Disciplinkommittén tilldelar PharmaLundensis AB en erinran

Report this content

Beslut

Disciplinkommittén tilldelar PharmaLundensis AB (”PharmaLundensis” eller ”Bolaget”) en erinran.

Disciplinkommitténs bedömning

Disciplinkommittén delar Spotlights bedömning att Bolaget i brevet till sina aktieägare har lämnat ett tydligt framåtblickande uttalande gällande Bolagets aktiekurs om tre år, då det i brevet anges att ”Faktum är att en aktiekurs på 50-100 kronor om tre år är helt realistisk.” Något liknande uttalande har, såvitt framkommit i ärendet, inte offentliggjorts tidigare. Disciplinkommittén delar således inte Bolagets uppfattning att det materiella innehållet i kvartalsrapporten är helt överensstämmande med uttalandet i kvartalsrapporten. Tvärtom kan Disciplinkommittén konstatera att kvartalsrapporten inte innehåller något tydligt framåtblickande uttalande avseende Bolagets aktiekurs.

Bolaget har genom sitt agerande brutit mot punkterna 1, 5 och 16 i bilaga 2 till noteringsavtalet, Det är av största vikt med hänsyn till förtroendet för Spotlight och värdepappersmarknaden i stort att ett noterat bolag följer reglerna för informationsgivning. Disciplinkommittén ser dock positivt på att Bolaget vidtagit åtgärder för att förbättra sina rutiner i detta avseende. Med hänsyn till omständigheterna i ärendet gör Disciplinkommittén dessutom bedömningen att överträdelsen inte är av allvarligt slag. Bolaget bör därför tilldelas en erinran. Skäl saknas att kombinera tilldelad erinran med vite.

Se Disciplinkommitténs fullständiga beslut i bifogad PDF-fil.

Stockholm den 9 april 2019

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
E-post:
informationsovervakningen@spotlightstockmarket.com 

Om Spotlight

Spotlight Stock market är handelsplats som vill göra det enklare och tryggare och synligare för tillväxtbolag att bli och vara noterade. Samtidigt erbjuder företaget investerare möjligheten att bli delägare i tillväxtbolag på ett enklare och tryggare sätt. Hos Spotlight Stock Market finns fler än 170 noterade tillväxtbolag från olika branscher. Spotlight Stock Market grundades 1997, har 20 anställda och huvudkontor i Stockholm. Läs mer på www.spotlightstockmarket.com