ESEN eSports AB flyttas till observationslistan/ESEN eSports AB will be transferred to Spotlight Stock Market’s observation list

Report this content

(for English version see below) 

Enligt Spotlights bedömning uppfyller inte ESEN eSports AB Spotlights noteringskrav. Spotlight anser att ESEN eSports AB saknar erforderlig kapacitet för informationsgivning till värdepappersmarknaden för att säkerställa att marknaden erhåller korrekt, relevant och tydlig samt inte vilseledande information, se Spotlights regelverk punkt 2.15. 

Mot bakgrund av att ESEN eSports AB inte uppfyller de krav som gäller för att handlas på Spotlight och med hänvisning till Spotlights regelverk punkt 6.1 har Spotlight beslutat att observationsnotera ESEN eSport AB:s aktier (ESEN) samt teckningsoptioner (ESEN TO2). 

Spotlight kommer löpande pröva möjligheten att återföra ESEN eSports AB:s finansiella instrument från observationslistan. 

Spotlight Stock Market 
08-511 68 000  
E-post: informationsovervakning@spotlightstockmarket.com 

Om Spotlight 

Spotlight Stock Market är handelsplats som vill göra det enklare och tryggare och synligare för tillväxtbolag att bli och vara noterade. Samtidigt erbjuder företaget investerare möjligheten att bli delägare i tillväxtbolag på ett enklare och tryggare sätt. Hos Spotlight Stock Market finns fler än 170 noterade tillväxtbolag från olika branscher. Spotlight Stock Market grundades 1997, har 20 anställda och huvudkontor i Stockholm. Läs mer på www.spotlightstockmarket.comPage Break 

Press release 2020-05-19  

ESEN eSports AB will be transferred to Spotlight Stock Market’s observation list 

Spotlight have assessed that ESEN eSports AB does not meet Spotlight’s listing requirements. Spotlight asses that ESEN eSports AB lacks the necessary capacity to provide the market with correct relevant, clear and non-misleading information. See Spotlights regulations rule 2.15. 

As a consequence of the fact that ESEN eSports AB does not meet the listing requirements with reference to Spotlights’s regulations rule 6.1, Spotlight has decided that ESEN eSport AB’s shares (ESEN) and subscription options (ESEN TO2) will be moved to the observation list. 

Spotlight will continuously evaluate the possibility of returning ESEN eSports AB’s financial instruments from the observation list. 

Spotlight Stock Market 
+ 46 8-511 68 000  
E-mail: informationsovervakning@spotlightstockmarket.com

About Spotlight 

Spotlight Stock Market is a market place that wants to make it easier, safer and more visible for growth companies to become and be listed. The company also offers investors the opportunity to become shareholders in growth companies in an easier and safer way. At Spotlight Stock Market there are more than 170 listed growth companies from different industries. Spotlight Stock Market was founded 1997, have 20 employees and head office in Stockholm. Read more at www.spotlightstockmarket.com 

Prenumerera

Dokument & länkar