Challenger Mobile AB ska genomgå en ny noteringsprövning / Challenger Mobile AB will be subject to a new listing process

Report this content

(for English version see below) 

Aktierna i Challenger Mobile AB (”Challenger Mobile” eller ”Bolaget”) är sedan den 16 juli 2020 observationsnoterade efter att Bolaget den 15 juli 2020 offentliggjort pressmeddelandet “Har tecknat avsiktsförklaring gällande förvärv av gaming bolag”. Spotlight bedömde med anledning av pressmeddelandet att Bolaget genomgick en väsentlig förändring.  

Den 7 september 2020 offentliggjorde Challenger Mobile AB att bolaget hade ingått avtal avseende förvärv av Battlecamp AB genom pressmeddelandet “Avtal tecknat om förvärv av spelbolaget Battlecamp”. Mot bakgrund av ovanstående information bedömer Spotlight att Challenger Mobile genomgår en genomgripande förändring i dess verksamhet. Spotlight har därför, på sedvanligt sätt, beslutat att Bolaget ska genomgå en ny noteringsprövning som villkor för Bolagets fortsatta notering. Syftet med noteringsprövningen är att säkerställa att Bolaget uppfyller samtliga noteringskrav. 

Under noteringsprövningen sker handeln i Challenger Mobiles finansiella instrument på observationslistan enligt gällande Regelverk, med målet att så snart som möjligt, om noteringsprövningen godkänns, flyttas tillbaka till den ordinarie listan. I det fall Bolaget inte kommer att kunna uppfylla noteringskraven kommer Spotlight att besluta om avnotering.  

Spotlight Stock Market 
08-511 68 000  
E-post: issuer@spotlightstockmarket.com

Om Spotlight 

Spotlight Stock Market är handelsplats som vill göra det enklare och tryggare och synligare för tillväxtbolag att bli och vara noterade. Samtidigt erbjuder företaget investerare möjligheten att bli delägare i tillväxtbolag på ett enklare och tryggare sätt. Hos Spotlight Stock Market finns cirka 170 noterade tillväxtbolag från olika branscher. Spotlight Stock Market grundades 1997, har 20 anställda och huvudkontor i Stockholm. Läs mer på www.spotlightstockmarket.comPage Break 

Press release 2020-09-07 

Challenger Mobile AB will be subject to a new listing process and will continue to be traded on Spotlight’s observation list 

On July 15, 2020 Challenger Mobile AB (”Challenger Mobile” or ”the Company”) announced the press release “Har tecknat avsiktsförklaring gällande förvärv av gaming bolag”. In reference to the information, Spotlight considered that the Company was undergoing a far-reaching change in the business and thusly moved the Company to the observation list on July 16, 2020.  

On September 7, 2020, the Company announced the press release “Avtal tecknat om förvärv av spelbolaget Battlecamp”. In reference to the additional disclosed information, Spotlight consider that Challenger Mobile is undergoing a far-reaching change in the business of the Company, and in accordance with the current rules Spotlight has decided that the Company will be subject to a new listing process. The reason for the new listing process is to ensure that the Company fulfil all the terms in the listing requirements.  

In connection to the listing process Challenger Mobile’s shares will continue to be traded on Spotlight’s observation list, in accordance with the Regulations. Spotlight will, given approval of the listing process, work towards a fast transfer to the ordinary list. If the Company is not able to fulfil the terms in the listing agreement Spotlight will delist the Company. 

Spotlight Stock Market 
+ 46 8-511 68 000  
E-mail: issuer@spotlightstockmarket.com

About Spotlight 

Spotlight Stock Market is a market place that wants to make it easier, safer and more visible for growth companies to become and be listed. The company also offers investors the opportunity to become shareholders in growth companies in an easier and safer way. At Spotlight Stock Market there are around 170 listed growth companies from different industries. Spotlight Stock Market was founded 1997, have 20 employees and head office in Stockholm. Read more at www.spotlightstockmarket.com 

Prenumerera

Dokument & länkar