Beslut i Disciplinnämnden gällande Ecoclime Group AB

Beslut

Disciplinnämnden vid Spotlight Stock Market (”Spotlight”) har i sin prövning lämnat Spotlights hemställan avseende Ecoclime Group AB (”Ecoclime” eller ”Bolaget”) utan bifall.

Disciplinnämndens bedömning

Enligt artikel 17 i MAR ska ett bolag offentliggöra insiderinformation så snart som möjligt. Denna skyldighet framgår även av Spotlights regelverk (”Regelverket”).

I ärendet står klart att innehållet i pressmeddelandet den 8 juli 2019 utgjorde insiderinformation enligt artikel 7 i MAR. Det är ostridigt att Bolaget erhöll denna information fredagen den 5 juli kl. 16:54 och att pressmeddelandet offentliggjordes först måndagen den 8 juli 2019 kl. 8:32. Disciplinnämnden konstaterar att Bolaget överskridit den tid för offentliggörande som följer av MAR, dvs. ”så snart som möjligt”. Pressmeddelandet borde ha offentliggjorts betydligt tidigare, vilket bl.a. klargjorts genom Finansinspektionens vägledning.

Att pressmeddelandet offentliggjorts först den 8 juli 2019 innebär dock inte att slutsatsen omedelbart kan dras att Bolaget överträtt Regelverket. Vid denna bedömning ska en prövning göras utifrån allmänna rättsliga grundsatser. Disciplinnämnden gör här följande bedömning.

Som framgår av rättspraxis1 ska ett påstående om att ett meddelande som skickats med e-post inte har kommit fram till adressaten godtas, om inte omständigheterna talar emot påståendet. I nu aktuellt ärende har Spotlight inte åberopat några omständigheter som talar emot Bolagets påstående att Bolaget inte erhållit Spotlights e-postmeddelanden av den 3 maj 2019 och den 6 maj 2019. Mot denna bakgrund är det inte visat att Ecoclime, vid tidpunkten för pressmeddelandet den 8 juli 2019, underrättats om att handledningstexten justerats. Bedömningen av om Regelverket har överträtts ska således grundas på innehållet i vägledningen innan ändringen kom till Bolagets kännedom.

Även om handledningstexten formellt inte utgör en del av Regelverket är den i denna del central vid bedömningen av om Ecoclime kan anses ha brutit mot Regelverket, såvitt avser kravet i punkt 3.9 att Bolaget så snart som möjligt ska offentliggöra insiderinformation. Handledningstexten angav innan ändringen bl.a. att bolaget i avvaktan på vägledning från Finansinspektionen och/eller ESMA kan utgå från att ett offentliggörande som sker i god tid före handelns öppning, fortfarande anses vara förenligt med kravet på att insiderinformation ska offentliggöras så snart som möjligt.

Annat har inte framkommit än att Ecoclime – när Bolaget först genom pressmeddelandet den 8 juli 2019 offentliggjorde insiderinformationen – har följt innehållet i den vägledning i Regelverket avseende tolkningen av begreppet ”så snart som möjligt” som Bolaget hade kännedom om. Mot denna bakgrund gör Disciplinnämnden bedömningen att Ecoclime inte kan åläggas disciplinpåföljd för att ha överträtt Regelverket.

Spotlight Stock Markets hemställan ska därför lämnas utan bifall.

Se Disciplinnämndens fullständiga beslut i bifogad PDF-fil.

Disciplinnämndens beslut finns publicerat på: https://www.spotlightstockmarket.com/sv/redan-noterad/disciplinnaemnden/

Stockholm den 6 juli 2020

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
E-post:
issuer@spotlightstockmarket.com

Om Spotlight
Spotlight Stock Market är handelsplats som vill göra det enklare och tryggare samt synligare för tillväxtbolag att bli och vara noterade. Samtidigt erbjuder Spotlight investerare möjligheten att bli delägare i tillväxtbolag på ett enklare och tryggare sätt. Hos Spotlight Stock Market finns fler än 170 noterade tillväxtbolag från olika branscher. Spotlight Stock Market grundades 1997, har 20 anställda och huvudkontor i Stockholm. Läs mer på www.spotlightstockmarket.com

______________________________

1 Se bl.a. ”Den uteblivna e-posten” Högsta domstolens beslut den 9 mars 2020 i mål Ö 2655-19.