Vindico Group AB ska genomgå en ny noteringsprövning och kommer fortsätta handlas på observationslistan

Report this content

Vindico Group AB will be subject to a new listing process and will continue to be traded on Spotlight's observation list 

(for English version see below) 

Pressmeddelande 2021-01-07 

Aktierna i Vindico Group AB (”Vindico” eller ”Bolaget”) är sedan den 22 december 2020 observationsnoterade efter att Bolaget den 22 december 2020 offentliggjort pressmeddelandet ”Vindico Group avtalar om förvärv av två bolag, startar ett nytt affärsområde och byter namn till Sustainion Group.”. Spotlight bedömde därav att Bolaget genomgick en väsentlig förändring. 

Mot bakgrund av ovanstående information bedömer Spotlight att Vindico genomgår en väsentlig förändring i dess verksamhet. Spotlight har därför, på sedvanligt sätt, beslutat att Bolaget ska genomgå en ny noteringsprövning som villkor för Bolagets fortsatta notering. Syftet med noteringsprövningen är att säkerställa att Bolaget uppfyller samtliga noteringskrav. 
 
Under noteringsprövningen sker handeln i Vindicos finansiella instrument på observationslistan enligt gällande Regelverk, med målet att så snart som möjligt, om noteringsprövningen godkänns, flyttas tillbaka till den ordinarie listan. I det fall Bolaget inte kommer att kunna uppfylla noteringskraven kommer Spotlight att besluta om avnotering. 
 
Spotlight Stock Market 
08-511 68 000  
E-post: trading@spotlightstockmarket.com

Om Spotlight 

Spotlight Stock Market är handelsplats som vill göra det enklare och tryggare och synligare för tillväxtbolag att bli och vara noterade. Samtidigt erbjuder företaget investerare möjligheten att bli delägare i tillväxtbolag på ett enklare och tryggare sätt. Hos Spotlight Stock Market finns fler än 160 noterade tillväxtbolag från olika branscher. Spotlight Stock Market grundades 1997, har 20 anställda och huvudkontor i Stockholm. Läs mer på www.spotlightstockmarket.com

 

Press release 2021-01-07 

The shares in Vindico Group AB (”Vindico” or the ”Company”) are traded on Spotlight’s observation list since the Company announced the press release ”Vindico Group avtalar om förvärv av två bolag, startar ett nytt affärsområde och byter namn till Sustainion Group.” on December 22, 2020. Spotlight considered that the Company was undergoing a far-reaching change in the business of the Company. 
 
In reference to the disclosed information, Spotlight consider that Vindico is undergoing a far-reaching change in the business of the Company. In accordance with the current rules, Spotlight has therefore decided that the Company will be subject to a new listing process. The reason for the new listing process is to ensure that the Company fulfil all the terms in the listing requirements. 

In connection to the listing process Vindico's shares will continue to be traded on Spotlight's observation list, in accordance with the Rulebook. Spotlight will, given approval of the listing process, work towards a fast transfer to the ordinary list. If the Company is not able to fulfil the terms in the listing agreement Spotlight will delist the Company. 

Spotlight Stock Market 
+ 46 8-511 68 000  
E-mail: trading@spotlightstockmarket.com

About Spotlight 

Spotlight Stock Market is a marketplace that wants to make it easier, safer and more visible for growth companies to become and be listed. The company also offers investors the opportunity to become shareholders in growth companies in an easier and safer way. At Spotlight Stock Market there are more than 160 listed growth companies from different industries. Spotlight Stock Market was founded 1997, have 20 employees and head office in Stockholm. Read more at www.spotlightstockmarket.com 

Prenumerera

Dokument & länkar