STABELO FUND 1 AB (publ) EMITTERAR VINSTANDELSLÅN

Stabelo Fund 1 AB (publ) (’Bolaget’) offentliggör att Bolaget emitterar SEK 240 000 000 vinstandelslån till kursen 100,0713 procent (SEK 1 000 713 per vinstandelslån) till en summa av SEK 240 379 249 inklusive interest compensation 31 juli 2020.

Vinstandelslånen emitteras i serie 2020A (ISIN Nr. SE0013525094) registrerade hos Euroclear och kommer att noteras för handel vid Nordic Growth Market (NGM) Main Regulated tidigaste den 3 augusti 2020. Vinstandelslånen berättigar till kupongbetalning från det tredje kvartalet 2020. Prospektet och Final Terms är tillgängligt på  www.stabeloassetmanagement.se .

Emissionen är tecknad av de institutionella investerare som signerat investeringsåtaganden med Bolaget.

För ytterligare information, kontakta:

Mats Nilsson, VD, Stabelo Asset Management AB, +46701722184, mats.nilsson@stabelo.se

Hampus Brodén, VD, Stabelo Group AB, +46704329744, hampus.broden@stabelo.se  

Om Stabelo Asset Management

Stabelo Asset Management är en svensk förvaltare av alternativa investeringsfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och står under tillsyn av Finansinspektionen. Stabelo Fund 1 AB (publ) erbjuder möjliggör för institutionella investerare att investera i svenska bolån som uppfyller investeringskraven enligt Bolagets Placeringspolicy. Bolaget emitterar löpande vinstandelslån som ger innehavaren av instrumentet en kvartalsvis kupongbetalning baserad på den underliggande portföljen av bolån. Vinstandelslånen är noterade för handel vid Nordic Growth Market (NGM) i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar