Delårsrapport januari - augusti 2002

Report this content

Delårsrapport januari - augusti 2002 Koncernen i sammandrag 2002 2001 2001 januari - januari - januari - augusti juni december Nettoomsättning, MSEK 61 48 76 Rörelseresultat, MSEK -32 -64 -89 Resultat efter finansnetto, MSEK -64 -114 -356 Balansomslutning vid periodens 111 594 286 slut, MSEK Eget kapital vid periodens slut -1 312 40 (inkl minoritetens andel), MSEK Soliditet vid periodens slut, % - 53 14 VERKSAMHETEN Under första åttamånadersperioden 2002 har omstruktureringen av Spraygruppen fortsatt. I sammandrag kan följande händelser nämnas: En företrädesemission om SEK 20 291 120 och 2 029 112 aktier genomfördes i februari 2002. Emissionen fulltecknades och aktiekapitalet ökades med SEK 10 145 560 till SEK 12 524 450. Försäljning av koncernens innehav av Lycosaktier fortsatte. Under perioden januari till augusti har drygt 6 miljoner aktier sålts. Kvar i koncernen finns 4 miljoner aktier. Koncernens hela innehav i E-Bookers har sålts under perioden. Moderbolaget har per den 31:a augusti betalat 90 MSEK av den i årsbokslutet till MSEK 107 upptagna skatteskulden. Skulden har i sin helhet betalats per september 2002. Moderbolagets skuld till Omnicom som i årsbokslutet togs upp till TUSD 3 000 per 31:a augusti 2002 amorterats med TUSD 2 859. Återstående skuld per 2002-08-31 uppgår till TUSD 141. Sprays verksamhet omfattar för närvarande de rörelsedrivande dottebolagen Fjord Network AB (ägarandel 50%), Fjord Network Ltd (50%), I-Tid/agent25.com (97,7%) och Cogent IPC (64%). Utöver dessa dotterbolag är Spray även aktieägare i andra bolag, varav de flesta helt eller delvis byggts upp och utvecklats inom Spraygruppen, såsom exempelvis Lycos Europe (ägarandel per 31 augusti 2002: 2%), Razorfish (1,5%), och ACTIVE ISP (6,5%). En värdering i enlighet med bolagets policy har gjorts av finansiella tillgångar inklusive fordringar. I delårsrapporten har nedskrivning av aktier i dotterbolag gjorts med MSEK 24. Finansiella fordringar har skrivits ned med MSEK 131. Som ett resultat av detta samt det negativa rörelseresultatet är bolagets egna kapital negativt och frågan om kontrollbalansräkning har behandlats i styrelsen. Det konstaterades att bolaget har reserver i form av obeskattade reserver uppgående till MSEK 190 vilka täcker den uppkomna bristen i eget kapital. Styrelsen kommer även fortsättningsvis att följa utvecklingen av det egna kapitalet noggrant. KOMMENTARER TILL KONCERNREDOVISNINGEN På grund av att omfattande information om finansiell ställning och verksamheten lämnades i det emmissionsprospekt som framställdes i samband med företrädesemmissionen samt att affärshändelser som skett under perioden juli till augusti 2002 bedömts som värdefulla att presentera för att ge en komplett bild av den finansiella ställningen så har bolaget beslutat att avge en delårsrapport för perioden januari till augusti. Av kostnadsskäl har Spray AB valt att presentera jämförande siffror för perioden januari till juni 2001 samt helår 2001. KONCERNENS RESULTAT Rörelsens intäkter uppgick till 61 MSEK (48 MSEK) under första åtta månaderna 2002. Intäkterna är huvudsakligen hänförliga till Cogent IPC och I-tid. Rörelseresultat före goodwillavskrivningar uppgick till -32 MSEK (-62 MSEK) och rörelseresultat efter avskrivningar uppgick till -32 MSEK (-64 MSEK). Finansnettot visade ett underskott på -32 MSEK (-50 MSEK), . Resultat efter finansnetto uppgick till -64 MSEK (-114 MSEK). Efter hänsyn till minoritetens andel av koncernens resultat uppgick periodens resultat till -62 MSEK (-106 MSEK). KONCERNENS STÄLLNING De materiella investeringarna uppgick till 1 MSEK och består huvudsakligen av datorer och inventarier. Likvida medel uppgick vid periodens slut till 26 MSEK (60 MSEK). Vid periodens slut uppgick soliditeten till -% (53%). Medelantal anställda har under perioden uppgått till c:a 85 ( c:a 170) i koncernen. MODERBOLAGET Moderbolaget redovisar ett rörelseresultat på -17 MSEK (-18 MSEK) och ett resultat efter finansnetto på -157 MSEK (-65 MSEK). Likvida medel i moderbolaget uppgick till 9 MSEK (38 MSEK) vid periodens slut. Föreliggande delårsrapport återfinns på www.waymaker.se. Delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som vid årsredovisningen för år 2001. Föreliggande delårsrapport har ej granskats av företagets revisorer. EKONOMISK INFORMATION och NÄSTA RAPPORT Bokslutskommuniké för 2002 planeras lämnas under mars 2003 Stockholm den 31 oktober 2002 Per Bystedt Verkställande direktör KONTAKTPERSONER Per Bystedt , telefon: 08-527 90 075 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/04/20021104BIT00350/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/04/20021104BIT00350/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar