STABELO FUND 1 AB (publ) EMITTERAR VINSTANDELSLÅN

Report this content

Stabelo Fund 1 AB (publ) (’Bolaget’) offentliggör att Bolaget emitterar SEK 300 000 000 vinstandelslån till kursen 100,0955 procent (SEK 1 000 955 per vinstandelslån) exklusive ränta, som är kursen 100,1622 procent (SEK 1 001 622 per vinstandelslån) inklusive ränta, till en summa av SEK 300 486 684 den 29 oktober 2021.

Vinstandelslånen emitteras i serie 2021A (ISIN Nr. SE0015346002) registrerade hos Euroclear och kommer att noteras för handel vid Nordic Growth Market (NGM) Main Regulated tidigaste den 1 november 2021. Vinstandelslånen berättigar till kupongbetalning från det fjärde kvartalet 2021. Prospektet och Final Terms är tillgängligt på  www.stabeloassetmanagement.se .

Emissionen är tecknad av de institutionella investerare som signerat investeringsåtaganden med Bolaget.

För ytterligare information, kontakta:

Mats Nilsson, VD, Stabelo Asset Management AB, +46701722184, mats.nilsson@stabelo.se

Hampus Brodén, VD, Stabelo Group AB, +46704329744, hampus.broden@stabelo.se  

Om Stabelo Asset Management

Stabelo Asset Management är en svensk förvaltare av alternativa investeringsfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och står under tillsyn av Finansinspektionen. Stabelo Fund 1 AB (publ) erbjuder institutionella investerare att investera i svenska bolån som uppfyller investeringskraven enligt Bolagets Placeringspolicy. Bolaget emitterar löpande vinstandelslån som ger innehavaren av instrumentet en kvartalsvis kupongbetalning baserad på den underliggande portföljen av bolån. Vinstandelslånen är noterade för handel vid Nordic Growth Market (NGM) i Stockholm.