Stadshypoteks helårsrapport januari-december 2018

JANUARI - DECEMBER 2018 JÄMFÖRT MED JANUARI - DECEMBER 2017
Stadshypoteks rörelseresultat ökade med 1% eller 152 mkr till 12 401 mkr (12 249). Räntenettot ökade med 331 mkr till 13 688 mkr (13 357), vilket främst berodde på ökade utlåningsvolymer till privat och företagsmarknaden i Sverige. Av räntenettot avsåg 862 mkr (885) filialen i Norge, 408 mkr (363) filialen i Finland samt 475 mkr (422) filialen i Danmark. Nettoresultatet av finansiella transaktioner minskade med 54 mkr och uppgick till -12 mkr (42).

Kostnaderna ökade med 103 mkr till -1 237 mkr (-1 134). Ökningen förklaras främst av ökade försäljningsersättningar till moderbolaget för de tjänster som kontorsrörelsen utför för bolagets räkning avseende administration.

Kreditförlusterna uppgick till -12 mkr (10). Kreditförlustnivån enligt IFRS 9 uppgick till 0,00% av utlåningen (0,00% 2017 enligt IAS 39).

UTLÅNING 
Utlåningen till allmänheten ökade jämfört med utgången av motsvarande period föregående år med 6%, eller 78 mdkr, till 1 300 mdkr (1 222). I Sverige ökade utlåningen till allmänheten med 6%, eller 64 mdkr, till 1 116 mdkr (1 052). Utlåningen till hushåll i Sverige steg med 5%, eller 41 mdkr, till 800 mdkr (759).

FINANSIERING 
Emissioner under Stadshypoteks svenska säkerställda program uppgick till 136,4 mdkr (109,8). Under året har en nominell volym om totalt 148,6 mdkr (105,0) förfallit eller återköpts. Det bokförda värdet av utestående obligationslån i svenska kronor uppgick vid årets slut till 440,0 mdkr (452,9) inklusive upplupen ränta.

Emissioner av certifikat i svenska kronor uppgick under året till 10 mdkr och utestående volym var vid årets slut detsamma.

Emission av obligationer under EMTCN-programmet uppgick till totalt motsvarande 1,2 md EUR (1,7) samt 0,6 md GBP (0,0). Utestående volym i programmet var vid årets slut nominellt 11,5 md EUR (10,9).

Under året har det inte genomförts några emissioner i USD eller AUD. Utestående volym i det amerikanska programmet uppgick vid årets slut till 3,7 md USD (5,0) medan det i AUD inte finns någon utestående volym.

I NOK emitterades för nominellt 5 md NOK (0). Den utestående volymen uppgick vid årets utgång till 23,5 md NOK (23,0).

KAPITALTÄCKNING 
Den totala kapitalrelationen enligt CRD IV uppgick till 20,8 % (53,1) och kärnprimärkapital-relationen enligt CRD IV var 12,6 % (30,7).

RATING 
Ratingen var under året oförändrad.

Stadshypotek Säkerställda
obligationer
Långfristig Kortfristig
Moody’s Aaa - P-1
Standard & Poor’s AA- A-1+
Fitch AA F1+

Stockholm den 6 februari 2019
Maria Lidström Andersson Verkställande director

Denna information är sådan information som Stadshypotek är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 februari 2019 klockan 11.00 CET. För mer information om Stadshypotek hänvisas till www.stadshypotek.se

Taggar:

Om oss

Stadshypotek