Amnode AB:s finansiella instrument återförs till Spotlight Stock Markets ordinarie lista/ Amnode AB’s financial instruments will be transferred to Spotlight Stock Market’s ordinary list

(For English version see below) 

Amnode AB:s (”Bolaget”) finansiella instrument har sedan 9 november 2020 handlats på Spotlight Stock Markets (“Spotlight”) observationslista med hänvisning till väsentlig osäkerhet kring Bolagets finansiella ställning. 

Med hänvisning till det pressmeddelande som Bolaget offentliggjorde den 21 december 2021, ”Amnode offentliggör utfall i företrädesemissionen” och till att Bolaget tillförs cirka  
10,2 MSEK före emissionskostnader har Spotlight beslutat att återföra Bolagets finansiella instrument till Spotlights ordinarie lista från och med idag, den 22 december 2021. 

Spotlight Stock Market  
08-51168000  
E-post: Issuer@spotlightstockmarket.com

Om Spotlight Stock Market 

Spotlight Stock Market är handelsplats som vill göra det enklare och tryggare och synligare för tillväxtbolag att bli och vara noterade. Samtidigt erbjuder företaget investerare möjligheten att bli delägare i tillväxtbolag på ett enklare och tryggare sätt. Hos Spotlight Stock Market finns fler än 160 noterade tillväxtbolag från olika branscher. Spotlight Stock Market grundades 1997, har 20 anställda och huvudkontor i Stockholm. Läs mer på www.spotlightstockmarket.com  

Press release 2021-12-22 

Amnode AB’s financial instruments will be transferred to Spotlight Stock Market’s ordinary list 

 
Amnode AB’s (the “Company”) financial instruments has been traded on Spotlight Stock Market’s (“Spotlight”) observation list since November 9, 2020 due to a material uncertainty regarding the company’s financial situation.  

With reference to the press release published by the Company on December 21, 2021, “Amnode offentliggör utfall i företrädesemissionen” and to the fact that the Company receives  
MSEK 10,2 before issuing costs, Spotlight has decided to transfer the Company’s financial instruments to Spotlight’s ordinary list as of today December 22, 2021.  

Spotlight Stock Market 
+46 8-51168000  
E-mail: issuer@spotlightstockmarket.com

About Spotlight 

Spotlight Stock Market is a market place that wants to make it easier, safer and more visible for growth companies to become and be listed. The company also offers investors the opportunity to become shareholders in growth companies in an easier and safer way. At Spotlight Stock Market there are more than 160 listed growth companies from different industries. Spotlight Stock Market was founded 1997, have 20 employees and head office in Stockholm. Read more at www.spotlightstockmarket.com 

Prenumerera

Dokument & länkar