Strukturaffärer stärker lokaltidningarna i Sverige

Nu ritas stora delar av den svenska mediekartan om.
En ny tidnings- och mediekoncern, LT Liberala Tidningar AB (”Liberala Tidningar”), etableras, där de största tidningarna är Nerikes Allehanda och VLT.

Samtidigt bildas Mediabolaget i Västsverige AB (”Mediabolaget”). Här finns bl a Bohusläningen, TTELA, Hallands Nyheter och Hallandsposten.

V-TAB växer och stärker sin position. Företaget kommer att förvärva Nerikes Allehandas tryckeri i Örebro, NAtryck. V-TAB är nu ett av norra Europas största tryckerier i sitt slag.

Huvudägarna i företagen bakom Bohusläningen, Eskilstuna-Kuriren, Hallands Nyheter, Hallandsposten, MittMedia, Nerikes Allehanda, VLT och TTELA, har tagit detta gemensamma grepp som ritar om den svenska tidningskartan.

Affärerna öppnar nya möjligheter för samarbete inom de olika verksamheterna och stärker därmed tidningarnas och tryckeriernas konkurrenskraft. Genom affären blir Liberala Tidningar och Mediabolaget i Västsverige dotterbolag inom Stampen-gruppen, där V-TAB redan ingår.

Alla delar i denna strukturaffär är inte slutförda. Ytterligare några formella beslut krävs för att fullborda affären, bl a beslut på en stämma i VLT AB och genomförda MBL-förhandlingar.


Lång framgångsrik historia

Nerikes Allehanda har sedan 1975 ägts av MittMedia, Eskilstuna-Kuriren, VLT, Stampen och Dalarnas Tidningar genom tidningskonsortiet Liberala tidningar. Satsningen på Nerikes Allehanda 1975 är en av de mest framgångsrika investeringar som gjorts i svensk landsortspress.

VLT AB ägs till 60 procent av Mediaintressenter. Med Mediaintressenter som huvudägare har VLT haft en framgångsrik utveckling. 2005 förvärvades Centertidningar av VLT, Stampen, Morgonpress Invest och MittMedia.

-Bildandet av Liberala tidningar och Mediabolaget är en fortsättning på den strategi som lades fast i samband med att Centertidningar förvärvades. Vi skapar två stora, starka och tydliga tidnings- och mediebolag, ett i Mälardalen och ett på Västkusten. Samtidigt stärker vi vår strategiska samverkan med Mittmedia i det gemensamma utvecklingsbolaget mktmedia AB, säger Tomas Brunegård, koncernchef i Stampen-gruppen och ordförande i styrelsen för Mediaintressenter, som är huvudägare till VLT.


Stärker tidningarna i Västerås och Örebro

Vid sidan av Stampen är också stora delar av VLT:s ägarfamilj Pers delägare i Mediaintressenter.

-Sedan vi inledde vårt samarbete med Stampen och vi gemensamt lade ett bud på VLT har vi verkat för att samordna VLT:s och NA:s tidningar. Den strukturaffär som nu presenteras, stärker tidningarna i Västerås och Örebro i ett allt hårdare konkurrensklimat. Det öppnas nya möjligheter till samarbete mellan tidningarna i Örebro och Västerås, säger Marie Byström som företräder familjen Pers i Mediaintressenters och VLT:s styrelser.

Morgonpress Invest, som bildades 2003 av Lidköpingspress och Stampen, är också delägare i Mediaintressenter.

- För oss har det inte funnits något annat alternativ. Vi har noga analyserat konsekvenserna för alla verksamheter. Med det perspektivet har den här affären bara vinnare, säger Lennart Hörling, VD och huvudägare till Lidköpingspress.


Flera relaterade transaktioner

• Ägarna i Eskilstuna Kuriren, Mediaintressenter, MittMedia och Stampen sammanför sina intressen i Nerikes Allehandas ägarbolag och VLT i ett nybildat bolag, som övertar namnet Liberala Tidningar.

• Därefter förvärvas Dalarnas Tidningars aktier i Nerikes Allehanda.

• På ägarnivå förs VLT:s och Nerikes Allehandas tidnings- och distributionsrörelser samt övrig medieverksamhet samman i en ny konkurrenskraftig gruppering.

• VLT och Stampen, som förvärvade Södermanlands Nyheter 2005 i samband med Centertidningsaffären, säljer tidningen till Eskilstuna-Kuriren.

När transaktionerna genomförts kommer Liberala Tidningar att ägas av Mediaintressenter 55 procent, MittMedia 25 procent och Eskilstuna-Kuriren 20 procent.

- Den affär vi nu genomför är ett naturligt steg i omstruktureringen av svensk lokalpress. Denna vill vi vara en aktiv del i, säger Jan Cahling, VD för MittMedia Förvaltnings AB. Det är en naturlig fortsättning på affären med Centertidningar, som varit framgångsrik för oss.

Det är också viktigt för Eskilstuna-Kuriren att vara med och rita om den svenska mediekartan.

- Södermanlands Nyheter bli ett bra komplement till vår verksamhet. Vi stärker också vår position i Närke och Västmanland, säger Hans Rinkeborn, VD för Eskilstuna-Kuriren.

Sammanlagt kommer den nya tidningskoncernen i Mälardalen omsätta 1 300 MSEK och sysselsätta cirka 1 550 personer i 15 tidningar med en upplaga på 217 000

Till VD för Liberala Tidningar kommer VLT:s nuvarande koncernchef Nils Engström att utses.


Ny mediebild i Västsverige

Stampens och Lidköpingspress intressen i västsvenska tidningsföretagen Hallands Nyheter, Hallandsposten och Bohusläningen sammanförs i ett första steg i en ny tidningskoncern, Mediabolaget i Västsverige, där Stampen äger 70 procent och Lidköpingspress 30 procent.

Denna nya västsvenska tidningskoncern förvärvar därefter resterande andelar i Mediabolaget i Halland, som äger Hallandsposten.

Bohusläningen ägs idag till 51 procent av Stampen, 12 procent av Lidköpingspress samt resterande andelar av familjerna Walin och Zeilon. I ett påföljande steg, förvärvar Bohusläningen TTELA av VLT.

Mediabolaget i Västsverige kommer att omsätta 650 MSEK, ha 430 anställda och ge ut tidningar på fem orter med en sammanlagd upplaga på 131 800.


Basen för utvecklingsbolaget mktmedia breddas

Utvecklingsbolaget mktmedia, som skapades i samband med köpet av Centertidningar, breddar i och med denna strukturaffär sin bas ytterligare. Nerikes Allehanda, Eskilstuna-Kuriren och Hallandsposten blir nu en del av samarbetet i bolaget, liksom Dalarnas Tidningar och Västerbottens-Kuriren.
mktmedia arbetar bland annat med att skapa nya gemensamma webb-tv plattformar för sina ägarbolag.


V-TAB växer

Nerikes Allehandas tryckeri, NAtryck i Örebro, förvärvas i nästa fas av affären av V-TAB, som är Sveriges största företag inom s k cold set-tryckning, dvs produktion av främst dagstidningar. Örebro-tryckeriet har en god ställning avseende produktion av dagstidningar, men också periodiska skrifter. Med förvärvet kommer V-TAB att ha tryckeriverksamheter på 10 orter. Omsättningen 2007 väntas öka med 200 mkr till drygt 2 000 mkr och antalet anställda blir drygt 800 personer.


Finansiella rådgivare

Hjalmarsson & Gunterberg Corporate Finance AB har varit finansiell rådgivare till bolag inom Stampen-gruppen i samtliga ovanstående transaktioner.

PricewaterhouseCoopers har varit finansiell rådgivare åt MittMedia Förvaltnings AB och Eskilstuna-Kuriren AB.

KPMG Corporate Finance har varit finansiell rådgivare åt VLT AB.


Gemensam presskonferens

En gemensam presskonferens kommer att hållas idag kl 11.30 på IVA, Grev Turegatan 16 i Stockholm. Det finns möjlighet att ringa in till presskonferensen på telefon +46 8 5052 0110 eller lyssna via webben på http://media.fronto.com/streaming/iwapress/070420/.


För mer information hänvisas till;

Tomas Brunegård, Stampen, 031-624000, alt 0705624400
Nils Engström, VLT, 0708-90 11 37
Jan Cahling, MittMedia, 070-3159505
Hans Rinkeborn, Eskilstuna-Kuriren, 070-577 45 00
------------------------------------------------------------------------


Om oss

Stampen-gruppen är en snabbt växande mediekoncern som idag är en av Sveriges största ägare av dagstidningar. I Stampen-gruppen ingår också digitala medier, tryckerier, distributionsbolag och gratistidningar. Stampen omsätter över 5 miljarder kronor. www.stampen.com

Dokument & länkar