Stabelo Fund 1 AB (publ) – Delårsrapport januari – juni 2019

Report this content

Org nr 559075-0203

Bolaget januari – juni 2019 (jämfört med januari – juni 2018)

  • Rörelsens intäkter ökade med 1 092% och uppgick till 35,5 Mkr (2,0).
  • Rörelsens kostnader ökade med 1 418% och uppgick till -32,6 Mkr (-2,3).
  • Konstaterade kreditförluster var oförändrade, 0 Mkr (0 Mkr).
  • Rörelseresultatet var oförändrat, 0 Mkr (0 Mkr).
  • Bolagets bolåneportfölj växte till 7 284 Mkr (3 228 Mkr) under perioden.
  • Emitterat kapital- och vinstandelslån om 3 888 Mkr (1 822 Mkr) under perioden.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Delårsrapporten finns tillgänglig på Stabelo Assets Managements hemsida, www.stabeloassetmanagement.se

För ytterligare information, kontakta:

Mats Nilsson, VD, Stabelo Asset Management AB, +46701722184, mats.nilsson@stabelo.se

Om Stabelo Asset Management

Stabelo Asset Management är en svensk förvaltare av alternativa investeringsfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och står under tillsyn av Finansinspektionen. Stabelo Fund 1 AB (publ) erbjuder möjliggör för institutionella investerare att investera i svenska bolån som uppfyller investeringskraven enligt Bolagets Placeringspolicy. Bolaget emitterar löpande kapital- och vinstandelslån som ger innehavaren av instrumentet en kvartalsvis kupongbetalning baserad på den underliggande portföljen av bolån. Kapital- och vinstandelslånen är noterade för handel på listan Debt Securities vid Nordic Growth Market (NGM) i Stockholm. 

Prenumerera