Kommuniké från extra bolagstämma i Spiffbet den 31 augusti 2020

Report this content

Vid den extra bolagsstämman i Spiffbet AB (nedan ”Bolaget”) den 31 augusti 2020 kl. 10.00 beslutade Bolaget om emission av teckningsoptioner till ledande befattningshavare samt styrelseledamöter enligt nedan.

Ledande befattningshavare

Bolaget ska emittera högst 5 500 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget. Teckning av aktier i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna kan ske under tiden från och med den 1 september 2023 till och med den 1 december 2023. Teckningskursen ska uppgå till ett belopp motsvarande 200 procent av den för aktier i Bolaget på Nasdaq First North Growth Market noterade volymvägda genomsnittliga betalkursen under perioden från och med den 17 augusti 2020 till och med den 28 augusti 2020, vilken beräknats till 0,4948 kronor. Ökningen av Bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till högst 687 500 kronor vilket motsvarar en utspädning om cirka 3,20 procent av det totala antalet aktier i Bolaget och cirka 3,20 procent av det totala röstetalet i Bolaget. Medräknat utestående optioner i tidigare optionsprogram samt optioner som eventuellt emitteras enligt nedan är den maximala aggregerade utspädningen cirka 6,51 procent.

Rätt att förvärva teckningsoptioner ska i enlighet med anvisning från styrelsen i Bolaget tillkomma VD Henrik Svensson som ska ha rätt att teckna högst 3 500 000 teckningsoptioner, CFO Jens Bruno som ska ha rätt att teckna högst 1 500 000 teckningsoptioner och marknadschef och konsult Pär Eric Wiman som ska ha rätt att teckna högst 500 000 teckningsoptioner. Rätt att förvärva teckningsoptionerna förutsätter att den förvärvsberättigade vid tidpunkten för förvärvet är anställd i Bolaget, eller har konsultuppdrag för Bolaget, och har ingått avtal innehållande bland annat förköpsbestämmelse.

Förslaget till emission av teckningsoptioner till ledande befattningshavare, samt övriga villkor för detsamma, har lagts fram av styrelsen i Bolaget. Då Henrik Svensson, som även är styrelseledamot i Bolaget, är förvärvsberättigad har han emellertid inte deltagit i beredningen av, eller beslut relaterade till, framläggandet av detta förslag. Eftersom Henrik Svensson är aktieägare i Bolaget har han inte heller deltagit i stämmans beslut.

Styrelseledamöter exklusive VD

Bolaget ska emittera högst 3 500 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget. Teckning av aktier i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna kan ske under tiden från och med den 1 september 2023 till och med den 1 december 2023. Teckningskursen ska uppgå till ett belopp motsvarande 200 procent av den för aktier i Bolaget på Nasdaq First North Growth Market noterade volymvägda genomsnittliga betalkursen under perioden från och med den 17 augusti 2020 till och med den 28 augusti 2020, vilken beräknats till 0,4948 kronor. Ökningen av Bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till högst 437 500 kronor vilket motsvarar en utspädning om cirka 2,06 procent av det totala antalet aktier i Bolaget och cirka 2,06 procent av det totala röstetalet i Bolaget. Medräknat utestående optioner i tidigare optionsprogram samt optioner som eventuellt emitteras enligt ovan är den maximala aggregerade utspädningen cirka 6,51 procent.

Rätt att förvärva teckningsoptioner ska tillkomma styrelseordförande Karl Trollborg som ska ha rätt att teckna högst 1 500 000 teckningsoptioner, styrelseledamoten Per Ganstrand som ska ha rätt att teckna högst 1 000 000 teckningsoptioner och styrelseledamoten Jacob Dalborg som ska ha rätt att teckna högst 1 000 000 teckningsoptioner. Rätt att förvärva teckningsoptionerna förutsätter att styrelseledamoten vid tidpunkten för förvärvet är styrelseledamot och har ingått avtal innehållande bland annat förköpsbestämmelse. Styrelseledamoten Henrik Svensson ska inte ha rätt att erhålla några teckningsoptioner enligt detta beslut.

De förvärvsberättigade styrelseledamöterna Karl Trollborg, Per Ganstrand och Jacob Dalborg är även aktieägare i Bolaget. De har inte deltagit i beredningen av, eller beslut relaterade till, förslaget om beslut av optioner till styrelsen. De har inte heller deltagit i stämmans beslut.

För ytterligare information:

Henrik Svensson, VD. Mobil: 070-650 02 15, henrik.svensson@spiffbet.com

Om Spiffbet AB

Spiffbet driver onlinekasino under varumärket Metal Casino samt spelproduktion under varumärkena Spiffbet Casino, STHLMGAMING och Spiffbet Sports. Metal Casino har som affärsidé att erbjuda underhållning och en förstklassig spelupplevelse i en ansvarsfull miljö. Spiffbets spelproduktion är fokuserad på att erbjuda ett brett sortiment av olika typer av spel som passar olika kunder och marknader globalt. Spiffbets ambition är att fortsätta förvärva nya verksamheter inom onlinespel. Den operativa verksamheten bedrivs i dotterbolagen Vrtcl Gaming Ltd, Spiffbet Malta Ltd. och SpiffX Curacao N.V

Spiffbet AB är marknadsnoterat på Nasdaq First North Growth Market med tickern SPIFF och G&W Fondkommission som certified advisor, e-post: ca@gwkapital.se, telefon 08 503 000 50.