Kallelse till årsstämma 2018

Report this content

Aktieägarna i SSAB AB (publ) (org. nr 556016-3429) kallas till årsstämma tisdagen den 10 april 2018 klockan 13.00.

Plats

Hotel Rival
Mariatorget 3, Stockholm

Anmälan

Rätt att delta på årsstämman har den som, dels tagits upp som aktieägare i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB onsdagen den 4 april 2018, dels anmäler sin avsikt att delta på årsstämman senast onsdagen den 4 april 2018, helst före kl. 12.00.

Anmälan om deltagande på årsstämman görs via bolagets hemsida, www.ssab.com, eller telefon 08-45 45 760.

Vid anmälan uppges namn, personnummer (organisationsnummer) samt adress och telefonnummer.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan omregistrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB onsdagen den 4 april 2018. Kontakt bör tas med förvaltaren i god tid före nämnda datum.

Eftersom de aktieägare som är registrerade i det finska värdeandelssystemet hos Euroclear Finland Ltd är förvaltarregistrerade hos Euroclear Sweden AB, måste dessa aktieägare som vill delta i stämman kontakta Euroclear Finland Ltd, per e-post på adress thy@euroclear.eu eller per telefon +358 (0)20 770 6609, för registrering av sina aktier i eget namn i god tid före onsdagen den 4 april 2018.

Ombud

Fullmakt i original samt, för juridisk person, registreringsbevis bör i god tid före årsstämman sändas till: SSAB AB (publ), Årsstämma, c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm. För den som önskar företrädas av ombud tillhandahåller bolaget fullmaktsformulär som finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.ssab.com, och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Beställning kan ske per telefon 08-45 45 760.

Inträdeskort

Inträdeskort som berättigar till deltagande i årsstämman till den som anmält sig kommer att sändas ut före årsstämman. Inträdeskorten beräknas vara aktieägarna tillhanda senast fredagen den 6 april 2018. Om inträdeskort inte kommit aktieägare tillhanda före årsstämman kan nytt inträdeskort erhållas vid informationsdisken mot uppvisande av legitimation.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning därtill:

    a) Anförande av styrelsens ordförande

    b) Anförande av verkställande direktören

    c) Redogörelse av huvudansvarig revisor avseende revisionsarbetet

7Beslut om:

    a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

    b) Disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

    c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter

9. Fastställande av arvoden till styrelsens ordförande och ledamöter samt till revisor

10. Val av styrelse

11. Val av styrelsens ordförande

12. Beslut om antal revisorer och val av revisor

13. Instruktion för valberedningen

14. Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning

15. Årsstämmans avslutande

A. Valberedningen föreslår:

Valberedningen består av Lars Pettersson, Industrivärden (valberedningens ordförande); Annareetta Lumme-Timonen, Solidium Oy; Jan Moström, LKAB; Åsa Nisell, Swedbank Robur Fonder; Magnus Strömer, Handelsbanken fonder och Bengt Kjell (styrelsens ordförande).

1Advokaten Wilhelm Lüning utses till ordförande vid stämman.

8. Åtta styrelseledamöter.

9. Styrelsearvode på årsbasis ska utgå med 1 725 000 kronor till ordföranden, med 800 000 kronor till vice ordförande för det fall styrelsen utser sådan efter stämman och med 575 000 kronor till envar styrelseledamot som inte är anställd i koncernen. Ersättning till ledamot för utskottsarbete i revisionsutskottet ska utgå med 130 000 kronor med undantag för uppdraget som ordförande i revisionsutskottet vilket ska ersättas med 210 000 kronor. Ersättning till ledamot för utskottsarbete i ersättningsutskottet ska utgå med 105 000 kronor med undantag för uppdraget som ordförande i ersättningsutskottet vilket ska ersättas med 160 000 kronor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

10. Omval av styrelseledamöterna Petra Einarsson, Marika Fredriksson, Bengt Kjell, Pasi Laine, Matti Lievonen, Martin Lindqvist, Annika Lundius och Lars Westerberg. John Tulloch har avböjt omval.

11. Omval av Bengt Kjell till ordförande i styrelsen.

12. I enlighet med revisionsutskottets rekommendation utse ett revisionsbolag som revisor och att omvälja PwC som bolagets revisor för tiden till och med årsstämman 2019.

13. Styrelsens ordförande ges i uppdrag att uppmana minst tre och högst fem av de röstmässigt större aktieägarna att utse varsin ledamot att tillsammans med styrelsens ordförande utgöra valberedning. Till grund för bedömningen av vilka aktieägare som utgör de tre till fem röstmässigt större aktieägarna ska läggas ägaruppgifterna från Euroclear Sweden ABs register per den sista handelsdagen i juni (ägargrupperat), såvida inte annan aktieägare senast sjätte vardagen i juli till styrelsens ordförande skriftligen anmält och styrkt sin ställning som en av de tre till fem röstmässigt större aktieägarna. Om det på grund av därefter inträffade ägarförändringar bedöms lämpligt, äger valberedningen erbjuda ytterligare aktieägare plats i valberedningen, dock att det sammanlagda antalet ledamöter ej ska överstiga sex. Ordförande ska vara den ledamot som representerar den största aktieägaren. Valberedningens sammansättning ska tillkännages senast sex månader före nästkommande årsstämma. Om ledamot i valberedningen skulle lämna denna innan dess arbete är slutfört ska, om så bedöms erforderligt av valberedningen, styrelsens ordförande uppmana samma aktieägare - eller om denna inte längre tillhör de större aktieägarna - aktieägare som storleksmässigt står på tur att utse en ersättare. Valberedningens ledamöter ska inte uppbära arvoden, men eventuella omkostnader som uppstår i nomineringsprocessen ska bäras av bolaget. Valberedningens mandattid löper intill dess att sammansättningen av nästkommande valberedning offentliggjorts. Denna instruktion för tillsättning av valberedningen gäller till dess att den ändras genom beslut av en framtida bolagsstämma.


B. Styrelsen föreslår:

7.b) Disposition

Styrelsen föreslår utdelning om 1,00 krona per aktie.

Som avstämningsdag för utdelning föreslås torsdagen den 12 april 2018. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen betalas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg tisdagen den 17 april 2018.

14. Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning.

Ersättning till VD och andra personer i bolagets ledning ska utgöras av:

• fast lön,
• rörliga lönedelar,
• övriga förmåner såsom tjänstebil, samt
• pension.

Med andra personer i bolagets ledning avses medlemmar av koncernledningen. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad befattningshavaren verkar. Fast lön och rörliga lönedelar ska vara relaterade till befattningshavarens ansvar och befogenheter. Rörliga lönedelar ska baseras på utfallet i förhållande till definierade och mätbara mål och vara maximerade i förhållande till den fasta lönen. Rörliga lönedelar ska inte vara pensionsgrundande, med undantag för de fall där det följer av reglerna i en generell pensionsplan (till exempel den svenska ITP-planen). För ledande befattningshavare utanför Sverige kan hela eller delar av rörliga lönedelar vara pensionsgrundande på grund av lagstiftning eller lokal marknadspraxis.

Program för rörliga lönedelar ska utformas så att styrelsen, om exceptionella förhållanden råder, har möjlighet att begränsa eller underlåta utbetalning av rörlig lönedel om en sådan åtgärd bedöms som rimlig och förenlig med bolagets ansvar gentemot aktieägare, anställda och övriga intressenter.

I den mån styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning, vid sidan av styrelsearbetet, ska marknadsmässigt konsultarvode kunna utgå.

För ledande befattningshavare i Sverige gäller en uppsägningstid om sex månader från befattningshavarens sida. Vid uppsägning från bolaget ska summan av uppsägningstid och den tid under vilken avgångsvederlag utgår maximalt uppgå till 24 månader. För ledande befattningshavare utanför Sverige kan uppsägningstid och avgångsvederlag avvika från det ovanstående på grund av lagstiftning eller lokal marknadspraxis.

Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda med en individuell pensionsålder, dock aldrig lägre än 62 år. Vid avgång före pensionsåldern ska befattningshavaren erhålla fribrev på intjänad pension.

Styrelsen ska äga rätt att frångå riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

För närmare information om gällande ersättningsprinciper hänvisas till not 2 i årsredovisningen för räkenskapsåret 2017.


Upplysningar på årsstämman

Aktieägare har rätt till vissa upplysningar på årsstämman: Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Handlingar

Valberedningens förslag och motiverade yttrande tillsammans med information om samtliga styrelseledamöter som föreslagits till styrelsen för bolaget kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.ssab.com. Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt revisorns yttrande om huruvida årsstämmans riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare har följts hålls tillgängliga hos bolaget på Klarabergsviadukten 70, D6, Stockholm, och på bolagets hemsida www.ssab.com från och med tisdagen den 20 mars 2018 och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Beställning kan ske per telefon 08-45 45 760.

Årsredovisningen finns även tillgänglig hos bolaget på ovan angivna adress från vecka 12.

Antalet aktier och röster

I bolaget finns 304 183 270 A-aktier med en röst per aktie och 725 652 056 B-aktier med en tiondels röst per aktie, vilket innebär att i bolaget finns totalt 1 029 835 326 aktier och 376 748 475,6 röster.

Stockholm i mars 2018

SSAB AB (publ)

Styrelsen

Inregistreringen börjar kl. 12.00 och innan stämman inleds serveras kaffe och smörgås.

Välkommen!

SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. Idag har SSAB produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. www.ssab.comFölj med oss även i sociala medier: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter och YouTube 

Taggar:

Prenumerera