PharmaLundensis AB flyttas till observationslistan / PharmaLundensis AB will be transferred to Spotlight Stock Market’s observation list

Report this content

(for English version see below)

PharmaLundensis AB har sedan den 17 februari 2020 inte en registrerad styrelseordförande hos Bolagsverket. Enligt aktiebolagslagen (2005:551) 8 kap 17§ måste ett publikt aktiebolag ha en styrelseordförande. Spotlight bedömer därför att väsentlig osäkerhet råder kring bolagets ledning och kontroll.

Spotlight finner även att PharmaLundensis AB inte uppfyller Spotlights noteringskrav avseende styrelse, Spotlights regelverk punkt 2.11 och punkt 2.12.

Mot bakgrund av att det råder väsentlig osäkerhet kring Pharmalundensis AB och då bolaget inte uppfyller noteringskraven, har Spotlight med hänvisning till Spotlights regelverk punkt 6.1 beslutat att observationsnotera PharmaLundensis AB:s aktier (PHAL).

Spotlight kommer löpande pröva möjligheten att återföra PharmaLundensis AB:s aktie från observationslistan.                                                                                                                                        

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
E-post:
Issuer@spotlightstockmarket.com

Om Spotlight

Spotlight Stock Market är handelsplats som vill göra det enklare och tryggare och synligare för tillväxtbolag att bli och vara noterade. Samtidigt erbjuder företaget investerare möjligheten att bli delägare i tillväxtbolag på ett enklare och tryggare sätt. Hos Spotlight Stock Market finns fler än 170 noterade tillväxtbolag från olika branscher. Spotlight Stock Market grundades 1997, har 20 anställda och huvudkontor i Stockholm. Läs mer på www.spotlightstockmarket.com

 

PharmaLundensis AB will be transferred to Spotlight Stock Market’s observation list

Since February 17, 2020, PharmaLundensis AB does not have a chairman registered at the Swedish Companies Registration Office (in Swedish Bolagsverket). According to the Companies Act (2005: 551) Chapter 8, § 17 a public limited company must have a chairman of the board. Spotlight therefore assesses that there is material uncertainty about the company’s management and control.

Furthermore, Spotlight have assessed that PharmaLundensis AB does not meet Spotlight's listing requirements regarding the board of directors, according to Spotlight's regulations paragraph 2.11 and paragraph 2.12.

As a consequence of the fact that there is material uncertainty about PharmaLundensis AB and that the company does not meet the listing requirements Spotlight has, with reference to Spotlight's regulations paragraph 6.1, decided to transfer the shares of PharmaLundensis AB (PHAL) to the observation list.

Spotlight will continuously evaluate the possibility of returning PharmaLundensis AB’s financial instruments from the observation list.

Spotlight Stock Market
+ 46 8-511 68 000
E-mail:
Issuer@spotlightstockmarket.com

About Spotlight

Spotlight Stock Market is a market place that wants to make it easier, safer and more visible for growth companies to become and be listed. The company also offers investors the opportunity to become shareholders in growth companies in an easier and safer way. At Spotlight Stock Market there are more than 170 listed growth companies from different industries. Spotlight Stock Market was founded 1997, have 20 employees and head office in Stockholm. Read more at www.spotlightstockmarket.com

Prenumerera

Dokument & länkar