Stadshypoteks delårsrapport januari – juni 2015

JANUARI - JUNI 2015 JÄMFÖRT MED JANUARI - JUNI 2014

Stadshypoteks rörelseresultat ökade till 5 384 mkr (4 145). Räntenettot ökade med 1 041 mkr till 5 868 mkr (4 827). Av räntenettot avsåg 470 mkr (517) filialen i Norge, 211 mkr (186) filialen i Finland samt 130 mkr (103) filialen i Danmark. Exklusive filialerna ökade räntenettot med 1 036 mkr. Ökningen berodde främst på ökade utlåningsvolymer och lägre upplåningskostnader. Minskningen av räntenettot i den norska filialen var hänförlig till lägre marginaler på såväl privat som företagsmarknaden, vilken dock motverkades något av ökade utlåningsvolymer. Ökningen av räntenettot i den finska filialen förklaras främst av högre utlåningsvolymer till företagsmarknaden och i den danska filialen av ökade utlåningsvolymer till privatmarknaden. Vidare ökade filialernas räntenetto med 14 mkr till följd av valutaeffekter. Nettoresultatet av finansiella transaktioner minskade till 59 mkr (82).

Kostnaderna minskade med 213 mkr till -544 miljoner kronor (-757), vilket främst berodde på lägre försäljningsersättning till moderbolaget för de tjänster som kontorsrörelsen utför för bolagets räkning avseende försäljning och administration av hypotekslån. Minskningen beror på ytterligare förbättringar av IT-system och processer inom den svenska regionbanksrörelsen.

Kreditförlusterna uppgick netto till 3 mkr (-4) då återvunna kreditförluster översteg nya kreditförluster.

UTLÅNING

Utlåningen till allmänheten ökade, jämfört med utgången av motsvarande period föregående år, med 5%, eller 52 mdkr, till 1 047 mdkr (995). I Sverige ökade utlåningen till allmänheten med 5%, eller 39 mdkr, till 902 mdkr (863). Utlåningen till privatmarknaden i Sverige steg med 6%, eller 36 mdkr, till 597 mdkr (561).

Kreditkvaliteten på utlåningen är fortsatt mycket god. Osäkra fordringar, före avdrag för reserv för sannolika kreditförluster, minskade med 101 mkr och uppgick till 146 mkr (247). Av dessa var 102 mkr (195) oreglerade samt 44 mkr (52) sådana krediter för vilka låntagarna betalar ränta och amorteringar, men som ändå bedöms osäkra. Härutöver fanns oreglerade fordringar på 509 mkr (708) som inte bedöms vara osäkra. Efter avdrag för specifika reserveringar på -35 mkr (-34) och gruppvisa reserveringar på -4 mkr (-4) för sannolika kreditförluster uppgick osäkra fordringar till 107 mkr (209).

FINANSIERING

Emissioner under Stadshypoteks svenska säkerställda program uppgick under första halvåret till 50,8 mdkr (41,6). En nominell volym om totalt 26,2 mdkr har förfallit och 24,8 mdkr har återköpts.    I Norge har obligationer till ett värde av 1,5 md NOK (4,0) emitterats. Under det amerikanska 144A-programmet har 1 md USD emitterats (0). Under första halvåret har 1,25 md EUR, 80 m CHF respektive 3 md NOK förfallit.

KAPITALTÄCKNING

Den totala kapitalrelationen enligt CRD IV uppgick till 66,7% (60,9) och kärnprimärkapitalrelationen enligt CRD IV var 39,0% (36,9). Ytterligare information om kapitaltäckning lämnas i avsnittet Kapitalbas och kapitalkrav, se sidan 21.

RATING

Stadshypoteks rating var under perioden oförändrad.

Stadshypotek Säkerställda obligationer Långfristig Kortfristig
Moody’s Aaa - P-1
Standard & Poor’s AA- A-1+
Fitch AA- F1+

Stockholm den 21 juli 2015

   
Ulrica Stolt Kirkegaard
Verkställande direktör

  
Informationen är sådan som Stadshypotek ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 juli 2015 klockan 11:00.

För mer information om Stadshypotek hänvisas till www.stadshypotek.se

Taggar:

Om oss

Stadshypotek