Disciplinkommittén tilldelar Redwood Pharma AB en allvarlig erinran och ålägger bolaget att betala ett vite om en årsavgift

Beslut

Disciplinkommittén tilldelar Redwood Pharma AB (publ) (”Redwood” eller ”Bolaget”) en allvarlig erinran samt ålägger bolaget att till Spotlight Stock Market (”Spotlight”) betala ett vite motsvarande en (1) årsavgift.

Disciplinkommitténs bedömning

Disciplinkommittén konstaterar att det inte råder någon oenighet om de faktiska omständigheterna i ärendet.

Enligt artikel 17 i MAR ska ett bolag offentliggöra insiderinformation så snart som möjligt.

Enligt Disciplinkommitténs bedömning står det klart att innehållet i den ungerska läkemedelsmyndighetens beslut utgjorde insiderinformation i förhållande till Redwoods aktier. Redwood har även behandlat informationen på detta sätt. Det är klarlagt att den ungerska myndigheten laddade upp beslutet på sin webbplats på eftermiddagen den 9 november 2018 vilket samtidigt meddelades Redwoods ombud via e-post. Redwood offentliggjorde emellertid insiderinformationen först på eftermiddagen den 12 november 2018.

Disciplinkommittén instämmer i Spotlights konstaterande att, även om det kan vara svårt för ett bolag att ha kontroll över beslut som fattas av en myndighet, det alltid är bolagets skyldighet att offentliggöra information rörande sådana beslut, så snart som möjligt, om beslutet eller konsekvenserna av beslutet utgör insiderinformation. Detta ansvar föreligger även om bolaget anlitar en extern samarbetspartner som ska hantera kontakterna med den berörda myndigheten. Att Bolaget i detta fall från sin samarbetspartner fick vetskap om godkännandet först på förmiddagen den 12 november 2018 fråntar således inte Bolaget dess ansvar att offentliggöra insiderinformationen så snart som möjligt. Från det att insiderinformationen senast uppstod till offentliggörandet var tidsutdräkten tre dygn, vilket inte kan anses uppfylla kravet på att offentliggörandet ska ske så snart som möjligt.

Redwoods underlåtenhet att så snart som möjligt offentliggöra den ifrågavarande informationen innebär att Bolaget har åsidosatt bestämmelserna i artikel 17 i MAR och Noteringsavtalet, Bilaga 2, punkt 6, vilken grundar sig på MAR.

Ett korrekt offentliggörande av insiderinformation är av central betydelse för upprätthållandet av förtroendet för värdepappersmarknaden. Disciplinkommittén ser därför allvarligt på Bolagets överträdelse. Påföljden bör bestämmas till en allvarlig erinran i förening med ett vite motsvarande en årsavgift.

Se Disciplinkommitténs fullständiga beslut i bifogad PDF-fil.

Disciplinkommitténs beslut finns publicerat på:

https://www.spotlightstockmarket.com/sv/redan-noterad/disciplinnaemnden/aerenden-disciplinnaemnden/

Stockholm den 15 maj 2019

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
E-post:
info@spotlightstockmarket.com 

Om Spotlight

Spotlight Stock market är handelsplats som vill göra det enklare och tryggare och synligare för tillväxtbolag att bli och vara noterade. Samtidigt erbjuder företaget investerare möjligheten att bli delägare i tillväxtbolag på ett enklare och tryggare sätt. Hos Spotlight Stock Market finns fler än 170 noterade tillväxtbolag från olika branscher. Spotlight Stock Market grundades 1997, har 20 anställda och huvudkontor i Stockholm. Läs mer på www.spotlightstockmarket.com

Prenumerera

Dokument & länkar