SpiffX AB, delårsrapport juli - september 2016

Fortsatt intensiv säljfokus med bra respons från operatörer och nyemission

Tredje kvartalet i sammandrag

 • Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 311 026 kr (293 268 kr) och till 1 019 859 kr (793 192 kr) för årets tre första kvartal. 
 • Resultatet för tredje kvartalet uppgick till 
-2 360 258 kr (-1 772 709 kr) och till -7 292 570 kr (-5 728 732 kr) för årets tre första kvartal. 
 • Resultatet per aktie för tredje kvartalet till -0, 30 kr. 
 • Eget kapital per aktie uppgår vid periodens slut till 0,32 kr. 
 • Matchade belopp på marknadsplatserna (spelomsättning på SpiffXs marknadsplatser) var under tredje kvartalet 10 583 930 kr (9 059 443 kr) och under årets tre första kvartal 33 478 520 kr (24 277 583 kr), vilket är en ökning med ca 38 % jämfört med motsvarande perioder förra året. 
 • Vid utgången av det tredje kvartalet hade SpiffX 28 819 st. registrerade kunder, vilket är en ökning med drygt 35 % jämfört med bolagets 21 329 st. registrerade kunder vid utgången av andra kvartalet 2016 och med nästan 250 % jämfört med samma period förra året. 
 • Take5Live erbjöds i skarp miljö med gott utfall under EURO 2016.  
 • Närvarade i september vid eventet ”Betting on Sports” i London vilket ledde till flera konkreta diskussioner med potentiella kunder. 
 • Bolaget har förstärkt teknikorganisationen genom att nyanställa flera resurser. 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

 • Under oktober har säljorganisationen förstärkts med nya resurser.
 • Styrelsen har föreslagit en företrädesemission för att säkerställa bolagets långsiktiga finansiering. Emissionen, vilken är villkorad av beslut på extra bolagsstämma i december 2016, har som målsättningen att tillföra bolaget 12.7 MSEK före emissionskostnader. Fullständiga villkor kommer att meddelas separat men varje befintlig aktie ger rätt att teckna två nyemitterade aktier till kursen 0,80 kr per styck. Totalt kommer maximalt 15 862 406 aktier att emitteras.

Verksamheten

SpiffX driver världens första optionsmarknad samt en avancerad kostnadseffektiv darkpool för handel med sportodds. Erbjudandet på bolagets marknadsplatser innebär att ge storspelare, spelbolag och nöjesspelare möjlighet att ingå hävstångspositioner och att handla med odds för att spekulera eller för att hantera portföljrisker. SpiffX erbjuder även attraktiva konsumentprodukter inom affärsområdet SpiffX Games. Konsumentprodukter som bygger på aktiviteten på de underliggande marknadsplatserna och användande av optionsmarknaden i realtidsspel på olika sportevent och som spelbolag kan erbjuda sina kunder.

Bolaget har utvecklat sin tekniska plattform för marknadsplatserna baserat på modeller från den finansiella marknaden och dess högfrekvenshandel.

 SpiffX AB har ett helägt dotterbolag, SpiffX Holding Malta Ltd, som i sin tur har ett helägt dotterbolag, SpiffX Malta Ltd, som driver den operativa verksamheten och är licensierat av de maltesiska myndigheterna. Teknikutvecklingen sker i det svenska bolaget som också äger mjukvaran för den tekniska plattformen.


VDs kommentar:  

Fortsatt intensiv säljfokus med bra respons från operatörer och nyemission

Vi har det senaste året arbetat intensivt med att öka kännedomen om våra produkter och med att bearbeta marknaden för att fånga det momentum jag tidigare talat om att vi upplever. Vi har ökat vår närvaro vid olika branschevent och har utökat våra resurser för sälj. Vi verkar inom ett högteknologiskt område där ledtiderna är långa både vid införsäljning och produktionssättning av nya produkter men är nu nära att nå vårt mål för ett antal nya samarbeten under året. Det högintensiva arbetet under hösten har bidragit till att ett flertal operatörer visar stort intresse för att ta in våra produkter i sitt utbud av spelprodukter. Min bedömning är att arbetet kommer att lyckas och resultera i samarbetsavtal inom kort, vi räknar med att sluta ett antal operatörsavtal före nästa rapporttillfälle.

Under perioden har SpiffX genomfört ett antal olika kundträffar och erhållit mycket värdefull feedback på plattformen och den tekniska prestandan. Kunderna uppskattar den enkla och funktionella navigeringen mellan olika event och produkter. Hög tillgänglighet och snabba uppdateringar är andra positiva återkopplingar. Flertalet som spelar Spiffindex gillar spelets utformning live där varje bet är aktivt under 5 min. Vissa detaljer har uppdaterats och justerats efter kundernas önskemål. Och vi kommer fortsätta att vara lyhörda genom att kontinuerligt förbättra vårt erbjudande liksom att intensifiera vår marknadsföring. Vi har en fortsatt mycket god kundtillväxt och vår kundbas växer med ca 35 % i tredje kvartalet.  

Styrelsen har beslutat att föreslå en emission med företräde för dig som redan är aktieägare i SpiffX. Vi har idag kallat till extra bolagsstämma dagarna före jul för att vi direkt efter helgerna ska kunna genomföra emissionen. Det gör vi för att säkra vår finansiering för en lång tid framöver och för att kunna öka koncentrationen och intensiteten i vårt försäljnings- och etableringsarbete. Bolagets största ägare och ledning tar ett självklart och stort ansvar i emissionen som också till huvudsak kommer att vara garanterad av bolagets största ägare och ledning. Vi tror att de villkor vi satt gör emissionen intressant på många vis och är övertygade om att SpiffX kommer att visa sig vara en bra investering för aktieägarna. Jag kommer själv att teckna min del och hoppas befintliga aktieägare ger oss fortsatt förtroende genom att göra detsamma.

Vi är medvetna om att det funnits mer att önska av vår kommunikation under det senaste halvåret och jag utlovar en förändring i det. Vi ska självfallet vara mer aktiva i samtalet med våra ägare och andra intressenter och inte bara koncentrera oss på marknadsbearbetning och produktutveckling. Vi kommer att förändra och förstärka vår organisation ytterligare i början av nästa år för att kunna öka säljfokuseringen än mer och avser att lämna en kontinuerligare information om det och om vår verksamhet och våra framsteg i övrigt framöver.       

Det är ett långsiktigt och tålamodsprövande arbete vi är mitt uppe i och jag kan inte nog understryka den tillförsikt och optimism vi inom bolaget känner för vårt erbjudande och våra produkter. Vi håller på att etablera en helt ny standard för handel med odds och vår övertygelse att våra konsumentprodukter kommer att låta tala om sig inte bara som roliga, spännande och innovativa produkter för slutkonsumenten utan också som förstklassiga kundanskaffningsverktyg med hög marginal för enskilda operatörer står fast. 

Tobias Fagerlund, Verkställande Direktör


Kommande rapporttillfällen

 • Bokslutskommuniké 2016 den 23 februari 2017
 • Delårsrapport Q1 2017 den 18 maj 2017
 • Delårsrapport Q2 2017 den 24 augusti 2017
 • Delårsrapport Q3 2017 den 23 november 2017

För mer information hänvisar vi till den fullständiga delårsrapporten som finns publicerad på̊ bolagets hemsida: http://spiffx.se/IR/delarsrapporter 

För ytterligare information se www.spiffx.se

Kontaktperson:

VD, Tobias Fagerlund, 070-415 05 85, tobias@spiffx.com

SpiffX driver en handelsplattform med en unik optionsmarknad och en darkpool (orderböcker med dolda handelsvolymer) för handel i sportodds till marknadsledande pris via webbplatsen www.spiffx.com samt utvecklar och marknadsför konsumentinriktade spelapplikationer med hävstång. Den operativa verksamheten bedrivs i dotterbolaget SpiffX Malta Ltd med licens nr LGA/CL3/851/2012 utfärdad av Malta Gaming Authority den 26 april 2013. SpiffX AB är marknadsnoterad på First North och G&W Fondkommission är bolagets certified advisor.

Prenumerera

Dokument & länkar