Kallelse till årsstämma 2021

Report this content

Aktieägarna i SSAB AB (publ) (org. nr 556016-3429) kallas till årsstämma onsdagen den 14 april 2021. Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast på förhand genom så kallad poströstning före stämman. Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs den 14 april 2021, så snart utfallet av poströstningen har slutligt sammanställts.

Därutöver kommer anföranden av styrelsens ordförande och verkställande direktören att läggas ut på bolagets webbplats, www.ssab.com, den 14 april 2021, i vilka också ett antal inkomna frågor från aktieägare kommer att besvaras.

Anmälan

Rätt att delta på årsstämman har den som dels är upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena per avstämningsdagen tisdagen den 6 april 2021, dels anmäler sig till årsstämman genom att avge sin poströst enligt instruktionerna under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är SSAB tillhanda senast tisdagen den 13 april 2021.

Vid anmälan uppges namn, personnummer (organisationsnummer) samt adress och telefonnummer.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier (inklusive finska aktieägare som är registrerade i det finska värdeandelssystemet hos Euroclear Finland Oy) måste, för att äga rätt att delta i stämman, förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst även låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per tisdagen den 6 april 2021, på avstämningsdagen inför årsstämman. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 8 april 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som förhandsröstar genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakt i original samt, för juridisk person, registreringsbevis bör i god tid före årsstämman tillsammans med poströstningsformuläret sändas till: SSAB AB, ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Fullmakt gäller ett år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Registreringsbevis ska utvisa de förhållanden som gäller på dagen för årsstämman och bör i vart fall inte vara äldre än ett år vid tidpunkten för årsstämman. För den som önskar förhandsrösta genom ombud tillhandahåller bolaget fullmaktsformulär som finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.ssab.com, och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Beställning kan ske per telefon på 08-45 45 760.

Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.ssab.com. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara SSAB tillhanda senast tisdagen den 13 april 2021. Formuläret kan skickas via e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com eller via post till SSAB AB, ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge förhandsröst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Swedens hemsida https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy. Sådan förhandsröst måste avges senast den 13 april 2021.

Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

För att få poströstningsformuläret skickat per post, vänligen kontakta SSAB på telefon 08 45 45 760.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman

2. Val av en eller två justeringsmän

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

7. Beslut om:

a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

b) Disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter

9. Fastställande av arvoden till styrelsens ordförande och ledamöter samt till revisor

10. Val av styrelse

a. Bo Annvik
b. Petra Einarsson
c. Marie Grönborg
d. Bengt Kjell
e. Pasi Laine
f. Martin Lindqvist
g. Annareetta Lumme-Timonen
h. Lennart Evrell

11. Val av styrelsens ordförande

12. Beslut om antal revisorer och val av revisor

13. Beslut om godkännande av ersättningsrapport

14. Beslut om ändring av bolagsordning

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

A. Valberedningen föreslår:

Valberedningen består av Lars Pettersson, Industrivärden (valberedningens ordförande); Pierre Heeroma, LKAB; Petter Söderström, Solidium Oy; Charlotta Faxén, Lannebo Fonder och Bengt Kjell (styrelsens ordförande).

1. Advokaten Sven Unger eller, vid hans förhinder, den person som styrelsen anvisar, utses till ordförande vid stämman.            

8. Åtta styrelseledamöter.

9. Styrelsearvode på årsbasis ska utgå med 1 850 000 kronor till ordföranden och med 620 000 kronor till envar styrelseledamot som inte är anställd i koncernen. Ersättning till ledamot för utskottsarbete i revisionsutskottet ska utgå med 140 000 kronor med undantag för uppdraget som ordförande i revisionsutskottet vilket ska ersättas med 250 000 kronor. Ersättning till ledamot för utskottsarbete i ersättningsutskottet ska utgå med 115 000 kronor med undantag för uppdraget som ordförande i ersättningsutskottet vilket ska ersättas med 185 000 kronor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

10. Omval av styrelseledamöterna Bo Annvik, Petra Einarsson, Marie Grönborg, Bengt Kjell, Pasi Laine, Martin Lindqvist och Annareetta Lumme-Timonen samt nyval av Lennart Evrell. Marika Fredriksson har avböjt omval.

Lennart Evrell är född 1954 och har en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm samt en examen i ekonomi från Göteborgs och Uppsala universitet. Hans senaste operativa uppdrag var som VD och koncernchef för Boliden, Sapa och Munters. Han sitter för närvarande i styrelserna för SCA, Epiroc och ICA, samt är ledamot i Svenskt Näringslivs verksamhetsstyrelse och styrelsen för Industriarbetsgivarna.

11. Omval av Bengt Kjell till ordförande i styrelsen.

12. I enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att utse ett revisionsbolag som revisor och att omvälja revisionsbolaget Ernst & Young AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2022.

B. Styrelsen föreslår:

2.Justeringspersoner

Charlotta Faxén, Lannebo Fonder och Anne-Charlotte Hormgard, Tredje AP-fonden eller, vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de som styrelsen anvisar, utses till personer att justera stämmoprotokollet. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

3. Röstlängd

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som på uppdrag av bolaget upprättas av Euroclear Sweden AB baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad och tillstyrkt av justeringspersonerna.

7.b) Disposition

Styrelsen föreslår att ingen vinstutdelning för räkenskapsåret 2020 lämnas och att disponibelt belopp överförs i ny räkning.

13. Ersättningsrapport

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens rapport över ersättningar som upprättats enligt aktiebolagslagen 8 kap. 53 a §.

14. Ändring av bolagsordning

I syfte att kunna utnyttja aktiebolagslagens möjlighet att besluta om fullmaktsinsamling och poströstning inför kommande bolagsstämmor föreslår styrelsen att ett nytt fjärde stycke, med nedanstående lydelse, införs i bolagsordningens § 9. Vidare föreslår styrelsen följande mindre ändringar och förtydliganden i § 1, § 9 samt i § 13 (markerade i kursivt nedan), främst i syfte att anpassa bolagsordningen till genomförda lagändringar. Därutöver föreslår styrelsen följande mindre språkliga ändring i § 11 åttonde punkten (markerad i kursivt nedan). Styrelsen föreslår att verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar i nedanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av bolagsordningen vid Bolagsverket.

§ 1

Nuvarande lydelse

Bolagets firma är SSAB AB (publ). Bolagets firma lyder på engelska språket SSAB Corporation.

Föreslagen lydelse

Bolagets företagsnamn är SSAB AB (publ). Bolagets företagsnamn lyder på engelska språket SSAB Corporation.

§ 9 andra stycket

Nuvarande lydelse

Aktieägare, som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget helst före kl. 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden även skall uppges. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Föreslagen lydelse

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden även skall uppges. Nämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 9 tredje stycket (nytt)

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägare gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§ 9 fjärde stycket (nytt)

Styrelsen får inför en bolagsstämma samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt på förhand (poströstning) i enlighet med vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

§ 11 åttonde punkten

Nuvarande lydelse

8. fastställande av arvoden styrelsens ordförande och ledamöter samt revisorerna,

Föreslagen lydelse

8. fastställande av arvoden till styrelsens ordförande och ledamöter samt revisorerna,

§ 13

Nuvarande lydelse

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Föreslagen lydelse

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier av serie B, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt att teckna aktier. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras med stöd av bemyndigandet ska rymmas inom bolagsordningens gränser och får inte överstiga tio (10) procent av totalt antal aktier i bolaget vid tidpunkten för styrelsens emissionsbeslut. Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission mot kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning. Emission mot kontant betalning eller kvittning ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt endast i syfte att finansiera företagsförvärv och under förutsättning att emission genomförs på marknadsmässiga villkor.

Majoritetsregler

För giltigt beslut enligt punkt 14 och 15 ska förslaget biträdas av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före årsstämman, dvs. senast den 4 april 2021, till adress SSAB AB, Box 70, 101 21 Stockholm, eller via e-post till arsstamma@ssab.com. Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga på bolagets hemsida www.ssab.com samt på bolagets huvudkontor, Klarabergsviadukten 70, D6, i Stockholm, senast den 9 april 2021. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Därutöver kommer anföranden av styrelsens ordförande och verkställande direktören att läggas ut på bolagets webbplats, www.ssab.com, den 14 april 2021, i vilka också ett antal inkomna frågor från aktieägare kommer att besvaras.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med årsstämman, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Handlingar

De fullständiga förslagen inför stämman framgår ovan. Valberedningens motiverade yttrande tillsammans med information om samtliga styrelseledamöter som föreslagits till styrelsen för bolaget kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.ssab.com. Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt styrelsens ersättningsrapport och revisorns yttrande om huruvida årsstämmans riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare har följts framläggs genom att de finns tillgängliga hos bolaget på Klarabergsviadukten 70, D6, 101 21 Stockholm, och på bolagets hemsida www.ssab.com från och med onsdagen den 24 mars 2021, och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Beställning kan ske per telefon på 08-45 45 760. Bolagsstämmoaktieboken kommer att hållas tillgänglig på bolagets huvudkontor ovan.

Antalet aktier och röster

I bolaget finns 304 183 270 A-aktier med en röst per aktie och 725 652 056 B-aktier med en tiondels röst per aktie, vilket innebär att i bolaget finns totalt 1 029 835 326 aktier och 376 748 475,6 röster.

Stockholm i mars 2021

SSAB AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Hillström, Head of IR, per.hillstrom@ssab.com, tel. + 46 70 295 2912

SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. Idag har SSAB produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. www.ssab.comFölj med oss även i sociala medier: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter och YouTube

Taggar:

Prenumerera