Att skapa gemensamma värderingar viktigt för framgångsrikt företagande

Att skapa gemensamma värderingar viktigt för framgångsrikt företagande Arbetslivet förändras i snabb takt. Idag jobbar många i lösa organisationer, i projekt och nätverk, med ett delegerat beslutsfattande och ett högt arbetstempo. Under det första kvartalet i år har dessutom antalet långtidssjukskrivningar ökat med 32 procent i förhållande till samma period förra året. De vanligaste orsakerna till långtidssjukskrivning är idag stressrelaterade sjukdomar som depression och utbrändhet. Därför efterfrågas nya sätt att leda och organisera verksamheter. I organisationer som arbetar med att skapa gemensamma värderingar och som stödjer medarbetarnas moraliska utveckling motverkas uppkomsten av stress visar forskning vid Handelshögskolan i Stockholm som finansierats av SPP Hälsa & Välfärd. Claes Trollestad som är teolog, organisationsforskare, managementkonsult och verksam vid Handelshögskolan i Stockholm visar i sin forskning att man kan motverka uppkomsten av stress i organisationer som styrs av värderingar som humanism, delaktighet och engagemang, men också att vägen dit inte är helt lätt. I sin undersökning har Claes Trollestad bland de ca 3 000 personer inom privat och offentlig sektor som ingår i forskningsunderlaget, vaskat fram tio framgångsfaktorer hos företagsledare som lyckats skapa och leda framgångsrika värdestyrda organisationer. Den mest grundläggande framgångsfaktorn är respekt för individen. Med detta menas att man bemöter en annan människa så att hon kan bevara och utveckla sin känsla av värdighet. På andra plats kommer allas lika värde. Det är viktigt att betona att det inte går att proklamera eller informera om vilka värderingar som ska gälla i en organisation. Det är i stället fråga om ett helt nytt sätt att leda och organisera verksamheter. Gemensamma värderingar går på djupet. Här är det fråga om att göra de mest grundläggande värderingarna synliga och tydliga och vad som ligger bakom dessa. Det är först då, när vi ser och förstår våra egna värderingar som vi har möjlighet att ändra vårt beteende. - Det krävs mod för att starta processen som i viss mån liknar en terapeutisk process där alla på företaget gemensamt måste formulera var vi står idag, hur vi vill att det ska vara och hur vi ska handla för att förverkliga målen. Alla måste engagera sig denna process, öppet och ärligt. Ledningen måste vara djupt engagerad och alla medarbetare aktivt delaktiga eftersom det är först när man varit med om att formulera värderingarna som man "äger dem", poängterar Claes Trollestad. 40 000 företag i Sverige har sina anställda försäkrade i SPP. När en anställd är långtids- sjukskriven får han eller hon ofta sjukersättning från SPP. Därför följer SPP Hälsa & Välfärd noga utvecklingen av antalet långtidssjukskrivna. - Vi är mycket oroande av utvecklingen. Bakom varje nytt enskilt fall finns inte bara de drabbade själva utan även deras familjer och arbetskamrater. Jag ser inte heller någon ljusning i sikte, säger Birgitta Rolander, chef för SPP Hälsa & Välfärd. De drabbade själva säger att jobbet har varit en starkt bidragande orsak till sjukskrivningen. Samhällets och arbetsgivarens kostnader är dessutom enorma. För att komma till rätta med en del av de här problemen har SPP sjösatt en rad forskningsprojekt som handlar om att ta reda på vad som är en bra arbetsplats, vad som gör medarbetare mår bra och trivs. Men också vad som krävs för att sjukskrivna ska kunna återgå till jobbet. Att värderingar och etik påverkar företagens framgång har varit känt en tid, men nu vet vi också genom Claes Trollestads forskning, att det går att skapa organisationer som främjar en gemensam värdegrund och därmed också framgång. I juni presenteras forskningsresultatet i bokform under titeln "Etik & Organisations- kulturer. Att skapa en gemensam värdegrund" av teologie doktor, Claes Trollestad. För mer information kontakta: Claes Trollestad, teologie doktor, 070- 518 49 68 E-post, claes.trollestad@mailbox.swipnet.se Birgitta Rolander, divisionschef, SPP Hälsa & Välfärd, tfn 08-441 65 50 E-post, birgitta.rolander@spp.se Försäkringsbolaget SPP är Nordens största liv- och pensionsförsäkringskoncern med 1,8 miljoner försäkringar och över 400 miljarder kronor i totalt förvaltade tillgångar i koncernen. Huvudverk- samheten är att hantera de tjänstepensionsförsäkringar som baseras på den ITP-plan som SAF och PTK kommit överens om. Division Hälsa & Välfärd har ansvar för SPPs sjukförsäkringar som är en av de största sjukförsäkringsrörelserna i Sverige med 600 000 försäkrade. Genom att aktivt verka för prevention och rehabilitering förebygger eller förkortar SPP Hälsa långa sjukskrivningar och förtidspensioneringarna minskar. Hälsa stödjer också forskning och utvecklar egna produkter och tjänster inom vård och hälsa. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/20/20000620BIT00420/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/20/20000620BIT00420/bit0002.pdf

Dokument & länkar