STABELO FUND 1 AB (publ) EMITTERAR VINSTANDELSLÅN

Report this content

Stabelo Fund 1 AB (publ) (’Bolaget’) offentliggör att Bolaget emitterar SEK 400 000 000 vinstandelslån till kursen 100,0880 procent (SEK 1 000 880 per vinstandelslån) till en summa av SEK 401 088 309 inklusive interest compensation 30 augusti 2019.

Vinstandelslånen emitteras i serie 2019A (ISIN Nr. SE0012038404) registrerade hos Euroclear och kommer att noteras för handel på listan Debt Securities vid Nordic Growth Market (NGM) tidigaste den 2 september 2019. Vinstandelslånen berättigar till kupongbetalning från det tredje kvartalet 2019. Prospektet och Final Terms är tillgängligt på  www.stabeloassetmanagement.se .

Emissionen är tecknad av de institutionella investerare som signerat investeringsåtaganden med Bolaget.

För ytterligare information, kontakta:

Mats Nilsson, VD, Stabelo Asset Management AB, +46701722184, mats.nilsson@stabelo.se 

Wilhelm Moberg, VD, Stabelo Group AB, +46703382082, wilhelm.moberg@stabelo.se 

Om Stabelo Asset Management

Stabelo Asset Management är en svensk förvaltare av alternativa investeringsfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och står under tillsyn av Finansinspektionen. Stabelo Fund 1 AB (publ) erbjuder möjliggör för institutionella investerare att investera i svenska bolån som uppfyller investeringskraven enligt Bolagets Placeringspolicy. Bolaget emitterar löpande vinstandelslån som ger innehavaren av instrumentet en kvartalsvis kupongbetalning baserad på den underliggande portföljen av bolån. Vinstandelslånen är noterade för handel på listan Debt Securities vid Nordic Growth Market (NGM) i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar