Uppdatering av observationsnotering för PharmaLundensis AB/The observation status of PharmaLundensis AB is updated

Report this content

(for English version see below) 

PharmaLundensis AB:s aktie har sedan den 22 maj 2020 handlats på Spotlights observationslista. Skälen till observationsnoteringen var att PharmaLundensis AB inte uppfyllde noteringskraven enligt punkt 2.11 och punkt 2.12 i Spotlights regelverk. För mer information vänligen se Spotlights pressmeddelande från den 22 maj 2020.  

Spotlight har kunnat konstatera att PharmaLundensis AB fortsatt inte uppfyller samtliga krav enligt punkt 2.12, Antal styrelseledamöter, i Spotlights regelverk.  

Med anledning av det ovan anförda uppdaterar Spotlight beslutet att aktierna i PharmaLundensis AB ska vara föremål för observationsnotering.  

Spotlight Stock Market 
08-511 68 000  
E-post: Issuer@spotlightstockmarket.com

Om Spotlight 

Spotlight Stock Market är handelsplats som vill göra det enklare och tryggare och synligare för tillväxtbolag att bli och vara noterade. Samtidigt erbjuder företaget investerare möjligheten att bli delägare i tillväxtbolag på ett enklare och tryggare sätt. Hos Spotlight Stock Market finns fler än 160 noterade tillväxtbolag från olika branscher. Spotlight Stock Market grundades 1997, har 20 anställda och huvudkontor i Stockholm. Läs mer på www.spotlightstockmarket.com

 

The observation status of PharmaLundensis AB is updated 

 
PharmaLundensis AB’s share has been traded on Spotlight Stock Market’s observation list since May 22, 2020. The reasons for the company being placed on the observation list is that the company did not fulfill the listing requirements according to 2.11 and 2.12 in Spotlight’s Regulations. For more information, please see Spotlight’s press release from May 22, 2020. 

Spotlight has established that Pharmalundensis AB continues to not meet the listing requirement according to paragraph 2.12, Number of directors, in Spotlight’s Regulations.

With reference to what is stated above, Spotlight has decided to update its decision that the shares in PharmaLundensis AB shall trade with observation status.

 

Spotlight Stock Market 
+46 8-511 68 000  
E-mail: Issuer@spotlightstockmarket.com

About Spotlight 

Spotlight Stock Market is a market place that wants to make it easier, safer and more visible for growth companies to become and be listed. The company also offers investors the opportunity to become shareholders in growth companies in an easier and 160 listed growth companies from different industries. Spotlight Stock Market was founded 1997, have 20 employees and head office in Stockholm. Read more at www.spotlightstockmarket.com 

Prenumerera

Dokument & länkar