• news.cision.com/
 • Spiffbet AB/
 • Spiffbet avser genomföra en företrädesemission om ca 26,5 miljoner kronor i samband med förvärvet av Metal Casino

Spiffbet avser genomföra en företrädesemission om ca 26,5 miljoner kronor i samband med förvärvet av Metal Casino

Report this content
 • Styrelsen föreslår till årstämman den 22 maj 2020 att genomföra en emission av aktier som vid full teckning skulle tillföra Bolaget 26 462 235,10 kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare.
 • Emissionen omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande cirka 85 procent.
 • Motiven till företrädesemissionen är att säkra Spiffbets rörelsekapitalbehov relaterat till förvärvet av Metal Casino samt inleda en försiktig expansion av Metal Casino i Asien och Latinamerika. 
 • Vidare har Spiffbet för avsikt att ytterligare förvärva online kasino-operatörer. Företrädesemissionen kommer också göra det möjligt att bredda Bolagets existerande spelportfölj samt etablera Spiffbet i Latinamerika genom samriskbolaget Copacabana Gaming. 

Styrelsen för Spiffbet AB ("Bolaget") har beslutat att i samband med årsstämman den 22 maj 2020 föreslå att genomföra en emission av aktier som vid full teckning skulle tillföra Bolaget 26 462 235,10 kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande cirka 85 procent.

Motiven till företrädesemissionen är att säkra Spiffbets rörelsekapitalbehov relaterat till förvärvet av Metal Casino, som pressmeddelades den 23 mars 2020, samt inleda en försiktig expansion av Metal Casino i Asien och Latinamerika.  Vidare har Spiffbet för avsikt att ytterligare förvärva online kasino-operatörer. Företrädesemissionen kommer också göra det möjligt att bredda Bolagets existerande spelportfölj samt etablera Spiffbet i Latinamerika genom samriskbolaget Copacabana Gaming. Delar av emissionslikviden kommer också användas till att betala tillbaka brygglån om totalt 8 miljoner kronor.

Kallelse till årsstämma offentliggörs den 14 april 2020 genom särskilt pressmeddelande

Bolaget kommer att upprätta ett investeringsmemorandum med anledning av nyemissionen som inte är föremål för godkännande av Finansinspektionen. Memorandumet kommer att offentliggöras genom pressmeddelande innan teckningsperioden inleds.

Företrädesemissionen i korthet:

 • Styrelsen föreslår att stämman beslutar att öka Bolagets aktiekapital med högst 12 251 034,75 kronor genom en nyemission av högst 98 008 278 aktier. Beslutet är villkorat av att stämman även beslutar om ändringar i bolagsordningen avseende gränserna för Bolagets aktiekapital och antal aktier.
 • Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen, 29 maj 2020, är registrerade som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
 • Aktieägare ska för en (1) befintlig aktie erhålla två (2) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie. Teckningskursen är 0,27 kronor per aktie.
 • Vid full teckning tillförs Bolaget genom nyemissionen 26 462 235,10 kronor. Full teckning skulle leda till en utspädning om 67 % för aktieägare som inte deltar i emissionen.
 • Emissionskostnaderna för nyemissionen beräknas uppgå till cirka 2 miljoner kronor.
 • Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden från ett antal större aktieägare, externa investerare samt styrelse och ledning uppgående till cirka 22,5 miljoner kronor. Företrädesemissionen omfattas därmed till cirka 85 % av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Preliminär tidplan för emissionen:

22 maj 2020                                 Årsstämma

28 maj 2020                                 Offentliggörande av memorandum

29 maj 2020                                 Avstämningsdag för deltagande i emissionen

1 – 15 juni 2020                           Teckningsperiod

1 – 11 juni 2020                           Handel i teckningsrätter

17 juni 2020                                 Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i emissionen

Emissionsinstitut och rådgivare:

Hagberg & Aneborn Fondkommision AB är emissionsinstitut i samband med företrädesemissionen, och Skill Advokater AB är legal rådgivare till Bolaget.

För ytterligare information:

Henrik Svensson, VD. Mobil: 070-650 02 15, henrik.svensson@spiffbet.com

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Spiffbet är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 apri 16:05 CET

Om Spiffbet AB

Spiffbet utvecklar onlinespel för kasino och betting som marknadsförs under varumärkena Spiffbet Casino, STHLMGAMING och Spiffbet Sports. Kasinospelen ska vara underhållande och möta behovet på flera olika internationella marknader. För samma kunder har Spiffbet Sports etablerat en unik nisch som ligger mellan traditionell betting och kasinospel. Den operativa verksamheten bedrivs i dotterbolagen Spiffbet Malta Ltd. och SpiffX Curacao N.V. med licens nr N.V.#365/JAZ Sub-License GLH-OCCHKTW0701042018.

Spiffbet AB är marknadsnoterat på Nasdaq First North Growth Market med tickern SPIFF och G&W Fondkommission som certified advisor, e-post: ca@gwkapital.se, telefon 08-503 000 50.

Taggar: