SHT Smart High-Tech AB godkänt för notering på Spotlight Stock Market

Report this content

SHT Smart High-Tech AB (”Bolaget”) har godkänts för notering på Spotlight Stock Market. Bolaget utvecklar och tillverkar med hjälp av nanoteknologi värmeavledande material förstärkt med grafen med fokus på elektronikkylning.

SHT har genom den patenterade produkten SHT-GT utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”thermal interface material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

SHT:s vision är att bli globalt ledande leverantörerna i världen av nanobaserat material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Det ska ske genom en hög grad av automation i kombination med en unik och patenterad grafenförstärkt tillverkningsteknologi. SHT har en mindre tillverkningsenhet av sin GT-produkt i Göteborg som säljs till företag inom elektronikbranschen.

För att kunna öka tillgängligheten till marknaden i Sydostasien samt för att korta ned ledtider till potentiella kunder där är en större tillverkningsenhet under uppbyggnad i Kina där färdigställandet är beräknat till hösten 2021. Uppbyggnaden i Kina har finansierats genom att kinesiska investerare har köpt in sig i ett kinesiskt dotterbolag till SHT. Kommande nyemission genomförs för att bygga ut och automatisera tillverkningsenheten på hemmaplan, samt att bygga upp en försäljnings- och administrativ organisation även i Göteborg.

”Genom den kommande IPO:n kommer SHT att få resurser att utveckla och bygga upp en tillverkningsenhet i Sverige av grafenförstärkt gränssnittsmaterial som bygger på den forskning som Professor Johan Liu gjort under de senaste tio åren. Det är ett stort steg att gå från att varit ett mindre privatägt forskningsbolag till att bli ett publikt noterat bolag som verkar på världsmarknaden inom elektronikindustrin, men vi har byggt upp verksamheten med gedigna kunskaper om produkten, produktion och företagsutveckling vilket gör att vi känner oss redo att ta nästa steg. Samtidigt känner vi att efterfrågan på våra produkter ligger helt rätt i tiden då branschen måste hitta nya lösningar för att kyla elektronikkomponenter och minska elektronikens energiåtgång”, säger Thien Laubeck, VD i SHT Smart High-Tech AB.

Emissionslikviden är avsedd att finansiera ökade produktionsmöjligheter genom anskaffning och uppförande av en produktionsanläggning i Göteborg samt för att stärka försäljningsorganisationen. Utöver det avser emissionen att stärka rörelsekapitalet.

Erbjudandet

Total emission av units (aktier och vederlagsfria teckningsoptioner) kan tillföra Bolaget totalt cirka 22 MSEK före emissionskostnader. Genom initial emission av aktier tillförs Bolaget cirka 20,7 MSEK efter emissionskostnader. Vid fullt nyttjande av vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1 beräknas Bolaget tillföras ytterligare cirka 22 MSEK efter emissionskostnader (vilka beräknas till 250 TSEK) i november 2022. Emissionsvolymen uppgår till 2 000 000 units, motsvarande ett belopp om 22 MSEK. Erbjudandet innefattar även ett teckningsåtagande om 1 000 838 units, motsvarande cirka 11 MSEK, vilket motsvarar cirka 50,0 procent av Erbjudandet.

En (1) unit består av en (1) aktie av serie B och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1. Teckningskursen är 11,00 SEK per unit. Minsta teckningspost är 500 units. Courtage utgår ej.

Teckning av units ska ske under tiden från den 7 oktober 2021 till och med den 28 oktober 2021.

En (1) teckningsoption av serie TO 1 ger innehavaren rätt att under perioden 31 oktober – 11 november 2022 teckna en (1) B-aktie där kursen för teckning ställs till 70 procent av den vägda genomsnittliga handelskursen för bolagets B-aktie på Spotlight Stock Market under perioden 10 oktober – 21 oktober 2022.

SHT Smart High-Tech AB:s värdering uppgår till cirka 125,4 MSEK (pre-money).

Notering på Spotlight Stock Market

SHT Smart High-Tech AB har blivit godkända för notering på Spotlight Stock Market. Första dag för handel i aktien och teckningsoptionen beräknas till den 18 november 2021.

Information om aktien
Kortnamn: SHT B
ISIN: SE0016843809
Första dag för handel: 18 november 2021.

Bolagets memorandum kommer inom kort att finnas tillgängligt på www.spotlightstockmarket.com.

För mer information, vänligen kontakta:
Carl-Henrik Nordberg
Head of Listing, Spotlight Stock Market
+46 70 589 80 07
listing@spotlightstockmarket.com

Prenumerera

Dokument & länkar