• news.cision.com/
  • Spotlight Stock Market/
  • Parans Solar Lighting AB flyttas till Spotlight Stock Markets observationslista / Parans Solar Lighting AB will be transferred to Spotlight Stock Market’s observation list

Parans Solar Lighting AB flyttas till Spotlight Stock Markets observationslista / Parans Solar Lighting AB will be transferred to Spotlight Stock Market’s observation list

Report this content

(for English version see below)

Med anledning av de pressmeddelanden som har offentliggjorts av Parans Solar Lighting AB (nedan ”Parans” eller ”Bolaget”) den 23 december 2020, den 11 januari 2021 och den 4 mars 2021 bedömer Spotlight att Bolaget genomgår en väsentlig förändring.

I pressmeddelandet som Bolaget offentliggjorde den 23 december 2020 framgår det att Parans har fått en ny huvudägare. I pressmeddelandet som Bolaget offentliggjorde den 11 januari 2021 framgår det att Bolaget har utsett en ny verkställande direktör. I det pressmeddelande som Bolaget offentliggjorde idag, den 4 mars 2021, framgår det att Bolaget kallar till extra bolagsstämma där beslut kommer att fattas om huruvida styrelsesammansättningen i Bolaget ska ändras i väsentlig omfattning.

Mot bakgrund av ovanstående bedömer Spotlight att Parans genomgår en väsentlig förändring varvid Spotlight har beslutat att flytta Bolagets samtliga finansiella instrument till Spotlights observationslista.

Spotlight kommer löpande pröva möjligheten att återföra Parans finansiella instrument från observationslistan.

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
E-post: issuer@spotlightstockmarket.com

Om Spotlight
Spotlight Stock Market är handelsplats som vill göra det enklare och tryggare och synligare för tillväxtbolag att bli och vara noterade. Samtidigt erbjuder företaget investerare möjligheten att bli delägare i tillväxtbolag på ett enklare och tryggare sätt. Hos Spotlight Stock Market finns fler än 170 noterade tillväxtbolag från olika branscher. Spotlight Stock Market grundades 1997, har 20 anställda och huvudkontor i Stockholm. Läs mer på www.spotlightstockmarket.com

Press release 2020-03-04

Parans Solar Lighting AB will be transferred to Spotlight Stock Market’s observation list

With reference to the press releases that Parans Solar Lighting AB (below “Parans” or “the Company”) published on December 23, 2020, January 11, 2021 and March 4, 2021, Spotlight considers that Company is undergoing a significant change.

In the press release published by the Company on December 23, 2021 it is stated that Parans has a new majority shareholder. In the press release published by the Company on January 11, 2021 it is stated that the Company has appointed a new chief executive officer. In the press release published by the Company today, March 4, 2021, it is stated that the Company summons to an extraordinary general meeting where it will be decided whether to materially change the composition of the board.

With reference to above Spotlight assesses that the Company is undergoing significant changes and has therefore decided that the financial instruments of Parans will be traded on Spotlight´s observation list.

Spotlight will continuously evaluate the possibility of returning the financial instruments of Parans from the observation list.

Spotlight Stock Market
+ 46 8-511 68 000
E-mail: 
issuer@spotlightstockmarket.com

About Spotlight
Spotlight Stock Market is a market place that wants to make it easier, safer and more visible for growth companies to become and be listed. The company also offers investors the opportunity to become shareholders in growth companies in an easier and safer way. At Spotlight Stock Market there are more than 170 listed growth companies from different industries. Spotlight Stock Market was founded 1997, have 20 employees and head office in Stockholm. Read more at www.spotlightstockmarket.com

Prenumerera

Dokument & länkar