Disciplinkommittén tilldelar Recyctec Holding AB en allvarlig erinran

Report this content

Beslut
Disciplinkommittén tilldelar Recyctec Holding AB en allvarlig erinran.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis har Recyctec gjort sig skyldigt till ett flertal överträdelser av AktieTorgets noteringsavtal. Omfattningen av överträdelserna är sådan att det visar att Bolaget inte haft förmåga att uppfylla de krav som ställs på informationsgivningen i ett noterat bolag. Bristerna i informationsgivningen har medfört att marknaden saknat korrekt information om Bolagets finansiella ställning. Det är av grundläggande betydelse för förtroendet för aktiemarknaden och marknadsplatsen att noterade bolags informationsgivning är korrekt.

Det har såväl genom Recyctecs skriftliga yttrande samt uttalanden från Recytecs företrädare vid sammanträdet den 12 mars 2017 framgått att Recyctec på allvar tagit till sig AktieTorgets anmärkningar. Genom det förtydligande pressmeddelandet den 24 oktober 2017 korrigerade också Bolaget den information som i olika avseenden tidigare lämnats. AktieTorget har vid förhandlingen framfört att man ser mycket positivt på Bolagets agerande efter AktieTorgets framförda anmärkningar. Bolaget har bl.a. rekryterat en ny verkställande direktör, utsett en ny styrelseordförande samt genomfört ett omfattande arbete med att se över och justera sina rutiner för informationsgivning.

Disciplinkommittén ser, liksom AktieTorget, positivt på de ansträngningar Bolaget gjort och gör för att det inträffade inte ska upprepas. De överträdelser som Recyctec begått får emellertid sammantagna anses allvarliga. Disciplinkommittén beslutar därför att tilldela Recyctec en allvarlig erinran.

Se Disciplinkommitténs beslut i bifogad PDF-fil.

Stockholm den 27 mars 2018

AktieTorget
08-511 68 000
e-post informationsoverakningen@aktietorget.se 

Om AktieTorget
AktieTorget är handelsplats som vill göra det enklare och tryggare och synligare för tillväxtbolag att bli och vara noterade. Samtidigt erbjuder företaget investerare möjligheten att bli delägare i tillväxtbolag på ett enklare och tryggare sätt. Hos AktieTorget finns fler än 160 noterade tillväxtbolag från olika branscher. AktieTorget grundades 1997, har 20 anställda och huvudkontor i Stockholm. Läs mer på www.aktietorget.se