Spiffbet AB publicerar årsredovisning för 2020

Report this content
  • Spiffbet publicerar årsredovisning för 2020
  • På grund av justeringar som gjorts i samband med den årliga revisionen återfinns vissa avvikelser gentemot den bokslutskommuniké som offentliggjordes 24 februari 2021

Spiffbet AB publicerar idag årsredovisning för perioden 2020-01-01 – 2020-12-31. Årsredovisningen finns i sin helhet tillgänglig för nedladdning på företagets hemsida: www.spiffbet.se/arsredovisningar/

I samband med den årliga revisionen har en rad justeringar gjorts, vilka medför vissa avvikelser mot den bokslutskommuniké som offentliggjordes den 24 februari 2021. Justeringarna berör främst redovisningen av de förvärv Spiffbet genomförde under 2020. Vid årets utgång uppgår balansomslutningen till 77 734 TSEK (jfr 66 688 TSEK i bokslutskommunikén). Differensen hänförs främst till ett misstag i koncernsammanställningen där posterna goodwill och uppskjuten skatt felaktigt utelämnades. Övriga avvikelser är ej av den karaktär att någon utförligare redogörelse anses erforderlig.  Per balansdatum uppgick eget kapital till 31 828 TSEK (jfr 31 379 TSEK). Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till -29 988 TSEK (jfr – 28 919 TSEK). Årets kassaflöde uppgick till 1 769 TSEK (jfr 1 722 TSEK). 

För ytterligare information:

Henrik Svensson, VD. Tel: 08-15 08 58, info@spiffbet.com

Om Spiffbet AB

Spiffbet driver onlinekasino under bland annat varumärkena Metal Casino, Cashmio, Supernopea, Buster Banks, Sir Jackpot, Live Lounge, Wishmaker, Goliath Casino, Bellis Casino, Turbovegas och Scandibet samt spelproduktion under varumärkena Spiffbet Casino, STHLMGAMING och Spiffbet Sports. Spiffbets onlinekasino har som affärsidé att erbjuda underhållning och en förstklassig spelupplevelse i en ansvarsfull miljö. Spiffbets spelproduktion är fokuserad på att erbjuda ett brett sortiment av olika typer av spel som passar olika kunder och marknader globalt. Spiffbets ambition är att fortsätta förvärva nya verksamheter inom onlinespel. Den operativa verksamheten bedrivs i dotterbolagen Vrtcl Gaming Ltd, Goliath Ltd, Mozebra Ltd, Spiffbet Malta Ltd. och SpiffX Curacao N.V

Spiffbet AB är marknadsnoterat på Nasdaq First North Growth Market med tickern SPIFF och G&W Fondkommission som certified advisor, e-post: ca@gwkapital.se, telefon 08 503 000 50.

Prenumerera