Parans Solar Lighting AB avnoteras från Spotlight Stock Market/ Parans Solar Lighting AB is delisted from Spotlight Stock Market

Report this content

(For English version see below)

Spotlight Stock Market (”Spotlight”) har beslutat att Parans Solar Lighting AB:s (”Parans” eller ”Bolaget”) aktie och teckningsoptioner (”de Finansiella Instrumenten”) ska avnoteras från Spotlight.

Den 4 mars 2021 placerades de Finansiella Instrumenten på observationslistan eftersom Spotlight bedömde att Bolaget och dess verksamhet genomgick en väsentlig förändring.

Den 26 mars 2021 beslutade Spotlight att Parans skulle genomgå en ny noteringsprövning som villkor för Bolagets fortsatta notering. Syftet med noteringsprövningen var att säkerställa att Parans uppfyllde samtliga noteringskrav. Det meddelades även att Spotlight skulle komma att besluta om avnotering för det fall Parans inte uppfyllde noteringskraven.

Spotlight har därav på sedvanligt sätt prövat huruvida Bolaget uppfyller Spotlights noteringskrav. Spotlight bedömer att Bolaget saknar kapacitet för informationsgivning. Det är därmed inte möjligt att låta Parans vara fortsatt noterat varmed de Finansiella Instrumenten kommer att avnoteras.

Sista dag för handel i de Finansiella Instrumenten kommer att vara den 18 juni 2021.

Spotlight Stock Market
08-51168000
E-post: Issuer@spotlightstockmarket.com

Om Spotlight Stock Market

Spotlight Stock Market är handelsplats som vill göra det enklare och tryggare och synligare för tillväxtbolag att bli och vara noterade. Samtidigt erbjuder företaget investerare möjligheten att bli delägare i tillväxtbolag på ett enklare och tryggare sätt. Hos Spotlight Stock Market finns fler än 160 noterade tillväxtbolag från olika branscher. Spotlight Stock Market grundades 1997, har 20 anställda och huvudkontor i Stockholm. Läs mer på www.spotlightstockmarket.com

 

Parans Solar Lighting AB is delisted from Spotlight Stock Market

Spotlight Stock Market (”Spotlight”) has decided to delist Parans Solar Lighting AB’s (“Parans” or “the Company”) share and warrants (“the Financial Instruments”) from Spotlight.

On March 4, 2021 the Financial Instruments were placed on the observation list since Spotlight assessed that the Company, and its business, was undergoing a far-reaching change.

On March 26, 2021 Spotlight decided that Parans would be subject to a new listing process as a condition for remaining listed. The reason for the new listing process was to ensure that Parans fulfilled all listing requirements. It was also announced that Spotlight would decide on delisting should Parans not fulfil the listing requirements.

Spotlight has, as part of standard procedure, assessed if the Company meets Spotlight’s listing requirements. Spotlight assesses that the Company does not have the capacity to supply information. With reference to this, it is not possible for Parans to continue to be listed whereby the Financial Instruments therefore will be delisted.

 

Last day of trading in the Financial Instruments will be June 18, 2021.

Spotlight Stock Market
+46 8-51168000
E-mail: issuer@spotlightstockmarket.com

About Spotlight

Spotlight Stock Market is a market place that wants to make it easier, safer and more visible for growth companies to become and be listed. The company also offers investors the opportunity to become shareholders in growth companies in an easier and safer way. At Spotlight Stock Market there are more than 160 listed growth companies from different industries. Spotlight Stock Market was founded 1997, have 20 employees and head office in Stockholm. Read more at www.spotlightstockmarket.com


 

Prenumerera

Dokument & länkar