Parans Solar Lighting AB ska genomgå en ny noteringsprövning och kommer fortsätta handlas på observationslistan /

Report this content

Parans Solar Lighting AB will be subject to a new listing process and will continue to be traded on Spotlight's observation list

(for English version see below) 
 

Parans Solar Lighting ABs (”Parans” eller ”Bolaget”) finansiella instrument är sedan den 4 mars 2021 observationsnoterade efter att Bolaget offentliggjort pressmeddelandena “Transaktionen med Qingdao Photon Technology (QPT) genomförd”, “Helen Forsling ny VD i Parans”  och “KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA i Parans Solar Lighting AB (publ)”. Spotlight bedömde därmed att Bolaget genomgick en väsentlig förändring. 

Bolaget har därefter bland annat offentliggjort pressmeddelandena ”Parans VD Helen Forsling avgår” den 12 mars 2021 och ”Kommuniké från extra bolagsstämma i Parans Solar Lighting AB (publ) den 23 mars 2021” den 23 mars 2021. 

Vid en sammanvägd bedömning konstaterar Spotlight att Parans genomgår en genomgripande förändring i dess verksamhet. Spotlight har därför beslutat att Bolaget ska genomgå en ny noteringsprövning som villkor för Bolagets fortsatta notering. Syftet med noteringsprövningen är att säkerställa att Bolaget uppfyller samtliga noteringskrav och att marknaden ska erhålla utökad information om den genomgripande förändringen. 
 
Under noteringsprövningen sker handeln i Parans finansiella instrument på observationslistan enligt gällande Regelverk, med målet att så snart som möjligt, om noteringsprövningen godkänns, flyttas tillbaka till den ordinarie listan. I det fall Bolaget inte kommer att kunna uppfylla noteringskraven kommer Spotlight att besluta om avnotering. 

 
Spotlight Stock Market 
08-511 68 000  
E-post: issuer@spotlightstockmarket.com

Om Spotlight 

Spotlight Stock Market är handelsplats som vill göra det enklare och tryggare och synligare för tillväxtbolag att bli och vara noterade. Samtidigt erbjuder företaget investerare möjligheten att bli delägare i tillväxtbolag på ett enklare och tryggare sätt. Hos Spotlight Stock Market finns fler än 160 noterade tillväxtbolag från olika branscher. Spotlight Stock Market grundades 1997, har 20 anställda och huvudkontor i Stockholm. Läs mer på www.spotlightstockmarket.com


Parans Solar Lighting AB will be subject to a new listing process and will continue to be traded on Spotlight's observation list 

The financial instruments of Parans Solar Lighting AB (”Parans” or the ”Company”) are traded on Spotlight’s observation list since March 4, 2021 due to the, by the Company, announced press releases “Transaktionen med Qingdao Photon Technology (QPT) genomförd”, “Helen Forsling ny VD i Parans” and “KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA i Parans Solar Lighting AB (publ)”. Spotlight therefore considered that the Company was undergoing a far-reaching change in the business of the Company. 

The Company has thereafter, amongst others, published the press releases ”Parans VD Helen Forsling avgår” on March 12, 2021 and ”Announcement from extraordinary general meeting in Parans Solar Lighting AB (publ) 23 March 2021” on March 23, 2021. 
 
In making an overall assessment, Spotlight considers that Parans is undergoing a far-reaching change in the business of the Company. Spotlight has therefore decided that the Company will be subject to a new listing process. The reason for the new listing process is to ensure that the Company fulfils all the listing requirements and for the market to receive additional information about the far-reaching change. 

During the listing process Parans’ financial instruments will continue to be traded on Spotlight's observation list, in accordance with the Rulebook. Spotlight will, given approval of the listing, work towards a fast transfer to the ordinary list. If the Company is not able to fulfil the listing requirements, Spotlight will delist the Company. 

Spotlight Stock Market 
+46 8-511 68 000  
E-mail: issuer@spotlightstockmarket.com

About Spotlight 

Spotlight Stock Market is a marketplace that wants to make it easier, safer and more visible for growth companies to become and be listed. The company also offers investors the opportunity to become shareholders in growth companies in an easier and safer way. At Spotlight Stock Market there are more than 160 listed growth companies from different industries. Spotlight Stock Market was founded 1997, have 20 employees and head office in Stockholm. Read more at www.spotlightstockmarket.com 

Prenumerera

Dokument & länkar