Ectin Research AB godkänt för notering på Spotlight Stock Market

Report this content

Ectin Research AB ("Bolaget") har godkänts för notering på Spotlight Stock Market. Bolaget grundades 2013 och är ett kliniskt läkemedelsbolag som utvecklar en patenterad behandling för cancerformen urotelial blåscancer.

Ectin Research AB är ett kliniskt läkemedelsbolag som utvecklar MFA-370, en patenterad behandling för urotelial blåscancer, en cancerform i urinblåsan där tumören utgår från urinblåseslemhinnan. MFA-370 består av två väletablerade läkemedel, en avermektinklass och NSAID, som var för sig ska ha vetenskapligt dokumenterade anticancereffekter. Behandlingen riktar sig i dagsläget till patienter som ska genomgå tredje linjens behandling för urotelial blåscancer. Bolaget fokuserar på den fortsatta kliniska utvecklingen och har för avsikt att inleda en klinisk fas l/ll-studie under H2 2021, resultatet från studiens fas l-del förväntas under H2 2022.

Anna Sjöblom-Hallén, VD för Ectin Research AB, kommenterar

Ectin har god potential att etablera MFA-370 till att bli den första orala behandlingen för metastaserad blåscancer med få och tolererbara biverkningar. MFA-370 är en kostnadseffektiv behandlingsterapi jämfört med dess konkurrenter. I dagsläget uppgår kostnaderna för en avklarad behandling med Padcev®, som är att betrakta som en av de närmsta konkurrenten, till 110 000 US dollar i USA. Vår läkemedelskandidat, MFA-370, består av en behandling som administreras oralt och som kan ges i patientens hem. Frekventa och långvariga sjukhusbesök där patienten ofta drabbas av svåra biverkningar är annars vanligt vid etablerad behandling av metastaserad blåscancer, vilket därmed borde reduceras avsevärt om MFA-370 används istället. De verksamma substanserna i MFA-370 gör det möjligt för oss att reducera utvecklingstiden då de två komponenterna är läkemedel som redan har en beprövad säkerhetsprofil och en uppskalad tillverkning. Båda komponenterna har en stark vetenskaplig grund inom onkologi och har visat breda anticancereffekter. Vi har i prekliniska studier visat att de båda substanserna i MFA-370 potentierar varandras tillväxthämmande effekter och kan inducera cancercelldöd utan kemoterapeutiska läkemedel. Vi har även funnit liknande effekter vid studier i cellinjer av bröst-, kolorektal- och prostatacancer. Det finns alltså potential för MFA-370 att vara effektiv även för behandling av andra cancerformer.

Vår affärsmodell är i grunden enkel – det Ectin jobbar för är att utveckla en oral cancerbehandling med få och tolererbara potentiella biverkningar, som ökar antalet patienter som överlever sin cancersjukdom samt minskar kostnaderna för samhället. Nästa steg för Ectin är att gå in i klinisk fas I/II-studie för att bekräfta våra prekliniska resultat. Vi planerar att inleda den kliniska studien under H2 2021. Vårt mål är att stora delar av resultatet från studien ska kunna rapporteras i slutet av 2024 och att dessa resultat ska skapa en attraktiv position för oss att utlicensiera läkemedelskandidaten till ett globalt läkemedelsbolag.

Erbjudandet

Teckningstiden i bolagets kommande nyemission av units om ca 55 MSEK inleds den 1 juli 2021 och avslutas den 15 juli 2021. Bolaget har på förhand skriftligen avtalat om ca 33,3 MSEK av nyemissionen genom teckningsförbindelser, motsvarande cirka 60,55 procent av erbjudandet. Erbjudandet omfattar högst 1 553 672 units vilket motsvarar 9 322 032 B-aktier och 1 553 672 teckningsoptioner. Vid fulltecknad nyemission tillförs Ectin totalt ca 55 MSEK före emissionskostnader, vilka uppgår till cirka 5,1 MSEK. Lägsta gränsen för emissionen uppgår till 45 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 82 procent av erbjudandet.

Emissionslikviden är avsedd att finansiera förberedelser för den kliniska fas l/ll-studien, prövningsläkemedlet för den första fasen av fas l/ll samt genomförande av första delen av den kliniska fas l/ll-studien. Den avser även att finansiera den operativa verksamheten samt legala-, regulatoriska- och kommunikationskostnader relaterade till att över tid uppfylla noteringskraven.

Notering på Spotlight Stock Market

Ectin Research AB har blivit godkända för notering på Spotlight Stock Market. Som förutsättning för notering och bindande villkor för emissionens genomförande ska minst cirka 82 procent av emissionen (motsvarande 45 MSEK) tecknas och Spotlights spridningskrav om 300 aktieägare uppfyllas.

Information om aktien

Kortnamn: ECTIN

ISIN: SE0015987714

Teckningskurs: 35,40 SEK per unit (en (1) unit består av sex (6) B-aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 1. Priset per aktie är 5,90 SEK och teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt).

Första dag för handel: Första dag för handel beräknas bli den 29 juli 2021.

Bolagets prospekt kommer inom kort att finnas tillgängligt på www.spotlightstockmarket.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Carl-Henrik Nordberg

Head of Listing, Spotlight Stock Market

+46 8 511 68 008

listing@spotlightstockmarket.com

Prenumerera