SolidX AB godkänt för notering på Spotlight Stock Market

Report this content

SolidX AB (”SolidX” eller ”Bolaget”) har godkänts för notering på Spotlight Stock Market (”Spotlight”). SolidX är ett IT-konsultbolag, bildat 2001, med säte i Malmö och erbjuder konsulter som verkar som kompetens- och resursförstärkning inom både privat och offentlig sektor. I samband med den förestående noteringen kommer allmänheten erbjudas att förvärva aktier från en säljande aktieägare (”Erbjudandet”).

Bakgrund och motiv
SolidX AB är ett Malmöbaserat konsultbolag, bildat 2001, med fokus på konsulter inom IT och digitalisering vilka verkar som kompetens- och resursförstärkning hos Bolagets kunder. Genom att erbjuda sina konsulter mer fördelaktiga villkor än konkurrerande konsultbolag har SolidX skapat en verksamhet som omfattas av en stadig tillväxttakt, låg personalomsättning och en bred kundbas. SolidX har ambitionen att vara en nytänkande arbetsgivare som ger mer inflytande till den enskilda konsulten, med utgångspunkt i konsulternas egna önskemål och idéer. Bolagets vision och konkurrensfördel innefattar att erbjuda konsulterna obegränsad kompetensutveckling, frihet och flexibilitet, en attraktiv lönemodell och full transparens.

SolidX har initierat en expansiv tillväxtplan som syftar till att skala upp verksamheten under de närmaste åren. Uppskalningen innebär att Bolaget kommer anställa fler konsulter samt etablera sig på nya marknader och affärsområden genom att bl.a. upprätta ett nytt dotterbolag med samma affärsmodell som SolidX. Härutöver har Bolaget som målsättning att under 2022 starta en Venture Studio (innovationsstudio). Som ett steg i Bolagets verksamhetsplan har styrelsen i SolidX beslutat att ansöka om upptagande till handel av Bolagets aktier på Spotlight. Beslutet att noteras motiveras av de positiva uppsidor som finns genom att verka i en noterad miljö, vilka bedöms stärka verksamheten ytterligare. Dessa uppsidor omfattas av exempelvis ökad varumärkeskännedom och en starkare varumärkesprofilering, ökade möjligheter att genomföra företagsförvärv samt en ytterligare kvalitetsstämpel som bedöms som positivt för framtida affärsrelationer hänförliga SolidX.

Filip Alexanderson, VD för SolidX AB, kommenterar
”Det senaste året har varit en prövande tid för många, speciellt inom konsultbranschen. Vi såg snabbt möjligheterna i att många av våra kunder behövde anställa personal som arbetar på distans. Detta har gjort att vi omfattats av en stadig och hög tillväxttakt det senaste året. Med detta i ryggen är vi därför redo att ta nästa steg i SolidX – en notering på Spotlight Stock Market. Motivet bakom noteringen grundar sig i att vi vill ge SolidX en gedigen kvalitetsstämpel samt öka vår varumärkeskännedom och inte minst för att förenkla processen att kunna genomföra förvärv, genom exempelvis apportemission, och därav skala upp verksamheten. Vi är mycket positiva till vad som komma skall och ser mycket fram emot att accelerera SolidX verksamhetstempo”

Erbjudandet
Anmälningsperioden i Bolagets kommande försäljning av aktier om ca 25 MSEK inleds den 11 oktober 2021 och avslutas den 25 oktober 2021. Bolaget har på förhand skriftligen avtalat om ca 1,95 MSEK av Erbjudandet genom teckningsåtaganden motsvarande cirka 7,8 procent av Erbjudandet. Erbjudandet omfattar högst 5 000 000 aktier. Eftersom den befintliga aktieägaren säljer aktier i Erbjudandet, tillförs Bolaget inget kapital i samband med Erbjudandet. Transaktionskostnaderna uppgår till cirka 1,5 MSEK. Lägsta gränsen för erbjudandet uppgår till 17,0 MSEK, motsvarande en cirka 68 procent av erbjudandet. SolidX AB:s värdering uppgår till cirka 155 MSEK (pre-money).

Notering på Spotlight Stock Market
SolidX AB har blivit godkända för notering på Spotlight Stock Market. Som förutsättning för notering och bindande villkor för emissionens genomförande ska minst cirka 68 procent av emissionen (motsvarande 17,0 MSEK) tecknas och Spotlights spridningskrav om 300 aktieägare uppfyllas.

Information om aktien
Kortnamn: SOLIDX
ISIN: SE0016797971
Erbjudandepris: 5,00 SEK per aktie
Första dag för handel: Första dag för handel beräknas bli den 3 november 2021.

Bolagets memorandum kommer inom kort att finnas tillgängligt på www.spotlightstockmarket.com.

För mer information, vänligen kontakta:
Carl-Henrik Nordberg
Head of Listing, Spotlight Stock Market
+46 8 511 68 008
listing@spotlightstockmarket.com

Prenumerera

Dokument & länkar