Spiffbet AB: Kommuniké från årsstämma 2019-05-21

Report this content

Vid årsstämma i Spiffbet AB fattades följande beslut: 

Fastställande av resultat- och balansräkning 

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för 2018 samt att göra de bokslutsdispositioner som styrelsen föreslagit. Vidare beslutades att ingen utdelning för år 2018 kommer att lämnas.

Ansvarsfrihet 

Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

Arvode till styrelse och revisor 

Årsstämman beslutade inget arvode ska utgå till styrelsens ledamöter samt att arvode till revisorer skall utgå efter godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor 

Stämman fastställde att för tiden fram till nästa årsstämma ska antalet ledamöter vara fyra, med noll suppleanter.  

Stämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Jacob Dalborg och Karl Trollborg samt, eftersom ledamöterna Tobias Fagerlund och Lennart Gillberg avböjt omval, att nyvälja Per Ganstrand och Henrik Svensson till styrelseledamöter.

Till revisor omvaldes BDO Mälardalen AB med auktoriserade revisorn Carl-Johan Kjellman som huvudansvarig revisor. 

Beslut om ändring av bolagsordningen 

Stämman beslutade att ändra bolagsordningen enligt följande.

§ 4 Aktiekapital 

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 3 600 000 kronor och högst 14 400 000 kronor.

§ 5 Antal aktier  

Antalet aktier skall vara lägst 28 800 000 aktier och högst 115 200 000 aktier.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler 

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler inom ramen för bolagsordningens gränser. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, tillskjutande av apportegendom eller i annat fall med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Det totala antalet nyemitterade aktier och det antal aktier som kan komma att tillkomma genom utbyte av konvertibler eller nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner ska sammanlagt kunna uppgå̊ till högst 46 032 814 aktier. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarna företrädesrätt är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme i arbetet med att finansiera och möjliggöra fortsatt expansion. Vid emissioner utan företräde för aktieägarna ska teckningskursen fastställas till marknadsmässiga villkor.

Beslut om bemyndigande att vidta smärre justeringar 

Stämman beslutade bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser att fatta att företa smärre justeringar av besluten fattade vid årsstämman för det fall det skulle behövas vid registrering av besluten hos Bolagsverket och/eller Euroclear Sweden.

För ytterligare information se: www.spiffbet.se 

För ytterligare information:

Henrik Svensson, VD. Mobil: 070-650 02 15, henrik.svensson@spiffbet.com

Om Spiffbet

Spiffbet utvecklar onlinespel för casino och betting som marknadsförs under varumärkena Spiffbet Casino och Spiffbet Games. Casinospelen erbjuder rättvisa odds i kombination med unik funktionalitet. Casinoplattformen erbjuder alla populära bordsspel inklusive videoslottar som kan skräddarsys för kundernas specifika behov. Med Take5-seriens innovativa mobilbaserade hybridspel – Spiffbet Games - har Spiffbet hittat en egen nisch som ligger mellan traditionella sportspel och casinospel. Den operativa verksamheten bedrivs i dotterbolagen Spiffbet Malta Ltd. och SpiffX Curacao N.V. med licens nr N.V.#365/JAZ Sub-License GLH-OCCHKTW0701042018 utfärdad av Curacaos regering. Spiffbet har även licens i Storbritannien. 

Spiffbet AB är marknadsnoterat på Nasdaq First North med tickern SPIFF och G&W Fondkommission som certified advisor, e-post: ca@gwkapital.se, telefon 08-503 000 50.

Prenumerera

Dokument & länkar