Vultus AB godkänt för notering på Spotlight Stock Market

Report this content

Vultus AB (”Bolaget” eller ”Vultus”) är ett svenskt ”agtech”-bolag (agricultural technology) som har utvecklat en egen plattform för att med hjälp av satellitbilder hjälpa jordbrukare med precisionsgödsling.

Vultus är ett agtech-bolag som med hjälp av forskning från Sveriges Lantbruksuniversitet tagit fram en egenutvecklad plattform, Fertilizer Ninja, som med hjälp av satellitbilder och AI hjälper jordbrukare att optimera vart näringen skall spridas för att möjliggöra bästa möjliga tillväxt och samtidigt hålla nere onödiga utsläpp av konstgödsel. Resultatet av att optimera gödslingen kan innebära 30% mindre kostnader av gödsel och bättre skördar för lantbrukaren. Bolagets kunder återfinns idag i EU, Storbritannien, Kina och Brasilien med fokus på produktion av vete, raps, majs, ris, sojabönor, potatis och maltkorn. Bolagets styrelse gör bedömningen att man är en av de första aktörerna att använda satellitbilder och AI för att optimera användandet av konstgödsel vilket innebär både en ekonomisk såväl som en miljömässig vinst för producenterna.

Per Karlsson, VD för Vultus AB, kommenterar
"Vultus utvecklar en AI-plattform som bearbetar satellitbilder i syfte att analysera den odlingsbara ytan och grödans hälsa genom hela växtfasen. Tjänsten Vultus tillhandahåller hjälper lantbrukare att göra snabbare, bättre och mer precisa bedömningar av grödans status och behov av konstgödsel på specifik area av den analyserade ytan. Resultatet är tillförlitligare skördar, högre avkastning och minskad användning av konstgödsel. Jordbruket står idag inför stora framtidsutmaningar som kommer kräva en ökad livsmedelsproduktion samtidigt som kraven från myndigheter och konsumenter på mer hållbara produktionsmetoder ökar. Efterfrågan och behovet av forskningsbaserade beslutsstöd för mat och foderproducenter har aldrig varit större. Vultus AI-plattform är ett kraftfullt analysverktyg som digitaliserar jordbruket och underlättar i beslutsfattandet; från markbearbetning, plantering, växtfas och slutligen skörd.”

Erbjudandet
Teckningstiden i Bolagets kommande nyemission av units inleds den 21 april och avslutas den 5 maj 2022. Emissionen av units avser endast nyemitterade aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 och genomförs utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningskursen per unit är 11,60 SEK, vilket motsvarar 5,80 SEK per aktie, och minsta teckningspost är 400 units, motsvarande 4640,00 SEK. En (1) unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 1. Erbjudandet omfattar maximalt 951 486 units motsvarande en emissionslikvid om cirka 11 MSEK före avdrag för emissionskostnader om cirka 0,99 MSEK, varav 191 237,60 SEK avser kompensation till brygglånegivare. Kompensationen samt lånet kommer kvittas mot units i Erbjudandet. Lägsta nivå för genomförandet av Erbjudandet är cirka 9,82 MSEK.

Emissionslikviden är avsedd att finansiera bolagets marknadsexpansion inom Sverige, Tyskland, Storbritannien, Rumänien och Brasilien. Emissionslikviden ska vidare även finansiera produktutvecklingen av bolagets plattform Fertilizer Ninja, plattformens rekommendationer, IPR-strategi samt forskning för optimering av Fertilizer Ninja.

Notering på Spotlight Stock Market
Vultus AB har blivit godkända för notering på Spotlight Stock Market. Som förutsättning för notering och bindande villkor för emissionens genomförande ska minst cirka 89 procent av emissionen (motsvarande cirka 9,82 MSEK) tecknas och Spotlights spridningskrav om 300 aktieägare uppfyllas.

Information om aktien
Kortnamn: VULTS
ISIN för aktien: SE0017616006
Kortnamn TO 1: VULTS TO 1
ISIN för TO1: SE0017832454
Teckningskurs: 11,60 SEK per unit. En (1) unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 1. Courtage utgår ej.
En (1) teckningsoption av serie TO 1 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie till en kurs inom intervallet 5,80 – 12,25 SEK under teckningsperioden som äger rum under tiden från och med den 16 mars 2023 till och med den 6 april 2023. Teckningskursen kommer att fastställas och offentliggöras en till två dagar innan den första dagen i nyttjandeperioden. Fullständiga villkor för teckningsoption av serie TO 1 finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.vultus.io.
Första dag för handel: Preliminär första dag för handel är 20 maj 2022.  

Bolagets memorandum kommer inom kort att finnas tillgängligt på www.spotlightstockmarket.com.

För mer information, vänligen kontakta:
Carl-Henrik Nordberg
Head of Listings, Spotlight Stock Market
+46 8 511 68 008
listings@spotlightstockmarket.com

Prenumerera

Dokument & länkar