Marknadsmeddelande 337/17 – AktieTorget – Förändrade tabeller för tick-size i enlighet med MiFID II

AktieTorget kommer att justera sina tabeller för tick size avseende aktier och depåbevis i enlighet med kraven i MiFID II och kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/588. Orderböckerna för alla instrument som byter tick size kommer därför att rensas efter handelns stängning den 2 januari 2018.

Den nya tick size-tabellen introducerar sex likviditetsband baserade på det genomsnittliga dagliga antalet transaktioner (ADNT) som utförs på den mest relevanta marknaden för en enskild aktie eller ett depåbevis. Varje berört instrument placeras in i ett av dessa likviditetsband som definierar minsta tillåtna tick size för instrumentet.

ADNT beräknas normalt av den Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) och uppdateras årligen. Förändringar avseende likviditetsband kan dock även komma att ske löpande, t.ex. i samband med en företagshändelse, efter beslut av Finansinspektionen (FI). Alla förändringar av likviditetsband kommer att kommuniceras i förväg och kommer inte att genomföras under pågående handel.

FI har meddelat att de kommer att publicera de sista ADNT-estimaten för aktier och depåbevis upptagna till handel den 2 januari 2018. De instrument som har tilldelats ADNT-värden samt de likviditetsband som kommer att tillämpas för dessa, fr.o.m. den 3 januari 2018, framgår av bilagd fil. Efter FI:s publicering den 2 januari 2018 kommer AktieTorget att offentliggöra en fullständig lista.

Vänligen notera att orderböckerna för berörda instrument kommer att rensas efter handelns stängning den 2 januari 2018 samt att alla övriga aktierelaterade instrument behåller nuvarande tick size-tabell.Stockholm den 29 december 2017

AktieTorget 
08-511 68 000
info@aktietorget.se