Slottsviken Fastighetsaktiebolags A-aktie (SLOTT A) kommer avnoteras från Spotlight /

Report this content

Slottsviken Fastighetsaktiebolag’s shares of series A (SLOTT A) will be delisted from Spotlight

(for the English version see below) 

Spotlight har efter ansökan från Slottsviken Fastighetsaktiebolag beslutat att avnotera bolagets A-aktie (SLOTT A). Sista dag för handel är den 5 februari 2021.  

För att ett bolag och dess instrument ska kunna vara noterat och upptaget till handel på Spotlight krävs att samtliga noteringskrav är uppfyllda. Ett av kraven är att det ska finnas förutsättningar för tillräcklig tillgång och efterfrågan på bolagets aktier i syfte att uppnå en rättvis, välordnad och effektiv handel samt en fungerande prisbildning.  

Bolaget meddelande marknaden genom pressmeddelande den 14 oktober 2020 att Bolaget avsåg att ansöka om avnotering av SLOTT A och att ansökan skulle komma att inges tidigast tre månader efter det datumet, varpå bolagets A-aktie observationsnoterades. Bolaget inkom sedermera den 15 januari 2021 med en ansökan om avnotering av SLOTT A. 

Spotlight konstaterar att bolagets A-aktie inte uppfyller spridningskravet och inte heller har bolaget lämnat en redogörelse för hur bolaget avser att uppfylla spridningskravet för det aktuella instrumentet, utan tvärtom inkommit med en ansökan om avnotering den 15 januari 2021 varvid Spotlight har beslutat om att avnotera Slottsviken Fastighetsaktiebolags A-aktie.  

Spotlight har beslutat att sista dag för handel i SLOTT A kommer att inträffa den 5 februari 2021. Handel med SLOTT A kommer ske på Spotlights observationslista fram till avnotering.  

Avnoteringen av SLOTT A påverkar inte handeln med bolagets B-aktie (SLOTT B) på Spotlight. 

 

Spotlight Stock Market 
08-511 68 000  
E-post: trading@spotlightstockmarket.com 

Om Spotlight 

Spotlight Stock Market är handelsplats som vill göra det enklare och tryggare och synligare för tillväxtbolag att bli och vara noterade. Samtidigt erbjuder företaget investerare möjligheten att bli delägare i tillväxtbolag på ett enklare och tryggare sätt. Hos Spotlight Stock Market finns fler än 160 noterade tillväxtbolag från olika branscher. Spotlight Stock Market grundades 1997, har 20 anställda och huvudkontor i Stockholm. Läs mer på www.spotlightstockmarket.com

 

Slottsviken Fastighetsaktiebolag’s shares of series A (SLOTT A) will be delisted from Spotlight 

Spotlight has decided that Slottsviken Fastighetsaktiebolag’s shares of series A will be delisted (SLOTT A). Last trading of trading day will be February 5, 2021.  

In order to be listed on Spotlight Stock Market all listing requirements needs to be met. One of the requirements is that there should be a sufficient supply and demand on the shares traded, so that a fair, well-organised and efficient trade, as well as proper pricing may occur. 

The Company informed the market by way of a press release on October 14, 2020 that the Company intended to apply for delisting of SLOTT A and that the application would be submitted three months after that date, at the earliest, whereupon SLOTT A was moved to the observation list. The Company submitted the delisting application with regards to SLOTT A on January 15, 2021. 

Since the Company’s shares of series A does not fulfill the ownership requirement nor have provided a plan for how it intends to meet the ownership requirement in the future, and has submitted a delisting application on January 15, 2021, Spotlight has decided to delist Slottsviken Fastighetsaktiebolag’s shares of series A. 

The last trading day in SLOTT A will occur on February 5, 2021. Trading in SLOTT A will continue to take place on Spotlight’s observation list until the delisting.  

The delisting of SLOTT A does not affect the trading in the company’s shares of series B on Spotlight. 

Spotlight Stock Market  
+46 8-511 68 000   
E-mail: trading@spotlightstockmarket.com 

  

About Spotlight  

Spotlight Stock Market is a marketplace that wants to make it easier, safer and more visible for growth companies to become and be listed. The company also offers investors the opportunity to become shareholders in growth companies in an easier and safer way. At Spotlight Stock Market there are more than 160 listed growth companies from different industries. Spotlight Stock Market was founded 1997, have 20 employees and head office in Stockholm. Read more at www.spotlightstockmarket.com  

Prenumerera

Dokument & länkar