Stadshypoteks delårsrapport januari-juni 2020

Report this content

JANUARI - JUNI 2020 JÄMFÖRT MED JANUARI - JUNI 2019                            

Stadshypoteks rörelseresultat ökade med 77 mkr eller 1% till 6 329 mkr (6 252). Räntenettot ökade med 337 mkr till 7 276 mkr (6 939), vilket främst beror på ökade utlåningsvolymer till privat- och företagsmarknaden i Sverige.

Av räntenettot avsåg 404 mkr (424) filialen i Norge, 250 mkr (226) filialen i Finland samt 275 mkr (267) filialen i Danmark. Exklusive filialerna ökade räntenettot med 325 mkr (99). Nettoresultatet av finansiella transaktioner ökade med 3 mkr och uppgick till 19 mkr (16).

Kostnaderna ökade med 190 mkr till -900 mkr (-710). Ökningen förklaras främst av försäljningsersättningar till moderbolaget för de tjänster som kontorsrörelsen utför för bolagets räkning avseende administration och försäljning av hypotekslån, vilket främst är drivet av affärsvolymer.

Kreditförlusterna uppgick netto till -53 mkr (21). Kreditförlustnivån uppgick till 0,01% av utlåningen (0,00).

UTLÅNING

Utlåningen till allmänheten ökade, jämfört med utgången av motsvarande period föregående år, med 5% eller 64 mdkr till 1 406 mdkr (1 342). I Sverige ökade utlåningen till allmänheten med 5% eller 61 mdkr till 1 207 mdkr (1 146).

FINANSIERING

Emitterad volym under Stadshypoteks benchmarkprogram i svenska kronor har under perioden uppgått till nominellt 66,7 mdkr (78,6). Under perioden har en nominell volym om totalt 82,9 mdkr (42,4) förfallit eller återköpts. Det bokförda värdet av utestående obligationslån i svenska kronor uppgick vid periodens slut till 485,8 mdkr (479,3).

Under perioden emitterades inga obligationer under EMTCN-programmet (1,2 mdr EUR). Utestående volym i programmet var vid periodens slut nominellt 10,4 mdr EUR (10,4) och 0,7 mdr GBP (0,7). 

Utestående volym i det amerikanska programmet uppgick vid periodens slut till 1,3 mdr USD (3,8). I NOK emitterades nominellt 6,0 mdr NOK (5,0). Den utestående volymen uppgick vid periodens slut nominellt till 25,5 mdr NOK (23,5).

KAPITALTÄCKNING

Den totala kapitalrelationen enligt CRD IV uppgick till 21,1% (21,2) och kärnprimärkapitalrelationen enligt CRD IV var 13,4% (13,2). Ytterligare information om kapitaltäckning lämnas i not 18 Kapitaltäckning, se sidan 28.

RATING

Ratingen var under hela perioden oförändrad.

Stadshypotek Säkerställda obligationer Långfristig Kortfristig
Moody’s Aaa - P-1
Standard & Poor’s AA- A-1+
Fitch AA F1+

 
EFFEKTER AV COVID19

Osäkerheten på de finansiella marknaderna och på ekonomin i stort har under perioden haft begränsad påverkan på Stadshypotek AB. Den av Finansinspektionen initierade amorteringsfriheten som gäller fram till augusti 2021 har hittills utnyttjats av en mindre del kunder. I enlighet med IFRS 9 gjordes i Q1 en extra avsättning på 77 mkr för förväntade kreditförluster som en konsekvens av Covid19 pandemin.
 

Stockholm den 15 juli 2020

Göran Stille
Verkställande direktör

 

Denna information är sådan information som Stadshypotek är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juli 2020 klockan 11,00 CET.

För mer information om Stadshypotek hänvisas till www.stadshypotek.se

Taggar: