Spermosens AB godkänt för notering på Spotlight Stock Market

Report this content

Spermosens AB ("Bolaget") har godkänts för notering på Spotlight Stock Market. Bolaget utvecklar medicintekniska produkter för manlig infertilitet och individuellt anpassade fertilitetsbehandlingar.

Enligt WHO är infertilitet ett globalt hälsoproblem, och påverkar cirka 15 procent av världens befolkning i fertil ålder, vilket motsvarar att 60 miljoner par är påverkade av infertilitet. Hälften av orsakerna till infertilitet beror på fertilitetsproblem hos mannen. Idag undersöks spermierna enbart utifrån sina fysiska egenskaper. Nuvarande diagnostik kan undersöka och fastställa om det finns normalt antal spermier, hur de ser ut och om de rör sig normalt, men kan inte bedöma om spermien har förmåga att binda till äggcellen. Spermier med ett normalt utseende betyder inte att en man är fertil. Med Spermosens första produkt, JUNO-Checked, kommer det för första gången vara möjligt att bedöma spermiers förmåga att fertilisera äggcellen och välja en lämplig fertilitetsbehandling.

Teknologin bakom Spermosens baserar sig på två oberoende forskargruppers upptäckt av det så kallade JUNO-proteinet i äggceller; på möss 2014 och i mänskliga äggceller 2018. I samband med att upptäckten 2018 blev publik såg Spermosens grundare, sedan tidigare verksamma inom fertilitetsforskning, möjligheterna med upptäckten och ansökte om patentskydd för JUNO-proteinet som indikator för manlig fertilitet, samma år grundades Spermosens. Upptäckten av JUNO-proteinet är viktigt inom fertilitetsfrämjande behandling då man hittills inte har haft möjlighet att bedöma spermiers bindningsförmåga till äggcellen. Med JUNO-proteinet som indikator för manlig fertilitet kan man avgöra om spermien har förutsättningar för att binda till och fertilisera äggcellen, och därmed ge IVF-kliniken ett beslutsunderlag på val av rätt IVF-behandling. Detta ger ökad sannolikhet att IVF-behandlingar leder till graviditet.

John Lempert, VD på Spermosens AB, kommenterar

Det är få förunnat att få vara delaktig i utveckling och marknadsuppbyggnad av produkter, som i
grunden kan förbättra människors livskvalitet. Jag ser det som en förmån att få leda Spermosens i utvecklingen och marknadsuppbyggnaden av medicintekniska produkter för manlig infertilitet och individuellt anpassade fertilitetsbehandlingar, så kallad In Vitro Fertilisering (”IVF”). Produkter som för första gången kommer ge fertilitetskliniker ett beslutsunderlag avseende vilken fertilitetsbehandling som ska väljas och därigenom väsentligt öka sannolikheten för barnlösa par att bli gravida.

IVF-behandlingar sker idag utan vetskap om spermierna kan binda till äggcellen vilket är en förutsättning för att befruktning ska kunna ske vid standard IVF. Spermosens första produkt JUNO-Checked kommer att på så vis möjliggöra en ny diagnostisk standard för IVF-behandlingar runt om i världen. Spermosens teknologi och produktutveckling är unik eftersom det inte finns någon annan metod som kan avgöra om spermien kommer att binda till äggcellen och därmed befrukta ägget. Bolagets teknologi och produkter har redan rönt intresse på IVF-marknaden och ledande distributörer har kontaktat oss för diskussioner.

Det finns nu en exceptionell möjlighet att ta Spermosens till nästa steg och medverka i bolagets resa att slutföra den kvarvarande utvecklingen av JUNO-Checked och färdigställa produkten för marknadslansering under 2022. För att förverkliga denna potential välkomnar vi investerare att delta i börsintroduktionen på totalt cirka 24 MSEK genom units, där en unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption serie TO 1, före planerad notering på Spotlight Stock Market.

Erbjudandet

Teckningstiden i bolagets kommande nyemission av units inleds den 25 mars 2021 och avslutas den 12 april 2021. Nyemission av units (aktier och vidhängande teckningsoptioner av serie TO 1) kan tillföra Bolaget cirka 24 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har på förhand skriftligen avtalat om cirka 14 MSEK av nyemissionen genom teckningsförbindelser, motsvarande cirka 58,3 procent av den initiala emissionsvolymen. Genom en nyemission av units kan Bolaget erhålla cirka 24 MSEK (före emissionskostnader om cirka 2,6 MSEK och cirka 5 MSEK avseende ett redan erhållet brygglån). Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner i serie TO 1 kan Bolaget erhålla cirka 14,0 MSEK (före emissionskostnader om cirka 2,6 MSEK). Erbjudandet omfattar högst 4 262 877 units, motsvarande 4 262 877 aktier. Lägsta gränsen för emissionen uppgår till cirka 22 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 92 procent av erbjudandet. Erbjudandet kan därutöver komma att utökas med ytterligare 5,2 MSEK, vilket motsvarar högst 932 503 units, genom att styrelsen fattar beslut om en riktad emission till de som på lämnat brygglån till Bolaget.

Emissionslikviden är avsedd att finansiera slutförandet av den kvarvarande utvecklingen av JUNO-Checked och färdigställa produkten för marknadslansering under 2022. I detta arbete ingår produktutveckling, design, kliniska valideringstester, regulatorisk process för CE-märkning, tillverkning och kvalitetsledningssystem. Samtidigt förbereder Bolaget för den kommande marknadslanseringen.

Notering på Spotlight Stock Market
Spermosens AB har blivit godkända för notering på Spotlight Stock Market. Som förutsättning för notering och bindande villkor för emissionens genomförande ska minst cirka 92 procent av emissionen (motsvarande cirka 22 MSEK) tecknas och Spotlights spridningskrav om 300 aktieägare uppfyllas.

Information om aktien
Kortnamn: SPERM
ISIN: SE0015346424
Teckningskurs: Varje unit består av 1 aktie och 1 vidhängande teckningsoption. Pris per unit är 5,63 SEK, vilket motsvarar ett pris per aktie om 5,63 SEK.
Första dag för handel:
Första dag för handel beräknas bli den 5 maj, 2021

Information om teckningsoptionen
Kortnamn: SPERM TO 1
ISIN: SE0015810411
Första dag för handel:
Första dag för handel beräknas bli den 5 maj, 2021

 

Bolagets memorandum kommer inom kort att finnas tillgängligt på www.spotlightstockmarket.com

För mer information, vänligen kontakta:
Oskar Wollert
Head of Listing, Spotlight Stock Market
+46 8 511 68 008

listing@spotlightstockmarket.com

Prenumerera

Dokument & länkar