Disciplinnämnden tilldelar Parans Solar Lighting AB en allvarlig erinran samt ålägger bolaget att till Spotlight Stock Market betala ett vite motsvarande två (2) årsavgifter

Beslut

Disciplinnämnden tilldelar Parans Solar Lighting AB (publ) (”Parans” eller ”Bolaget”) en allvarlig erinran samt ålägger bolaget att till Spotlight Stock Market betala ett vite motsvarande två (2) årsavgifter.

Disciplinnämndens bedömning

De anmärkningar som Spotlight riktat mot Parans avser dels bristande informationsgivning, dels genomförandet av den riktade emissionen, som informerades om i pressmeddelandet den 25 maj 2018. Däremot har Spotlight inte i övrigt haft synpunkter rörande Bolagets vidtagna åtgärder i sig i fråga om marknadsmässighet m.m.

Enligt artikel 17 i MAR ska ett bolag offentliggöra insiderinformation så snart som möjligt. Denna skyldighet framgår även bl.a. av Noteringsavtalet, Bilaga 2 punkt 6. Det får anses ostridigt att den informationsgivning beträffande vilken Spotlight i ärendet påtalat bristfälligheter är att betrakta som insiderinformation.

När det gäller det som Spotlight har lagt Parans till last i fråga om informationsgivningen rörande den av Bolaget beslutade finansieringslösningen (pressmeddelandet den 25 maj 2018), konstaterar disciplinnämnden att det är ostridigt att Parans inte fullgjort sin informationsskyldighet rörande brygglånet som togs upp den 15 januari 2018.1 fråga om finansieringslösningen i övrigt (den riktade emissionen) delar disciplinnämnden Spotlights bedömning att pressmeddelandet den 25 maj inte kan anses innehålla all väsentlig information, vilket inte heller Parans har bestritt. Det är vidare ostridigt att den information som lämnades marknaden inte angav att det var fråga om närståendetransaktioner. Först genom pressmeddelandet den 18 september 2018, dvs. sju till åtta månader efter lånets upptagande, lämnades sådan information.

Spotlight har i fråga om genomförandet av den i finansieringslösningen ingående emissionen också gjort gällande att genomförandet med hänsyn till rabatten på drygt 20 procent inte är förenligt med god sed på aktiemarknaden.

När det gäller kurssättningen vid nyemission är utgångspunkten att för bolag vars aktier är noterade och föremål för handel, rabatten räknas fram genom en jämförelse av teckningskursen med betalkursen den senaste handelsdagen före offentliggörandet av emissionsbeslutet. Enligt Spotlight var kursen den dagen 3,18 kr per aktie, vilket innebär en rabatt på drygt 20 procent. Eftersom emissionen riktat sig till en befintlig aktieägare kan rabatten ifrågasättas utifrån likabehandlingsprincipen. Disciplinnämnden gör mot den bakgrunden bedömningen att den riktade emissionen är i riskzonen för att vara otillåten enligt både ABL:s generalklausul och Rekommendationen. Disciplinnämnden delar därför Spotlights bedömning att Bolaget inte kan anses ha handlat i enlighet med god sed på aktiemarknaden. Vad Parans anfört om teckningskursen i en senare emission påverkar inte den bedömningen.

I fråga om avtalen om bryggfinansiering som informerades om i pressmeddelandet den 10 oktober 2018, är det enligt disciplinnämndens mening inte helt tydligt hur avtalen ska uppfattas. Klart är emellertid att pressmeddelandet inte innehöll information om att avtalen gällde finansiering från närstående till Bolaget.

Sammantaget finner disciplinnämnden att Parans har överträtt Noteringsavtalet, Bilaga 2 punkterna 5, 6, 24 och 29 samt Noteringsavtalet punkt 1, mening 8. Det förhållandet att Parans anlitat externa rådgivare kan inte frånta Bolaget dess ansvar.

Reglerna i Noteringsavtalet om informationsgivning, vilka har sin grund bl.a. i MAR och EUkommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1055, har till syfte att säkerställa bl.a. att aktörerna på värdepappersmarknaden ges möjlighet att handla på lika villkor. Ett korrekt offentliggörande av insiderinformation är av central betydelse for upprätthållandet av förtroendet för värdepappersmarknaden. Parans har på ett flertal punkter brustit i sin informationsgivning och disciplinnämnden ser allvarligt på Bolagets överträdelser. Det är särskilt allvarligt att den information som tillhandahållits marknaden inte på ett tydligt sätt redovisat att det varit fråga om närståendetransaktioner. Disciplinnämnden finner att påföljden bör bestämmas till en allvarlig erinran i förening med ett vite motsvarande två årsavgifter.

Se Disciplinnämndens fullständiga beslut i bifogad PDF-fil.

Disciplinnämndens beslut finns publicerat på:

https://www.spotlightstockmarket.com/sv/redan-noterad/disciplinnaemnden/aerenden-disciplinnaemnden/

Stockholm den 2 juli 2019

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
E-post:
info@spotlightstockmarket.com 

Om Spotlight

Spotlight Stock market är handelsplats som vill göra det enklare och tryggare och synligare för tillväxtbolag att bli och vara noterade. Samtidigt erbjuder företaget investerare möjligheten att bli delägare i tillväxtbolag på ett enklare och tryggare sätt. Hos Spotlight Stock Market finns fler än 170 noterade tillväxtbolag från olika branscher. Spotlight Stock Market grundades 1997, har 20 anställda och huvudkontor i Stockholm. Läs mer på www.spotlightstockmarket.com