingåendet av ett slutgiltigt aktieöverlåtelseavtal.

Den riktade nyemissionen medför en utspädningseffekt om ca 32,6 procent av antalet aktier och röster i bolaget vid full teckning.

För mer information rörande nyemissionen hänvisas till stämmohandlingarna vari beslutet beskrivs i detalj, samt till bolagets pressmeddelande om den riktade nyemissionen i samband med styrelsens beslut den 15 februari 2021.

För ytterligare information: Henrik Svensson, VD. Tel: 08-15 08 58, info@spiffbet.com

Denna information lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande 2021-03-10 kl. 18:05

Om Spiffbet AB

Spiffbet driver onlinekasino under bland annat varumärkena Metal Casino, Cashmio, Supernopea, Buster Banks, Sir Jackpot, Live Lounge, Wishmaker, Goliath Casino och Bellis Casino samt spelproduktion under varumärkena Spiffbet Casino, STHLMGAMING och Spiffbet Sports. Spiffbets onlinekasino har som affärsidé att erbjuda underhållning och en förstklassig spelupplevelse i en ansvarsfull miljö. Spiffbets spelproduktion är fokuserad på att erbjuda ett brett sortiment av olika typer av spel som passar olika kunder och marknader globalt. Spiffbets ambition är att fortsätta förvärva nya verksamheter inom onlinespel. Den operativa verksamheten bedrivs i dotterbolagen Vrtcl Gaming Ltd, Goliath Ltd, Mozebra Ltd, Spiffbet Malta Ltd. och SpiffX Curacao N.V

Spiffbet AB är marknadsnoterat på Nasdaq First North Growth Market med tickern SPIFF och G&W Fondkommission som certified advisor, e-post: ca@gwkapital.se, telefon 08 503 000 50.